بازنمایی گونه‌های تعامل آموزشی در برنامة درسی دانشگاهی و تعیین گونة غالب آن از دیدگاه دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، مدیریت آموزشی، پردیس رسول اکرم، دانشگاه فرهنگیان، اهواز، ایران

چکیده

 
هدف پژوهش حاضر بازنمایی گونه‌های تعامل آموزشی در برنامة درسی دانشگاهی و تعیین گونة غالب آن از دیدگاه دانشجویان است. روش این تحقیق آمیخته (کیفی و کمّی) است، که در بخش کیفی از روش پدیدارنگاری و در بخش کمّی از روش توصیفی - پیمایشی استفاده شده است. مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی پانزده نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران بودند که به صورت نمونه‌گیری هدفمند تا رسیدن به مرحلة اشباع نظری مصاحبة نیمه‌سازمان‌یافته با آنان صورت گرفت. در بخش کمّی نیز جامعة آماری شامل همة دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی سال 1398 بود، که حجم نمونه با استفاده از روش در دسترس183 نفر تعیین شد. ابزار در بخش کمّی پرسش‌نامة محقق‌ساخته بر مبنای مقوله‌های استخراج شده در بخش کیفی پژوهش بود. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش کیفی از روش پژوهش پدیدارشناسی توصیفی کلایزی برای جمع‌آوری داده‌ها و نیز در بخش کمّی نیز از آزمون کلموگروف اسمیرنف و تی تک نمونه‌ای استفاده شد. نتایج بخش کیفی بیانگر استخراج شش‌گونة تعامل در برنامة درسی شامل: تعامل از گونة استاد - استاد، استاد - دانشجو، استاد - محتوا، دانشجو - دانشجو، دانشجو - محتوا و محتوا - محتوا بود. همچنین یافته‌ها در بخش کمّی نشان داد که از دیدگاه دانشجویان وضعیت‌گونة تعامل استاد - استاد، استاد - دانشجو، و دانشجو - دانشجو پایین است، ولی گونة تعامل استاد - محتوا، دانشجو - محتوا و محتوا - محتوا در وضعیتی بالاتر از حد متوسط قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representing the types of educational interaction university curriculum and determining its dominant type based on mixed approach

نویسنده [English]

