پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی (RWAB) - فرایند پذیرش مقالات