دانش محتوایی تدریس پژوهش: چارچوبی برای تدوین کتب درسی روش تحقیق در علوم تربیتی و روان‌شناسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از مطالعة حاضر، بررسی محتوای درس روش تحقیق وآمار در رشتة علوم تربیتی و روان‌شناسی است. بدین‌منظور، در پژوهش حاضر از دانشگاه‏های معتبر که در نظام رتبه‌بندی سایماگو و شانگهای دارای رتبة برتر هستند، 22 دانشگاه انتخاب شده و طرح درس و کتاب‌های مورد استفاده در تدریس روش تحقیق در رشتة روان‌شناسی و علوم تربیتی، مورد تحلیل قرار گرفته است. روش تحقیق در این مطالعه تحلیل محتواست. جمع‌آوری اطلاعات با چک‌لیستی که بر اساس فهرست کتاب‌ها و طرح درس دانشگاه‏ها در رشتة روان‌شناسی وعلوم تربیتی تنظیم شده بود انجام گرفته است. یافته‏ها حاکی از آن است که در فهرست کتاب‌ها و طرح درس دانشگاه‏ها، اخلاق پژوهش، روان‌شناسی، به عنوان یک علم، و انواع روش‌های آزمایشی، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. با بررسی محتوای فهرست کتاب‌ها و طرح درس دانشگاه‏های معتبر جهان می‌توان با توزیع موضوعی درس آمار و روش تحقیق، زمینه‌ای برای یاری رساندن به استادان درخصوص شناسایی محتوای مناسب برای تألیف کتاب‌های متناسب و مورد نیاز جامعه در زمینة رشد و شکوفایی هرچه بیشتر این مقوله فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Content of Research Teaching: A Framework for Textbooks in Research Methods in Educational Sciences and Psychology

نویسندگان [English]

  • Morteza Karami 1
  • Somayeh Hatami Kia 2
  • Roya Pourhaji 3
1 Associate Professor of Educational Science, Ferdowsi University of Mashhad
2 Masters of Educational Research, Ferdowsi University of Mashhad
3 PhD Student of Educational Administration, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the content of the course of research and statistics in educational and psychological sciences. For this purpose, 22 universities from the prestigious ones ranking in the Scimago and Shanghai rankings, and the syllabus and books used to teach the research method in psychology and education were analyzed. The research method in this study was content analysis. Data were collected using a researcher-made checklist based on a list of books and university curricula in psychology and educational science. Findings indicate that the largest part of the list of books and courses of the universities goes for ethics of research, psychology as a science and a variety of experimental methods. By examining the content of the list of books and syllabuses of prestigious universities around the world and by distributing thematically, we can help teachers identify the right content for compiling appropriate and needed community textbooks.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • research method
  • lesson plan
  • academic books