  • Ahmad Malekipour
Faculty of Farhangiyan University, Department of Educational Management, Rasoul Akram Campus, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to represent the types of educational interaction in the curriculum and to determine the dominant type based on mixed approach. The method of this research is mixed (qualitative and quantitative), which has been used in the qualitative part by the phenomenological method and in the quantitative part by the descriptive-survey method. Participants in the qualitative section were fifteen graduate students from the University of Tehran who were interviewed in a targeted sample until the theoretical saturation stage was reached. In the quantitative section, the statistical population included all students of the university in the postgraduate course in 1397. The content and formal validity of the questionnaire was calculated using the collective opinion of experts and the validity of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha coefficient of 0.82. In order to analyze the data in the qualitative section, the descriptive cluster phenomenological research method was used to collect the data. In a small part, the Kolmogorov-Smirnov test and the T-single sample were used. The results of the qualitative section showed the extraction of six types of interaction in the curriculum, including: interaction of teacher-professor, professor-student, professor-content, student-student, student-content and content-content. The findings also showed in a small section that from the students' point of view, the situation of the teacher-professor interaction type, the teacher-student interaction, and the student-student interaction type is low. But the type of teacher-content interaction, student-content and content-content interaction is in a higher than average state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Interaction
  • Education
  • University
ابراهیم‌زاده، عیسی و مرجان معصومی‌فرد (1396). «بررسی انواع تعامل در محیط‌های یادگیری الکترونیکی با کیفیت یادگیری در پردیس‌های مجازی»، پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 14 (52)، ص 47ـ62.
اقدسی، سمانه، کیامنش، علیرضا، مهدوی‌هزاوه، منصوره و مریم صفرخانی (1392). «تعامل معلم - دانش‌آموز در کلاس درس مدارس موفق و ناموفق: مطالعة موردی از مدارس ابتدایی شرکت‌کننده در آزمون پرلز ۲۰۰۶ و تیمز ۲۰۰۷»، فصلنامة علمی ـ پژوهشی تعلیم و تربیت، ۳۰ (۳): ۹۳ـ۱۲۰.
اندرسون، تری و فتی الومی (1385). یادگیری الکترونیکی از تئوری تا عمل، ترجمة عشرت زمانی و امین عظیمی، تهران: مؤسسة توسعه آموزش مدارس هوشمند.
خرازی، علی‌نقی، بازرگان، عباس، نارنجی ثانی، فاطمه و زینب‌السادات مصطفوی (1394). «بررسی رابطة بین میزان انواع تعامل دانشجویان گروه فنی ـ مهندسی مؤسسة آموزش عالی مهر البرز با عملکرد تحصیلی»، فصلنامة آموزش مهندسی ایران، 17 (68)، ص 89ـ111.
رضایی، محمدهاشم و محمدجعفر پاک‌سرشت (1387). «تأثیر دیدگاه‌های معرفت‌شناسی بر فعالیت‌های یاددهی ـ یادگیری در نظام آموزش باز و از راه دور»، اندیشه‌های نوین تربیتی، 4(4)، ص 9ـ36.
زارعی زوارکی، اسماعیل و سید طاهر سیدی نظرلو (1392). «سنجش میزان تعامل در برنامۀ درسی الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی»، فصلنامة اندازه‌گیری تربیتی، 3(11)،
ص 151ـ169.
سلیمی، جمال (1394). «پدیدارنگاری تعاملات آموزشی معلمان و دانش‌آموزان»،  مطالعات برنامة درسی، 10(38)، ص 5ـ36.
عمادزاده، مصطفی (1388). اقتصاد آموزش و پرورش، دانشگاه اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
قانعی‌راد، محمد امین (1385). «نقش تعاملات دانشجویان و اساتید در تکوین سرمایه اجتماعی دانشگاهی»، فصلنامة جامعه‌شناسی، 1(7)، ص 3ـ29.
کرسلی، گرک (1386)، یاددهی - یادگیری از طریق اینترنت، ترجمة محمدحسن امیرتیموری و بهاءالدین رحمانی، تهران: انتشارات ساوالان.
کریمی، یوسف (1393). روان‌شناسی اجتماعی آموزش، تهران: انتشارات ویرایش.
کمال خرازی، علی‌نقی، بازرگان، عباس، نارنجی ثانی، فاطمه و زینب‌السادات مصطفوی (1394). «بررسی رابطۀ بین میزان انواع تعامل دانشجویان گروه فنی - مهندسی مؤسسۀ آموزش عالی مهر البرز با عملکرد تحصیلی»، فصلنامة آموزش مهندسی ایران، 17 (68)، ص 89ـ111.
کهنوجی، مرضیه (1397). «نقش و کاربست مؤلفه‌های تعامل عاطفی در روابط استاد و دانشجو در کلاس درس»، نشریه برگ فرهنگ، 2(2)، ص 159ـ166.
نجفی، حسین (1392). «مبانی روش‌شناختی و فلسفی آموزش از دور، نسل‌ها و نظریه‌های آن»، نامة آموزش عالی، 6(22)، ص 107ـ127.
 
