مطالعه‌ای بر ضرورت کاربست روش‌شناسی‌های مبتنی بر هنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده هنر ، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

پیدایش روش‌شناسی‌های مبتنی بر هنر، یکی از جدیدترین رویدادهای قرن اخیر در عرصة روش‌های تحقیق کیفی در علوم انسانی و هنر، موضوع اصلی نوشتار حاضر است. روش‌شناسی‌های مبتنی بر هنر، با فرا رفتن از روش‌های عقلانی و معرفی تجربة هنری به عنوان شکلی از تفکر، موجب تغییر دیدگاه پارادایمی غالب در پژوهش شده و شیوه‌های متنوع و جدیدی برای پژوهیدن و ارتباط با جهان فراهم کرده‌اند. شناخت، معرفی و مطالعة ضرورت‌های آن‌ها از اهداف این جستار است که با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی، و راهبردهای استقرایی و استفهامی صورت گرفته است. پرسش‌های هستی‌شناختی این نوشتار عبارت‌اند از: روش‌تحقیق مبتنی بر هنر چیست؟ چه نوع‌هایی وجود دارند؟ ویژگی‌ها، اهداف، خاستگاه و کاربست‌های آن‌ها چیست؟ به موجب رهیافت‌ این پژوهش، هشت روش‌شناسی مبتنی بر هنر وجود دارند که هنر را در وجوه مختلف و ابعاد گوناگون مورد توجه قرار می‌دهند. این روش‌شناسی‌ها علاوه بر امکاناتی که در فرایند، جمع‌آوری، تحلیل، ارائة داده‌ها و دیگر بخش‌های تحقیق، به پژوهش عرضه می‌کنند، زمینه‌هایی برای فعال‌سازی جنبه‌های حسی، عاطفی و زیبایی‌شناختی ادراک پژوهشگر فراهم کرده و موجب تحول در نظام روشی پژوهش شده‌اند. پذیرش فعالیت هنری به مثابه پژوهش و همچنین تثبیت این روش‌شناسی‌ها به صورتی مستقل از روش‌شناسی‌های علوم انسانی و اجتماعی، از چالش‌های متفکران این عرصه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methodologies of arts: Study for Necessity and Applications

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rahil Ghavami 1
  • Parisa Shad Ghazvini 2
1 Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Research Methododogy is an integral part of a research and is considered as the most important course in the curriculum. The focus of the present study is on the art-based methodologies, as one of the most recent phenomena in the qualitative research in arts and humanities. These kinds of methodologies introduce the artistic experience as a way of thinking which is beyond the logical methods. They change the dominant paradigmatic attitude in research and provide more means to understand and connect with the world. The goal of this literature is to understand, introduce, and study such methodologies using descriptive phenomenology, retroductive and reductive strategies and answer the following ontological questions: What is the art-based research? What are the different types of such methodologies? What are the specifications and goals of these methodologies? As a result of this paper, there are eight art-based methodologies which provide means for processing, gathering, analysis, and data presentation, such methodologies create opportunities for activating the sensitive, emotional, and aesthetic perception of a researcher, which revolutionizes the research methodology. Accepting an artistic practice as a research methodology and establishing such methodologies in this field, independent from the ones in humanities and social sciences, is challenging for the many scholars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Art Research methods
  • Art -based research methodology
  • Artistic Research
  • Qualitative Research
  • Humanities Sciences
آتش‌پا، حمیده (1396). عملکرد هنرمندانه به مثابه پژوهش، تهران: دانشگاه الزهرا.
آدامز، لوری (1388). روش‌شناسی‌های هنر، ترجمة علی معصومی، تهران: انتشارات نظر.
بارنت، سیلوان (1392). راهنمای تحقیق و نگارش در هنر، ترجمة بتی آواکیان، تهران: سمت.
بلیکی، نورمن (1384). طراحی پژوهش‌های اجتماعی، ترجمة حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
قره‌بیگی، مصیب (1392). «حقیقت و تنگناهای روش»، پایگاه تحلیل و اطلاع‌رسانی فرهنگ علوم انسانی، قابل دسترسی از: http://farhangemrooz.com.
کرمی، مرتضی، حاتمی‌کیا، سمیه و رویا پورحاجی (1398). «دانش‌ محتوایی تدریس پژوهش: چارچوبی برای تدوین کتب درسی روش تحقیق در علوم تربیتی و روان‌شناسی»، فصلنامة پژوهش و نگارش کتب درسی، 23 (45)، ص 118ـ126.
گری، کرول و جولیان ملینز (۱۳۹۴). بصری‌سازی پژوهش: روش تحقیق در هنر و طراحی، ترجمة طاهر رضازاده، تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران.
محمدپور، احمد (1389). روش در روش: دربارة ساخت معرفت در علوم انسانی، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
محمدی، حمزه (1391). «نقد و بررسی کتب سه‌گانة روش‌شناختی اثر دکتر احمد محمدپور»، سایت انجمن جامعه‌شناسی ایران، مریوان: سالن همایش‌های دانشگاه پیام نور مریوان [سخنرانی].
 
