پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی (RWAB) - اهداف و چشم انداز