نقدی بر کتاب «رویکردهای نظری و عملی تدوین برنامه‌های درسی در آموزش عالی»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری برنامه‌ریزی درسی، عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، و دبیر گروه علوم تربیتی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه

چکیده

هدف مقالۀ حاضر، نقدی بر کتاب «رویکردهای نظری و عملی تدوین برنامه‌های درسی در آموزش عالی» بود. لذا از روش کاوشگری فلسفی انتقادی استفاده شد. موردمطالعه کتاب مذکور تألیف نصر، اعتمادی‌زاده (دریکوندی) و نیلی بود که در سال 1390 از سوی انتشارات دانشگاه اصفهان و سازمان سمت منتشر شده است. ابزار نقد اثر مذکور چک‌لیست نقد کتب‌ درسی دانشگاهی شورای بررسی متون و کتب علوم‌ انسانی بود. برای تحلیل اطلاعات نیز از تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. براساس یافته‌ها، قوت‎های کتاب شامل نگارش روان و رسا، سازواری اثر با مبانی و اصول دینی و اسلامی و به‎کارگیری ابزارهای علمی بود. ضعف‎های اثر نیز عبارت بودند از: نامناسب بودن نظم منطقی و انسجام مطالب فصول، قدیمی‌بودن منابع، استناددهی نامناسب، ابهام در امانت‌داری در منبع‌دهی، کم‌توجهی به بررسی و تحلیل علمی مسائل، نداشتن نوآوری و قدیمی بودن محتوا، کم‌توجهی به مبانی و پیش‌فرض‎های موردقبول در حوزۀ برنامۀ درسی. با درنظر گرفتن قوت‎ها و ضعف‌های فوق می‌توان گفت که این اثر نیازمند بازنگری است.

کلیدواژه‌ها