بررسی تفاوت ساختار بلاغی نگارش تفسیری فارسی و انگلیسی و کاربرد آن در ارزیابی کتاب‌های درسی دانشگاهی آموزش نگارش زبان دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکترای زبانشناسی

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های ساختارهای بلاغی الگوهای گفتمانی در بندهای تفسیری 30 دانشجوی فارسی‌زبان دانشگاه شیراز که زبان دوم یادگیری‌شان انگلیسی است، و نیز بررسی مواد آموزشی مورد نظر استادان درس نگارش، و ارائة راهکارهایی برای پیشرفت نگارش دانشجویان فارسی‌زبان و کتب آموزشی است. برای تعیین نمود مقولة تفاوت‌های ساختار بلاغی، کتاب درسی دانشگاهی Paragraph Development: A Guide for Students of Englishبررسی شد. این تحقیق از دیدگاه نظری بر پایة نظریه‌های کپلن و کونر و از دیدگاه عملی بر پایة روش‌های بررسی متن بکر و دهقان‌پیشه است. طبق نتایج تحلیل داده‌ها، براساس الگوهای دهقان‌پیشه (1971)، دانشجویان فارسی‌زبان پس از تحقیقات بسیار و استفاده از کتاب‌های درسی جدیدتر در نوشتار تفسیری انگلیسی همچنان از الگوهای زبان فارسی استفاده می‌کنند که به جملات ناهنجار و نامقبول می‌انجامد، زیرا در کتاب‌های مذکور ضعف آموزش نگارشی زبان انگلیسی به فراگیران فارسی‌زبان دیده شد. اما با آموزش مناسب مباحث بلاغت و گنجاندن آن‌ها در کتاب‌های درسی دانشگاهی می‌توان از این خطاهای دستوری کاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Contrastive Rhetorical Analysis of the Iranian EFL Learners’ English and Persian Expository Writings: Implications for University Second Language Writing Textbooks Evaluation

نویسندگان [English]

  • Nasser Rashidi 1
  • Azam Cheraghi 2
1 Dept. of foreign languages and linguistics, College of literature and humanities, Shiraz University
2 PhD student of linguistics
چکیده [English]

Linguists compare different languages for different reasons. If we compare two or more languages for discovering the similarities and differences between them, we would do contrastive linguistics. Several contrastive rhetorical studies have been carried out on Asian languages, but a few studies have been conducted on the rhetorical contrasts between English and Persian languages. The objective of this research is to help the teachers to be aware of differences in writing styles of different languages. Several studies have shown that when the students learn the methods of the first language, they always transfer them to the second language. For example, the writings of EFL students, regardless of the courses passed in writing, have structural problems in comparison with native English students’ writings. This study examines the differences and similarities of the discourse features or rhetorical patterns of expository paragraphs written by 30 ESL students of Shiraz University. Theoretically, this research is based on Kaplan and Connor’s studies. Practically, it is based on Becker and Dehghanpisheh (1971). In addition, to investigate if these rhetorical structure contrasts among languages are reflected in the university EFL learners’ writing textbooks, the university textbook of Paragraph Development: A Guide for Students of English was reviewed. Results of the data analysis showed that the English writings of Persian students are significantly different from the writings written by native English speakers. Furthermore, Persian students of English used L1 rhetorical patterns in their English writings that make them produce deviant and unnatural sentences. One of the reasons for this problem might be attributed to the university second language writing textbooks, including the textbook (Paragraph Development: A guide for Students of English) reviewed in the current study that almost lack any specific section on the contrasts between the second and first language rhetorical organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contrastive rhetoric
  • contrastive analysis
  • expository paragraph
  • discourse analysis
  • culture
 
