سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

فرم اشتراک فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی

 مرکز تحقیق و توسعة علوم انسانی «سمت»

 

متقاضیان می‌توانند جهت اشتراک یکساله مبلغ 180000 ریال به شماره حساب سیبای 2172099001000 نزد بانک ملّی شعبه جلالیه به نام سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) واریز نموده و اصل فیش بانکی را به ضمیمه فرم اشتراک تکمیل شده به نشانی: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، روبروی پمپ گاز، سازمان مطالعه وتدوین(سمت)، یا به نمابر: 44246131 ارسال نمایند.

%

فرم اشتراک فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی

فصلنامه تخصصی مرکز تحقیق و توسعة علوم انسانی «سمت»

 

نام و نام خانوادگی / سازمان / کتابخانه/ دانشگاه/ مرکز                                                                                   

میزان تحصیلات / نوع نیاز                 متقاضی فصلنامه به مدت یکسال □       هستم

نشانی دقیق گیرنده:                                                                                                                                        

تلفن:                           کدپستی:                                  صندوق پستی:                           

 

در صورت تمایل به پست سفارشی بابت هر نسخه مبلغ150000 ریال (180000 ریال در سال ) علاوه بر هزینه اشتراک به حساب مذکور واریز نمایید.

فیش بانکی به شماره:                    و به مبلغ                   ریال به پیوست ارسال می‌گردد.

 

 

                                                                     تاریخ                               امضاء