پویایی فعالیت‌ها در آموزش مکالمة زبان عربی: تحلیل فعالیت‌های مجموعة «اللغة العربیة» براساس مبانی تهیه و تدوین محتوای آموزش زبان خارجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز

10.30487/rwab.2020.115311.1364

چکیده

فعالیت‌های کلاسی و غیر کلاسی مهارت سخن گفتن، مهم‌ترین بخشی است که فرصت کاربرد عملی زبان را برای زبان‌آموزان فراهم می‌کند. تألیف مجموعه‌های آموزشی متشکل از چند گفت‌وگو، متن، فعالیت‌های جایگزینی و تحویلی در سطوح مقدماتی، و بحث و مناقشه در سطوح پیشرفته بدون در نظر گرفتن اصول علمی حاکم بر این فعالیت‌ها، آسیب شایعی است که در بیشتر مجموعه‌های آموزشی زبان عربی وجود دارد. در راستای آسیب‌شناسی این مسئله و ارائة راهکارهای مناسب، این پژوهش می‌کوشد با مراجعه به منابع نظری حوزة آموزش زبان خارجی، مهم‌ترین ویژگی‌های مطالب و فعالیت‌های آموزشی پویا برای مهارت سخن گفتن و نیز با تحلیل فعالیت‌های مهارت مکالمه در کتاب اللغة العربیة از انتشارات جامعة المصطفی براساس محورهای استخراج شده، راهکارهایی عملی برای تقویت این فعالیت‌ها ارائه نماید. این فعالیت‌ها در محورهای تقویت نقش‌های زبانی، واقعی و اصیل بودن مطالب، شخصی‌سازی فعالیت‌ها، رعایت سطوح از ساده به دشوار، فعالیت‌های متمرکز بر دقت، روانی و تنوع (استفاده از تصاویر، نقش بازی کردن، بحث گروهی، فعالیت‌های شکاف اطلاعاتی، مصاحبه و بازی‌های زبانی) تحلیل شده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در سطوح مقدماتی، فعالیت‌های مناسبی برای تقویت نقش‌های زبانی، استفاده از زبان واقعی، تقویت دقت در تلفظ واژگان، و تقویت روانی ارائه نشده است.

کلیدواژه‌ها