توضیحات پرداخت هزینه بررسی مقالات

پژوهشگر گرامی

مطابق با آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز، مجله علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی  مبلغ 500،000ریال ( معادل 50،000 تومان ) پس از انجام داوری و صدور گواهی پذیرش نهایی و  مبلغ 1،500،000 ریال (معادل 150،000 تومان)  پس از آماده سازی مقاله برای انتشار (قبل از انتشار رسمی مقاله)اخذ می شود.(لطفا پیش از اعلام و هماهنگی با نشریه از پرداخت هر گونه مبلغ اجتناب کنید).

حساب غیر قابل برداشت درآمدی سازمان مطالعه و تدوین "سمت"

شماره شبا IR930100004001020903007697 

شماره پرداخت 302020974140107001111111111111