Almuhailib, B. (2019). “Analyzing cross cultural writing differences using contrastive rhetoric: a critical review”, Advances in Language & Literary Studies, 10(2): 102-106.
Arnaudet, M. L. & M. E. Barrett (1990). “Paragraph development: A guide for students of English”, Pearson ESL, 2nd edition.
Arnaudet, M.L & Barrett, M.E. (1990). Paragraph development: A guide for students of English. New Jersey: Prentice Hall Regents. 2nd edition.
Becker, A. (1965). “A tagmemic approach to paragraph analysis”, College Composition and Communication, 16: 237-242.
Biriya, R. & M. Yakhabi (2013). “Contrastive rhetorical analysis of argumentation techniques in the argumentative essays of english and persian writers”, Journal of Language, Culture & Translation (LCT), 2(1): 1-14.
Connor, U. (1996). Contrastive Rhetoric: Cross-cultural Aspects of Second Language Writing, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Connor, U. (2008). “Mapping multidimensional aspects of research: Reaching to intercultural rhetoric”, In U. Connor, W. Rzycki, & E. Nagelhout, (Eds.), Contrastive Rhetoric, pp. 70-87, Indianapolis: John Benjamins Publishing Company.
Connor, U., & R. B. Kaplan (1987). Writing Across Languages: Analysis of L2 Text, USA: Addison-Wesley.
Dehghanpisheh, I. (1971). Contrastive Analysis of the Rhetoric of Persian & English Paragraphs for Pedagogical Purposes, Unpublished MA Thesis. Shiraz: Shiraz University.
Dymock, S. & T. Nicholson (2010). “What is strategy”, The Reading Teacher, 64(3): 166-178.
Eggintion, W. G. (1987). “Written academic discourse in Korean: Implication for effective communication”, In U. Connor & R. Kaplan (Eds.), Writing Across Languages, pp. 153-168, Reading. MA: Addison-weslry.
Goa, J. (2007). “Teaching writing in Chinese universities: Finding an eclectic approach”, Asian EFL Journal, 20(2): 285-297.
Godo, A. M. (2008). “Cross-Cultural aspects of academic writing: a study of Hungarian and North American college students L1 argumentative essays”, International Journal of English Studies, No. 8,pp. 65-111.
Hassani, M. T. (2006). “Contrastive rhetoric: A study of introduction and thesis statement in the American English and Persian expository essay”, Zaban-va-Adab, No. 28, p. 53.
Hatim, B. (1991). “The pragmatics of argumentation in Arabic: The rise and fall of a text type”, Text, No. 11,pp. 189-199.
Hinds, J. (1983). “Contrastive rhetoric: Japanese and English”, Text, 3, No. 2,pp. 183-195.
Hinds, J. (1987). “Reader versus writer responsibility: A new typology”, In U. Connor & R. Kaplan (Eds.), Writing Across Language Analysis of L2 Text, pp. 141-159, Reading MA: Addison-Wesrly.
Hinds, J. (1990). “Inductive, deductive, quasi-inductive: Expository writing in Japanese, Korean, Chinese, and Thai”, In U. Connor & A. Johns (Eds.), Coherence in Writing, pp. 89-101, Alexandria, VA: TESOL.
Hirose, K. (2003). “Comparing L1 and L2 organizational patterns in the argumentative writing of Japanese EFL students”, Journal of Second Language Writing, No. 12,pp. 181-209.
Hong, Ji-yoon. (2019). Structural use of lexical bundles in the rhetorical moves of L1 and L2 academic writing, English Teaching, 74(3): 29-54.
Indrasutra, C. (1988). “Narrative styles in the writing of Thai and American students”, In A. Purves (Ed.), Writing Across Languages and Cultures, pp. 206-226, Newbury Park, CA: Sage.
Kachru, Y. (1984). “English and Hindi”, Annual Review of Applied Linguistics, 3,pp. 50-77.
Kachru, Y. (1984). English and Hindi. Annual Review of Applied Linguistics, 3, 50-77.
Kachru, Y. (1988). “Writers in hindi and english”, In A. Purves(Ed.), Writing Across Languages and Cultures, pp. 109-137, Newbury Park, CA: Sage.
Kachru, Y. (1988). Writers in hindi and english. In A. Purves(Ed.), Writing across languages and cultures, pp. 109-137, Newbury Park, CA: Sage.
Kamimura, T. & K. Oi (1996). “A crosscultural analysis of argumentative strategies in student essays”, Washington, DC: Education Resources Information Center. Retrieved 20 May, 2013, from http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/detail?accno=ED394324
Kaplan, R. B. (1967). “Contrastive rhetoric and teaching of composition”, TESOL Quarterly, No. 1,pp. 10-16.
Kaplan, R. B. (1972). The Anatomy of Rhetoric: Prolegomena to a Functional Theory of Rhetoric, Philadelphia: Center for Curriculum Development.
Kaplan, R. B. (1987). “Cultural thought patterns revisited”, In U. Connor, & R.B. Kaplan (Eds.), Writing Across Language: Analysis of L2 Text, pp. 9-12, Michigan: Addison-Wesley Publishing Company.
Kaplan, R. B. (1988). “Contrastive rhetoric and second language learning: Notes towards a theory of contrastive rhetoric”, In A.C. Purves (Ed.), Writing Across Languages and Cultures, pp. 275-304, Newbury Park, CA: Sage Publications.
