فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش یا رد مقاله شامل مراحل زیر است:

1- دریافت مقاله از طریق سایت مجله؛

2- ارسال مقاله به اعضای هیئت تحریریه یا دبیر تخصصی؛

3- بررسی مقاله در جلسه هیئت تحریریه،بررسی آنلاین یا از طریق ایمیل که نتیجه آن به شکل زیر است :

- رد مقاله در جلسه هیئت تحریریه به دلیل در اولویت نبودن، عدم انطباق با محتوای و حوزه کار مجله، کیفیت پایین و ... که به همراه دلایل مربوط، به اطلاع نویسنده می‌رسد؛

- درنظر گرفتن اصلاح اولیه‌ای (قبل از داوری) برای مقاله که به نویسندگان گرامی ارائه خواهد شد تا پس از اعمال اصلاحات مورد نظر هیئت تحریریه (در صورت تأیید)، به داوری ارسال شود

4- ارسال به داوری (حداقل دو داور)

دریافت نتایج داوری که به سه صورت می‌باشد:

- منفی

- مثبت

- اصلاحات

5- ارجاع نتایج داوری به اعضای هیئت تحریریه برای بررسی داوری‌ها و تصمیم‌گیری، که سه نتیجه را دربر خواهد داشت:

- رد مقاله به دلیل رد داوری‌ها (دو داوری منفی)

- ارسال به داور سوم (یک داوری منفی و یک اصلاحات)

- ارسال به نویسنده برای اعمال اصلاحات (دو اصلاح داوری)

6- دریافت اصلاحات از نویسندگان

7- ارسال اصلاحات اعمال شدة نویسنده به داور محترم تطبیقی (معمولاً یکی از دو داور قبلی مقاله) که سه نتیجه را در پی خواهد داشت:

- رد اصلاحات

- پذیرش

- اصلاحات مجدد

و به سه شکل عمل خواهد شد:

- اصلاحات مجددا به نویسندگان برای اعمال عودت داده می‌شود؛

- در صورت اعمال کلیه اصلاحات پذیرش صادر می‌شود؛

مقاله به دلیل عدم اعمال اصلاحات مطابق نظر داور تطبیقی رد خواهد شد.

 


ردیف

موضوع

1

وجود عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی

2

نام نویسنده(گان) به فارسی و انگلیسی در ابتدای مقاله

3

مرتبۀ علمی و رشتة تحصیلی نویسنده(گان) به فارسی و انگلیسی

4

مؤسسۀ محل اشتغال نویسنده(گان) به فارسی و انگلیسی

5

ستاره دار بودن نویسندة عهده دار مکاتبات

7

آدرس اینترنتی نویسنده مسئول مقاله (E-mail)

8

چکیده و کلید واژگان انگلیسی

9

- عکس‌ها، شکل‌ها، جدول‌ها و نمودارها خوانا، روشن و واضح و اعداد آن‌ها فارسی باشد.

- در صورت نیاز دارای پانوشت‌ (در انتها صفحه) یا پی‌نوشت (در انتهای مقاله) باشد.

- عکس‌ها، شکل‌ها و... دارای عنوان باشد

- شماره‌ای به آن‌ها اختصاص داده شود. شماره ذکرشده در عنوانِ عکس، جداول و ... با شمارة اصلی (جدول 1) و نه فرعی (1-1) نشان داده شود مانند (جدول 1 مراحل الگوی ...). این مورد حتماً با متن مقاله تطبیق داده شده و در صورت نیاز اصلاح گردد.

10

منطبق بودن ارجاعات در متن مقاله و محل ارجاعات عکس‌ها، نمودار‌ها و ... با راهنمای تدوین مقاله

11

اصطلاحات یا معادل‌های لاتین و ... بر حسب شماره و استفاده به صورت پانویس یا پی نوشت در انتهای هر صفحه یا مقاله آورده شود.

12

نقل‌قول‌های مستقیم بیش از چهل‌واژه به صورت جدا از متن با تورفتگی (نیم‌سانتی‌متر) از طرف راست  درج شود.

13

ترجمة فارسی عنوان و توضیحات غیرفارسی متن و  عکس‌ها، شکل‌ها، جدول‌ها الزامی می‌باشد

14

ارجاعات در متن مقاله، بین پرانتز (نام خانوادگی، سال: شمارة صفحه/صفحات) نوشته شود (شورل، 1386: 183).

در مورد منابع غیر‌فارسی، همانند منابع فارسی (از چپ به راست) Chardin, 1811: 3))عمل  شود.

15

تعداد کل صفحات مقالة ارسالی حداکثر 20صفحه (از 3000 تا 6500) کلمه باشد. برای مشاهده تعداد کلمات در 2003  Wordا،  از منوی Tools  ،مWord Count ، استفاده شود و در 2007  Word ، در نوار آبی‌رنگ انتهای صفحه قابل مشاهده است .

این تعداد کلمه برای چکیدة فارسی (حداکثر 250 کلمه)؛ واژه‌های کلیدی (حداکثر پنج کلمه)؛ چکیدة انگلیسی (حداکثر 250 کلمه)؛ واژه‌های کلیدی انگلیسی (حداکثر پنج کلمه) می‌باشد.

16

نام کتاب‌ها و مجلات در داخل متن به صورت سیاه و مورب (در داخل متن یا منابع انتهای متن) و نام «مقالات، شعرها و داستان‌های کوتاه» در داخل گیومه قرار گیرد.

17

شیوه نگارش منابع:نام خانوادگی، نام. (تاریخ انتشار). نام کتاب. نام و نام خانوادگی مترجم. جلد. نوبت چاپ. محل نشر: ناشر.

ب- مقاله: نام خانوادگی،نام. (سال انتشارمقاله). «نام مقاله». نام مجله و نام نشریة الکترونیکی. دوره. تاریخ مراجعه به سایت.