Andrzejewski, C. E. & H. A. Davis (2008). “Human contact in the classroom: Exploring how teachers talk about and negotiate touching students”, Teaching and Teacher Education, 24, pp. 779-794
Dewey, J. (1986, September). “Experience and education”, In The Educational Forum, Vol. 50, No. 3, pp. 241-252, Taylor & Francis Group.
Djamarah, S. B. (2000). Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, Rineka cipta.
Downes, S. (2012). Connectivism and connective knowledge: Essays on meaning and learning networks.
Eisner, Elliot. W. (1994). The Educational Imagination: on the Design and Evaluation of School Programs, New York: Macmillan.
Endo, J. J. & R. L. Harpel (1982). “The effect of student-faculty interaction on students’ educational outcomes”, Research in Higher Education, 16(2): 115-138.
Fisher, D., Waldrip, B. & P. J. den Brok (2005). “Students’ perceptions of primary teachers’ interpersonal behavior and of cultural dimensions in the classroom environment”, International Journal of Educational Research, 43(1/2): 25-38.
Galbbert, W. & R. Sims (2007). Teacher-student interactions in online nursing education in ICT: providing choices for learning and learners, Proceeding Ascilite Singapore.
Galkiene, A. & I. Kulakauskienė (2017, May). “Educational interaction of the students with behavioral disorders in the context of transformation of educational paradigms: The case of an educational centre”, In Proceedings of the International Scientific Conference, Vol. III (Vol. 40), p. 50.
Klein, M. F. (1992). “A perspective on the gap between curriculum theory and practice”, Theory into Practice,31(3): 191-197.
Moore, M. (1989). “Three types of interaction”, The American Journal of Distance Education, 3(2): 1-6.
Murray, M. C., Pérez, J., Geist, D. & A. Hedrick (2012). “Student interaction with online course content: Build it and they might come”, Journal of Information Technology Education: Research,11(1): 125-140.
Null, W. (2016). Curriculum: From theory to Practice, Rowman & Littlefield.
Oliva, P. F. & W. R. Gordon II (2012). Developing the Curriculum, Pearson Higher Ed.
Onwuachu, W. C. & F. E. Nwakonobi (2009). “Students’ evaluation of classroom interactions of their Biology teachers: Implications for curriculum implementation”, African Research Review, 3(1).
Patall, E. A., Cooper, H. & S. R. Wynn (2010). “The effectiveness and relative importance of choice in the classroom”, Journal of Educational Psychology, 102(4): 896.
Polanyi, M. (2015). Personal Knowledge: Towards a Post-critical Philosophy, New York: University of Chicago Press.
Rickards, T. (1999). “Cultural factors and sex differences in science teacher-student interpersonal behaviour and associations with student attitude and achievement”, MA (Ken) Clements and YP Leong. (Eds.), Cultural and Language Aspects of Science, Mathematics and Technical Education, pp. 133-142.
Riley, P. (2009). “An adult attachment perspective on the student – teacher relationship and classroom management difficulties”, Teaching and Teacher Education, 25(5): 626-635.
Rossi, D., Van Rensburg, H., Beer, C., Clark, D., Danaher, P. & R. Harreveld (2013). Learning interactions: A cross-institutional multi-disciplinary analysis of learner-learner and learner-teacher and learner-content interactions in online learning contexts.
Sabry, K. & L. Baldwin (2003). “Webbased learning interaction and learning styles”, British Journal of Educational Technology, 34(4): 443-454.
Sowell, R. (2009), Interactive communication as an element of student success in online college math courses, ETD collection for Tennessee State University, Paper AAI335
Subakir, A. (2017). “Concept of Educational Interaction in Education: In Sociological Perspective”, Didaktika Religia, 5(2): 381-400.
Syaiful, B. (2014). Gurudan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, Jakarta: Rineka Cipta Publisher.
Van den Akker, J. J., Kuiper, W. & U. Hameyer (Eds.) (2003). Curriculum Landscapes and Trends, pp. 1-10, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Wagner, E. D. (1994). “In support of a functional definition of interaction”, American Journal of Distance Education, 8(2): 6-29.
Walsh, J. K., Hall-Porter, J. M., Griffin, K. S., Dodson, E. R., Forst, E. H., Curry, D. T., ... & P. K. Schweitzer (2010). “Enhancing slow wave sleep with sodium oxybate reduces the behavioral and physiological impact of sleep loss”, Sleep, 33(9): 1217-1225.
Woo, Y. & T. C. Reeves (2007). “Meaningful interaction in web-based learning: A social constructivist interpretation”, The Internet and Higher Education, 10(1): 15-25.
Zhao, S. Y. & J. Bitchener (2007). “Incidental focus on form in teacher – learner and learner – learner interactions”, System, 35(4): 431-447.