Artistic Research conference in Sweden. (2021). “Swedish Research Council”. available from: https://www.vr.se/
Balkema, A. W. & Slager, H. (Eds.). (2004). Artistic research (Vol. 18). Rodopi.
Biggs, M. & Karlsson, H. (Eds.). (2010). The Routledge Companion to Research in the Arts. Routledge.
Borgdorff, H. (2012). The Conflict of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia, Leiden University Press.
Burnard, P., Mackinlay, E. & Powell, K. (Eds.). (2016). The Routledge International Handbook of Intercultural Arts Research, Routledge.
De Cosson, A. F. (2003). (Re) Searching Sculpted A/r/tography:(Re) Learning Subverted-knowing Through Aporetic Praxis (Doctoral dissertation, University of British Columbia).
EARN: European Artistic Research Network (2004). Available from: https://www.elia-artschools.org
Eisner, Elliot W. (1963). “Research in creativity: Some findings and conceptions”. Childhood Education 39, No. 8, pp. 371-375.
ELIA: An Empowering Force Within Higher Arts Education (2021): available from:https://elia-artschools.org.
Gray, Carole & Julian Malins (1993). “Research procedures/methodology for artists and methodology for artists and designersˮ, The Center for Research in Art & Desin.
Hannula, M., Suoranta, J., Vadén, T., Griffiths, G. & Kölhi, K. (2005). Artistic Research: Theories, Methods and Practices, Academy of Fine Arts.
ICQI: International Congress of Qualitative Inquiry (2020). Seventeenth International Congress of Qualitative Inquiry, Available from: https://icqi.org/
Irwin, R. L. & De Cosson, A. (Eds.), (2004). A/r/tography: Rendering self through arts-based living inquiry. Pacific Educational Press.
Irwin, R. L., Pardiñas, M. J. A., Barney, D. T., Chen, J. C. H., Dias, B., Golparian, S. & A. MacDonald (2017). A/r/tography Around the World. In The Palgrave handbook of global arts education, pp. 475-496, Palgrave Macmillan.
Irwin, Rita L. (2013). “Becoming a/r/tography.” Studies in Art Education 54, No. 3: 198-215.
JAR: Journal of Artistic Research (2020). https://www.jar-online net.
Kershaw, B. (Ed.). (2011). Research Methods in Theatre and Performance, Edinburgh University Press.
Klein, J. (2010). “What is artistic researchˮ, Research Catalogue, pp. 1-6.
Knowles, J. G. & A. L. Cole (2008). Handbook of the Arts in Qualitative Research: Perspectives, Methodologies, Examples, and Issues, Sage.
Leavy, P. (2009). Method Meets Art: Arts-Based Research Practice, Guilford Publications.
LeBlanc, N. & R. L. Irwin (2019). “A/r/tographyˮ, In: Oxford Research Encyclopedia of Education.
Pentassuglia, M. (2017). “The Art (ist) is present: Arts-based research perspective in educational research”, Cogent Education, 4(1), 1301011.
SAR: Society for Artistic Research (2019). 10th SAR International Conference on Artistic Research. Zurich University of the Arts.available from https://societyforartisticresearch.org