Kaplan, R. B. (2005). “Contrastive rhetoric”, In E. Hinkel (Ed.), Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning, pp. 375-392, Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.
Kaplan, R.B. (1966). “Cultural thought patterns in intercultural education”, Language Learning: A Journal of Applied Linguistics, 16(1-2): 1-20.
Katchen, J. E. (1984). “American English and Farsi expository writing”, Papers in Linguistics, Vol. 15.
Khiabani, N. & H. Pourghassemian, (2009).“Transfer of L1 organizational patterns in argumentative writing of Iranian EFL students: Implications for contrastive rhetoric”, Iranian Journal of TEFLL, pp. 23-38.
Khodabande, F., Jafarigohar, M. & F. Soleimani (2013). “Overall rhetorical structure of students; English and Persian argumentative essays”, Theory and Practice in Language Studies, 3 (4): 684-690.
Kubota, R. (1998). “An investigation of L1-L2 transfer in writing among Japanese university students: Implications for contrastive rhetoric”, Journal of Second Language Writing, 7,
pp. 69-100.
Lillis, T. (2013). The Sociolinguistics of Writing, Edinburge University Press.
Maftoon, P. (1979). A Contrastive Study of the Rhetorical Organization of American-English and Persian Expository Paragraphs, Ph.D. Dissertation: New York University.
Martin, J. E. (1992). Toward a Theory of Text for Contrastive Rhetoric, New York: Lang.
Matchen, C. (1985). “Contrastive rhetoric: An American writings teacher in Chinall”, College English, 47, pp. 789-808.
Matsuda. P. K. (2001). “On the origin of contrastive rhetoric: A response to ‘The origin of contrastive rhetoric revisited’”, by H.G. Ying (2000), International Journal of Applied Linguistics, 11 (2): 257-260.
Mohan, B. A, & W. A. Lo (1985). “Academic writing and Chinese students: Transfer and developmental factors”, TESOL Quarterly, 19(3): pp. 515-534.
Moradian, M. R. (1999). A Contrastive Rhetoric Study: The Use of Deductive, Inductive, and Quasi-Inductive Writing Styles in Persian and English Newspaper Editorials, Unpublished Master’s Thesis, Tehran: University of Tehran.
Moss, B. (2004). “Teaching expository text structures through information trade book retellings”, The Reading Teacher, 57 (8): 710-718.
Mu, C. & Carrigton, S. (2007). “An investigation of three Chinese students’ English writing strategies”, TESL-EJ, 11(1).
Nushi Kuchaksarai, M., SH. Jabbarpor (2173). “The effect of direct correction of lexical and grammar errors in persian students”, Journal of University Textbooks: Research and Writing, 17 (30): 22-49.
Nowruzi Khiabani, M. & H. Pourghassemian (2009). “Transfer of L1 organizational patterns in argumentative writings of Iranian EFL students: Implications for Contrastive rhetoric”, Journal of Teaching English as a Foreign Language and Literature, Islamic Azad University, 1 (4): pp. 23-38.
Phillips, Deborah. (2007). Longman Preparation Course for the TOEFL Test: iBT, Pearson Education, Inc. 2nd edition.
Rafiee, M. (2013). “Critical Perspectives on Contrastive Rhetoric: A Report From Iranians’ EFL Reading Textbooks”, Journal of University Textbooks; Research and Writing, 17(30): 1-21.
Rashidi, N. & Z. Alimorad Dastkhezr (2009). “A comparison of English and Persian organizational patterns in the argumentative Writing of Iranian EFL students”, Jolie, 2: 1. Retrieved 20 June, 2013, from http://www.uab.ro/jolie/2009_1/9_rashidi_dastkhezr.pdf.
Rillo, R. & E. Alieto (2018). “Indirectness Markers in Korean and Persian English Essays: Implications for teaching writing to EFL learners”, English as an International Journal, 13(2.2): 165-184. 
Soleiman, H. (2001). A Study of Contrastive Rhetoric Between English and Farsi as Demonstrated Through EFL and Non-EFL Students’ Essays with Regard to Writing Ability, Arrangement, and L2 Proficiency, Unpublished Master’s Thesis, Tehran: Tehran Training University.
Soter, A. O. (1988). “The second language learner and cultural transfer in narration”, In A. Purves (Ed.), Writing Across Languages and Cultures: Issues in Contrastive Rhetoric,
pp. 177-205, Thousand Oaks, CA: Sage.
Taft, M., Kacanas, D., Huen, W. & R. Chan (2011). “An empirical demonstration of contrastive rhetoric: Preference for rhetorical structure depends on one’s first language”, Intercultural Pragmatics 8(4): 503-516.
Wang Y, Wu, H. & G. Cui (2020). “Rhetorical structure analysis of prepared speeches and argumentative essays by Chinese advanced English learners”, Text & Talks, 40(2): 219-240
Wei, X., W. Zhang (2020). “Investigating L2 writers’ metacognitive awareness about L1-L2 rhetorical differences”, Journal of English for Academic Purposes. Vol. 46. http://www.doi.org/10.1016/j.jeap.2020.100875.
Zia Houseini, S.M. & K. Derakhshan (2006). “Transfer of farsi language of foreign language writing: A contrastive rhetoric study of english and farsi”, Quarterly Journal of Humanities, al-Zahra University, 16, p. 58.
.