شناسایی و اولویت‌بندی اهداف و فعالیت‌های یادگیری درس کارورزی در رشتة روان‌شناسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام‎نور

2 استاد علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان

10.30487/rwab.2020.108593.1346

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‎بندی اهداف و فعالیت‎های یادگیریِ مناسب درس کارورزیِ رشتة روان‌شناسی در مقطع کارشناسی انجام شده و پژوهشی ترکیبی است. در بخش کیفی با 28 نفر از متخصصان، اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان، شاغلان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشتة روان‌شناسی که به شیوة تصادفی هدفمند انتخاب شدند مصاحبه شد. جامعة آماری بخش کمّی دانشجویان ترم 5 تا 8 سال‌های تحصیلی 1396-1397 و دانش‎آموختگان سال‎های تحصیلی 1393-1396 در رشتة روان‌شناسی بودند که به روش تصادفی طبقه‎ای متناسب با حجم، تعداد 150 نفر انتخاب شدند. داده‎های پژوهش از طریق مصاحبة نیمه ساختاریافته و پرسش‌نامه جمع‎آوری شد. برای تعیین روایی مصاحبه و پرسش‌نامه از روایی محتوایی استفاده گردید. نتایج بخش کمّی پژوهش نشان داد در حیطة اهداف کارورزی، بیشترین اولویت در تألیف این کتاب درسی باید به مرتبط کردن مباحث نظری دانشگاهی با محیط کار داده شود. در حیطة فعالیت یادگیری، برقراری ارتباط با مراجعان و تشخیص نوع خدمات مورد نیاز آنان، مهم‌ترین فعالیت‌ها شناخته شدند. شرکت‏کنندگان در مصاحبه نیز بر ارتقا و تعمیق دانش نظری به عنوان مهم‌ترین هدف تأکید داشتند و در حیطة فعالیت‎های یادگیری مناسب نیز فعالیت‎های تخصصی در رشتة روان‌شناسی را مورد توجه قرار دادند.

کلیدواژه‌ها