دانش محتوایی تدریس پژوهش: چارچوبی برای تدوین کتب درسی روش تحقیق در علوم تربیتی و روان‌شناسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

10.30487/rwab.2020.100595.1320

چکیده

هدف از مطالعة حاضر، بررسی محتوای درس روش تحقیق وآمار در رشتة علوم تربیتی و روان‌شناسی است. بدین‌منظور، در پژوهش حاضر از دانشگاه‏های معتبر که در نظام رتبه‌بندی سایماگو و شانگهای دارای رتبة برتر هستند، 22 دانشگاه انتخاب شده و طرح درس و کتاب‌های مورد استفاده در تدریس روش تحقیق در رشتة روان‌شناسی و علوم تربیتی، مورد تحلیل قرار گرفته است. روش تحقیق در این مطالعه تحلیل محتواست. جمع‌آوری اطلاعات با چک‌لیستی که بر اساس فهرست کتاب‌ها و طرح درس دانشگاه‏ها در رشتة روان‌شناسی وعلوم تربیتی تنظیم شده بود انجام گرفته است. یافته‏ها حاکی از آن است که در فهرست کتاب‌ها و طرح درس دانشگاه‏ها، اخلاق پژوهش، روان‌شناسی، به عنوان یک علم، و انواع روش‌های آزمایشی، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. با بررسی محتوای فهرست کتاب‌ها و طرح درس دانشگاه‏های معتبر جهان می‌توان با توزیع موضوعی درس آمار و روش تحقیق، زمینه‌ای برای یاری رساندن به استادان درخصوص شناسایی محتوای مناسب برای تألیف کتاب‌های متناسب و مورد نیاز جامعه در زمینة رشد و شکوفایی هرچه بیشتر این مقوله فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها