بررسی نقش‌های جنسیتی در کتاب صدی الحیاة براساس مدل پورِکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

موضوع جنسیت یکی از مهم‌ترین مسائل فرهنگی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آموزش نقش دارد. از آنجا که کتاب‌هاى درسی یکی از ابزارهاى مهم آموزشی‌اند، در پی‌ریزی فرهنگی نقش به‌سزایی دارند. هدف پژوهش حاضر، به چالش کشیدن نقش‌های جنسیتی در صدی الحیاة اثر مسعود فکری و همکارانش (1387)، براساس سه مقولة «بازنمایی» و «مشاغل» و «فعالیت‌های مردانه و زنانه» است. کتاب‌های بررسی‌شده در این پژوهش، شامل 4 جلد از کتاب صدی الحیاة مرحلة پیشرفته است. این تحلیل با رویکردی ضابطه‌مند و با استفاده از معیارهای تعیین‌شدة پورِکا (1984) انجام گردید. نیز به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و تحلیل کمّی ـ کیفی استفاده شد؛ یافته‌های آن، دلالت بر نابرابری و تبعیض جنسیتی به نفع مردان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Gender Roles in Sadi Al-Hayati: Advanced Level Textbook Series based on Porreca Model

نویسندگان [English]

  • Danesh Mouhamadi
  • Maryam Jahromian
چکیده [English]

Analyzing the contents of textbooks based on gender components is a very important topic for researchers. The purpose of the current study is to analyze the contents of Sadi Al-Hayati: Advanced Level textbook series by using quantitative and qualitative analysis methods. The statistical samples of this research are all of the main texts in the Reading[1]book, which includes occupational/social roles and familial roles, and the pictures in the book. The samples were studied in terms of gender representation. The results show that the presence of the male gender is more frequent than that of the female gender. To put it more clearly, about 80% of the pictures in all the four books are of the male sex, and only about 20% are of the female sex. We witness the introduction of famous people in all the books, all of whom, whether in the field of science, literature, art, politics, etc., are men. The occupational roles reproduced in the texts or pictures are also of a wide range when they are attributed to men, while the female gender is either represented in a limited way, or is absent altogether. Also, for the indicator of family roles, there is special attention paid to the role of women as mothers, while men are not shown to be inside of a house in any of the texts or the pictures. With all the evidence, the gender biases present in all four volumes of these series cannot be ignored, and it can be said that it is evident that women are being neglected or ignored in terms of all the three criteria of this research, and the texts and pictures of these books have been produced based on traditional and patriarchal prejudices and stereotypes which are based on gender discrimination, and consequently they need to be reviewed and revised.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • Representation
  • teaching the Arabic Language
  • Sadi Al-Hayati
  • porreca
حبیبی، حمدالله و ماریا فاطمی (1394). «نقش جنس و نقش‌های جنسیتی برخودکارامدی ریاضی»، فصلنامة فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده، شمارة 33، ص 115ـ135.
سلطانی، علی اصغر(1384). قدرت، گفتمان و زبان: سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر نی.
سلطانی‌گرد فرامرزی، مهدی و محمدمهدی رحمتی (بی‌تا). «شیوة بازنمایی جنسیت در سینمای ایران»، فصلنامة انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ص 79ـ98..
عبادى، سامان و بهمن ابراهیمی (1394). «بازنمایی جنسیت در کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان»، پژوهش‌نامة آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان، شمارة 2، ص 27ـ46.
علمی، محمود و سارا الیاسی (1388). «عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان پذیرش کلیشه‌های جنسیتی (مطالعة موردی زنان شاغل همسردار شهرستان سراب»)، مطالعة جامعه‌شناسی، شمارة 2، ص 53ـ75.
علی‌صوفی، حلیمه، علی‌صوفی رامین و امین علی‌صوفی (بی‌تا). «بررسی انتقادی و مقایسه‌ای تبعیض جنسیتی در کتاب‌های علوم ابتدایی براساس الگوی میشیل (1989)»، مجموعة مقالات همایش ملی آموزش ابتدایی، ص 414ـ425.
فرقانی، محمدمهدی و محمدکمال ستاره (1394). «بازنمایی جنسیت در برنامه‌های تلویزیونی مقایسة مجموعة نوروزی کلاه قرمزی و انیمیشن شش امیر قهرمان»، زن در فرهنگ و هنر، شمارة 1، ص 27ـ48.
فکری، مسعود و همکاران (1387). صدی الحیاة، تهران: کانون پژوهش فکری کودکان و نوجوانان.
کاظمی نجف‌آبادی، سمیه (1395)، «مأخذ‌شناسی آموزش زبان عربی در ایران (مقالات و پایان‌نامه‌ها)»، کتاب‌شناسی موضوعی، شمارة 27، ص 111ـ122.
محمدتقی‌نژاد، رعنا، قاسمی، وحید و رضا علی‌نوروزی (1394). «تحلیل محتوای مقایسه‌ای تصاویر کتاب‌های درسی ایران و سوریه با تأکید بر نابرابری نقش‌های جنسیتی»، جامعه‌شناسی کاربردی، شمارة 1، ص 17ـ38.
مرزوقی، رحمت‌الله (1395). «تحلیل محتوای کیفی کتاب‌های درسی دورة ابتدایی از منظر جهت‌گیری جنسیتی»، زن در توسعه و سیاست، شمارة 4، ص 469ـ485.
مهران، گلنار (1394). «بررسی نقش‌های کلیشه‌های جنسیتی کتاب‌های ادبیان فارسی و زبان فارسی سال اول دبیرستان در انتخاب رشته تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر»، فصلنامة نوآوری آموزشی، شمارة 61، ص 43ـ65.
 
Ahmad, M. (2019). “A critical discourse analysis of gender represeentations in the content of 5th grade english language Text book”, Hipatia Press, No. 8, pp. 1-24.
Ahour, T. (2016). “A critical visual analysis of gender representation of ELT materials from a multimodal perspective”, The Journal of Applied Linguistics, 99, pp. 78-98.
Ait Bouzid, H. (2019). “Gender issues in select moroccan EIT textbooks: A Review”, Researchin English Languagc Pedagogy, No 7, pp. 209-231.
Incikabi, L. & F. Ulusoy (2019). “Gender bias and stereotypes in australian, singaporean and turkish mathematics text books”, Turkish Journal of Education, 8, pp. 298-317.
Porreca, K. (1984). “Sexism in current ESL textbooks”, TESOL Quarterly, 18(4): 705-724.
Saputra, F. (2019). “Gender representation in EFL textbook, edukasi”, Journal Pendidikan, No. 6, pp. 247-259.