تحلیل وضعیت موضوعی کتاب در حوزۀ نظری مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی به دو زبان فارسی و انگلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏ آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق تحلیل وضعیت موضوعی کتاب در حوزۀ نظری مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی به دو زبان فارسی و انگلیسی بود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا از نوع تحلیل محتوای کمی بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمام کتاب‌های مدیریت رویدادهای ورزشی به دو زبان فارسی و انگلیسی بود که در اسفند 1399 در سایت‏های «خانۀ کتاب» و «گوگل اسکولار» نمایه شده بودند. بنابراین تعداد هفتاد کتاب فارسی و پنجاه کتاب انگلیسی به‌صورت کل شمار انتخاب و بررسی شدند. واحد تحلیل در این پژوهش شامل عنوان کتاب‌ها، پوشش سرفصل‌ها، ویراست، سال انتشار، تعداد مؤلفان، موقعیت مؤلفان و ناشران درنظر گرفته شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها یک برگۀ کدگذاری و دستورالعمل کدگذاری بود. روایی صوری و محتوایی این ابزار با کمک ضریب توافق ده تن از افراد صاحب‌نظر از طریق آزمون کوکران به میزان 92/0 تأیید شد. همچنین پایایی یا عینیت آن با کمک آزمون پی اسکات و تعیین ضریب توافق دو کدگذار به میزان 87/. به تأیید رسید. تجزیه‌ و تحلیل داده‏های تحقیق در قالب جدول و نمودار توزیع فراوانی‌ها و آزمون خی انجام گرفت.
نتایج نشان داد که از نظر عنوان، موضوع سر فصل‌ها، ویراست و تعداد مؤلفان هیچ اختلافی بین کتب فارسی و انگلیسی وجود ندارد، اما از نظر ابعاد تعداد سرفصل‌ها، سال انتشار، موقعیت علمی مؤلفان و وضعیت ناشران بین کتب فارسی و انگلیسی اختلاف معنادار مشاهده شد. نکتۀ مهم این بود که باوجود فراوانی بیشتر تعداد کتب منتشرشده به زبان فارسی از کتاب‏های منتشرشده به زبان انگلیسی با وجود مخاطب محدودتر، لازم است تا نگارش‏های جمعی متخصصان با پوشش انواع سرفصل‏های به‏روز و مبتنی‌بر کتاب‏های بین‏المللی مورد توجه قرار گیرد. 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Situation analysis of books in the theoretical field of sports events management in both Persian and English languages

نویسندگان [English]

  • Parnian Niknam 1
  • hamid ghasemi 2
  • Abolfazl Farahani 3
1 Sport Management Department of Payame Noor University
3 Sport Management Department of Payame Noor University Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study was situation analysis of books in the theoretical field of sporting event management in both Persian and English.
The research method was applied in terms of purpose and descriptive in terms of strategy and quantitative content analysis in terms of implementation path. The statistical population of the study included all sports event management books in both Persian and English, which were indexed in March 2016 on the "Khane Ketab" and "Google Scholar" sites. Therefore, 70 Persian books and 50 English books were recognized and reviewed in total. The unit of analysis in this study included the title of books, cover of titles, editing, year of publication, number of authors, position of authors and publishers. The data collection tool was a coding sheet and coding instructions. The face and content validity of this instrument was confirmed by Cochran's test of 0.92 with the help of the agreement coefficient of 10 experts. Also, its reliability or objectivity with the help of Scott's pi test and determining the agreement coefficient of 2 coders at the rate of 0.83. Confirmed.
The results showed that in terms of title, subject matter, edition and number of authors, there is no difference between Persian and English books, but in terms of dimensions, number of titles, year of publication, scientific position of authors and status of publishers, there is a significant difference between Persian and English books.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantitative Content Analysis
  • Sports Event Management
  • Google Scholar
  • Book House
  • Textbook


