اهداف و چشم انداز

اهمیت نگارش کتاب درسی و تأثیر فراگیر آن در آموزش و پژوهش دانشگاهیان بر کسی پوشیده نیست اما  دریغا که تاکنون کاری فراخور این امر خطیر و مهم در کشور انجام نگرفته است. سازمان سمت در ادامه رسالت خویش سالهاست کوشیده است تا با راه­ اندازی مجله­­ ای این نقیصه را بزداید و پس از انتشار دهها شماره از آن با عناوین «سخن سمت» و «عیار»، اکنون با عنوان«پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی» درجه علمی- پژوهشی گرفته است. با توجه به ضرورت حتمی این کار از جنابعالی تقاضا می­شود با ارسال مقاله در زمینه ­های ذیل این مجله را یاری نمایید بلکه این رسالت علمی و این خدمت خطیر ماندگار به خوبی انجام گیرد.

 محورهای دو فصلنامه:

 

1. جایگاه کتاب دانشگاهی در نظام آموزشی

 

2. مطالعات مقایسه ­ای کتابهای دانشگاهی با سایر کشورها

 

3. معیار و بایسته ­های کتاب دانشگاهی

 

4. مبانی تألیف کتاب دانشگاهی

 

5. کاربرد نظریه ­های آموزشی در کتاب دانشگاهی

 

6. نقد و بررسی کتاب­های دانشگاهی در قالب مقاله علمی پژوهشی

 

7. زبان­شناسی کتاب دانشگاهی

 

8. مطالعات روان­شناسی کتاب دانشگاهی

 

9. مبانی و مولفه های ارزشی، فرهنگی و اجتماعی کتاب دانشگاهی

 

10. جنبه ­های هنری و زیبایی­ شناسی کتاب دانشگاهی

 

11. حقوق و مالکیت فکری کتاب دانشگاهی

 

12. فناوری ­های جدید در تألیف کتاب دانشگاهی

 

13. مسائل فنی نشر کتاب دانشگاهی

 

14. الگوهای ارزیابی کتاب دانشگاهی

 

15. راهکارهای افزایش بازدهی کیفی منابع آموزشی علوم انسانی در دانشگاه­ ها

 

16. بررسی سیر تطوّر و تحول پارادایم ها، جریان ­ها و نظریه ­های علمی در تألیف کتاب دانشگاهی

 

17. ترجمه و استفاده از شیوه ­ها و راهبردهای آن در تألیف کتاب دانشگاهی