تأثیر آموزش دروس معارف اسلامی بر نگرش و انگیزش دینی دانشجویان(مطالعة موردی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه مازندران

2 دکترای علوم سیاسی، عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تقویت فرایند علمی سیاست‌گذاری و تصویرپردازی دروس معارف اسلامی در چشم‌انداز آینده است؛ بدین سان که با بررسی نگرش و انگیزة دانشجویان به دروس معارف اسلامی، مشخص می‌شود به چه میزان در تعالی‌بخشی به باورهای اعتقادی و بینش سیاسی دانشجویان توفیق حاصل شده است و برای ارتقای محتوا و عملکرد آن چه تغییراتی باید صورت گیرد؟ روش پژوهش، توصیفی ـ پیمایشی و رویکرد آن نیز کاربردی است. از میان دانشجویان کارشناسی ورودی 1395 و ماقبل آن‌که 1900 نفر بودند، براساس حجم نمونة کوکران 319 دانشجو به روش نمونه‌گیری تصادفی، به عنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامة محقق‌ساخته بود و داده‌های حاصل تحلیل شدند. طبق نتایج راهکارهایی مانند شناور بودن متون دروس معارف، متناسب بودن دروس معارف با رشتة تحصیلی، کیفیت‌بخشی برنامة درسی، بازنگری و به‌روز کردن محتوا و استفاده از استادان باتجربه و جذب هیئت علمی برای کاربردی کردن محتوای دروس معارف اسلامی ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Islamic Education Courses on Students' Religious Attitude

نویسندگان [English]

  • seyydbafger hoseini karimi 1
  • golamreza zabxpor 2
2 دکترای علوم سیاسی، عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
چکیده [English]

The Effect of Islamic Education Courses on Students' Religious Attitude and Motivation Reading and redefining the goals and functions of Islamic education courses and reviewing the methods of presenting these courses to make them as efficient as possible to meet the needs of new generations and transmit the values of the Islamic Revolution to them are of significant importance. The present study has been conducted with the aim of strengthening the scientific process of policy-making and illustration of Islamic education courses in the future perspective. Thus, the present study aims to examine the attitudes and motivations of students towards Islamic education courses to determine the extent to which they have succeeded in elevating students’ beliefs and political insights and what changes should be made to improve content and performance? The research method is descriptive-survey and its approach is also applied accordingly. Among the 95 undergraduate and pre-1900 undergraduate students, 319 students were selected as the research sample based on the Cochran sample size by random sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire and the obtained data were used using descriptive and inferential statistical indicators in the software environment were analyzed. The results showed that the situation of the course content is not in a good situation, contrary to the performance of the teachers. Therefore, it is necessary to pay attention to solutions such as floating texts of educational courses, matching educational courses with the field of study, quality of the curriculum, reviewing and updating the content and using experienced professors and attracting faculty to apply content of Islamic education courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Motivation
  • Religious Readings
  • Teachers` Performance
آقاجانی قناد، محمدرضا و جمال فرزندوخی (1380). بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه ایلام نسبت به دروس معارف اسلامی، پایان‌نامة دورة کارشناسی ارشد، دانشگاه ایلام.
احمدی، احمد (بهار 1388). «کتاب درسی: نظریه‌ها و تجربه‌ها: جایگاه خطیر علوم انسانی»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شمارة 21، ص 9ـ20.
اصابت طبری، ابراهیم، نوریان، محمد، آرمند، محمد و داریوش نوروزی (بهار و تابستان 1399). «سنتز‌پژوهی ویژگی‌های کتاب درسی دانشگاهی»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شمارة 46، ص 114ـ145.
امراللهی، محمد (1379). بررسی و تحلیل نظرات تشریحی دانشجویان، قم: نهاد رهبری.
پارسا، محمد (1374). روان‌شناسی تربیتی، تهران: سخن.
حلیمی جلودار، حبیب‌الله (پاییز 1394). «جستاری در میزان گرایش دانشجویان به دروس معارف اسلامی و عوامل مؤثر بر آن (نمونة موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران)»، فصلنامة مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، سال نوزدهم، شمارة سوم.
خمینی، روح‌الله (1378). صحیفة امام: مجموعة آثار امام خمینی، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
شعاری‌نژاد، علی‌اکبر (1378). یادداشت‏هایی دربارة نظریه‏های انگیزش در آموزش و پرورش.
علویان، مرتضی، ضابط‌پور، غلامرضا و رحمت عباس‌تبار (1399). تحلیلی بر گذشته، حال و آیندة انقلاب اسلامی ایران، قم: نشر معارف.
فیض، علیرضا (1373). مبادی فقه و اصول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
قاسم‌زاده مقدم، مرضیه (1379). سنجش نگرش دانش‌آموزان دورة متوسطه شهر مشهد نسبت به درس دینی و قرآن و عوامل مؤثر بر آن، مشهد: آموزش و پرورش خراسان رضوی.
کریمی، یوسف (1379). نگرش و تغییر نگرش، تهران: ویرایش.
لیاقت‌دار، محمدجواد، شانظری جعفر، و معصومه مسلمی (1387). «ارزیابی رضایتمندی دانشجویان از دروس عمومی در شهر کرمان»، انقلاب اسلامی، شمارة 14.
مجیدی، محمدرضا و ابوالقاسم فاتحی (1388). «سنجش نگرش دانشجویان نسبت به برنامه‌ریزی دروس معارف اسلامی»، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دورة 12، شمارة 3 (41).
مهرآراء، علی اکبر (1373). زمینة روان‌شناسی اجتماعی، تهران: انتشارات مهرداد.
یوسفی لویه، مجید (1388). جایگاه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و روحانیون در دانشگاه‌ها (خلاصة تحقیق)، تهران: معاونت مطالعات راهبردی نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.