الماسی، س.، و زردشتیان، ش. (1397). طراحی سیستم اطلاعات مدیریت رویدادهای ورزشی در ادارات ورزش و جوانان. مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی، 6 (2)، 15ـ 26.
تکلی، ه. (1396). پژوهش‌های مدیریت ورزشی دانشگاه تهران: تحلیل محتوا. علم‌سنجی کاسپین، ۴ (۱)، ۴۵ـ۵۱.
دولتشاه، ف.، صابونچی، ر.، و قاسمی، ح. (1394). بررسی وضعیت کتب درس مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی در دانشگاه‌های ایران تا پایان سال 1393. مدیریت ارتباطات در رسانه‏های ورزشی، 2 (4) ، 21ـ 29.
رسولی، م.، و امیر آتشانی، ز. (1390). تحلیل محتوا با رویکرد کتب درسی. تهران: جامعه‌شناسان.
رهنمای روپشتی، ف.، بنی‌طالبی دهکردی، ب.، و کاویان، م. (۱۳۹۱)، تحلیل محتوای نشریات دارای رتبۀ علمی ـ پژوهشی رشتۀ حسابداری در ایران. حسابداری مدیریت، 5 (15) ، 121ـ143.
شریفیان، ا.، قهرمان تبریزی، ک.، کریمی‌نژاد، م.، و دهقانی، م. (1398). تحلیل محتوا و روند مقالات مدیریت ورزشی چاپ‌شده در نشریات علمی پژوهشی، چهارمین اجلاس ملی پژوهش‌های کاربردی در تربیت‌بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی، تهران.
عابدی، ا.، و شواخی، ع.ر. (1389). مقایسۀ روش‌شناسی پژوهش کمی و کیفی در علوم رفتاری. راهبرد، 19 (54)، 153ـ168.
عسگری زردابی، ب.، عیدی، ح.، قاسمی، ح.، و عیدی‌پور، ک. (1393). تحلیل حیطۀ مطالعاتی مقالات مدیریت ورزشی برمبنای گرایش‌های مقطع کارشناسی ارشد. مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 1(4)، 9ـ16.
عسگری، ب.، الهی، ع.ر.، پورسلطانی زرندی، ح. (1393). تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی نشریۀ پژوهش در علوم ورزشی. مطالعات مدیریت ورزشی، 6(22)، 155ـ172.
عظیم‌زاده، س.م.، شجیع، ک.، صفار، ی.، و افروزی، ف. (1396). تحلیل محتوا و روند مقالات مدیریت ورزشی چاپ‌شده در نشریات علمی پژوهشی. مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی)، 9 (43)، 217ـ 236.
علیزاده، م. (۱۳۸۹)، تحلیل محتوای پژوهش‌های انجام‌شده در سازمان تربیت‌بدنی از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۸. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
فهیمی‌فر، س.،  غلام‌پور، ب.، و غلام‌پور، س. (1397). بررسی وضعیت تولیدات علمی و شبکۀ هم‌تألیفی پژوهشگران ایران در حوزۀ تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی در پایگاه استنادی وب‌آف‌ساینس طی سال‌های 2016-2006. مطالعات مدیریت ورزشی، 49، 37ـ58.
قاسمی، ح.، و عسگر شمسی، م. (1398). تحلیل محتوای ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎی علمی در حوزۀ تربیت ‌بدنی و ورزش وزارت آموزش‌وپرورش ایران. پژوهش در ورزش تربیتی، 7(16)، 61ـ84.
قاسمی، ح. (1397). تحلیل محتوای کتب فارسی روش تحقیق در تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی. مدیریت و توسعۀ ورزش، 7(1)، 154ـ173.
قاسمی، ح.، کشکر، س.، و راسخ، ن. (1397). مبانی مدیریت ورزشی. تهران: علم و حرکت.
مهرام، ب.، و توانایی شاهرودی، ع. (1388). تحلیل محتوای مجله‌های علمی پژوهشی روان‌شناختی ایران: موضوع و روش‌های پژوهش. روان‏شناسی تحولی، 6 (22)، 109ـ118.
موسوی، ش.، رمضانی‌نژاد، ر.، و ابراهیم‌پور، م. (1398). تحلیل کتاب‌سنجی و توزیع موضوعی کتاب‌ در حوزۀ نظری علوم ورزشی ایران براساس متغیرهای کتاب‌سنجی و جهت‌گیری موضوعی. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 17 (31)، 87ـ103. 
Balogu, S., Brown, C., & Busser, A. (2012). Sport tourists in a gaming destination: Predicting gaming and non-gaming expenditures. Gaming Research & Review Journal, 4(2), 59-68.
Cook, D.A., Beckman, T.J., & Bordage, G. (2007). Quality of reporting of experimental studies in medical education: A systematic review. Medical education, 41(8), 737- 745.
Emery, P. (2010). Past, present, future major sport event management practice: The practitioner perspective. Sport management review, 13(2), 158-170.
Gusenbauer, M., & Haddaway, N. R. (2020). Which academic search systems are suitable for systematic reviews or meta‐analyses? Evaluating retrieval qualities of Google Scholar, PubMed, and 26 other resources. Research synthesis methods, 11(2), 181-217.
Majhi, S., Jal, Ch., & Maharana, B. (2016). Content analysis of Journal articles on Wiki in Science Direct Database. Library Philosophy and Practice (e-journal), 115.
Malfas, M., Theodoraki, E., & Houlihan B. (2004). Impacts of the Olympic Games as Mega events. Journal of the Institute of Civil Engineer, 157 (3), 209-220.
Miragaia, D.A.M., & Soares, J.A.P. (2017). Higher education in sport events management: A systematic review of research topics and trends. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 21 (3). 101-116.
Pedersen, P. M., Laucella, P., Geurin, A., & Kian, E. (2020). Strategic sport communication. Human Kinetics Publishers.
Pitts, B., & Pedersen, P. M. (2005). Examining the body of knowledge in sport management: A content analysis of the Journal of Sport Management. The smart journal, 2 (1), 33-52
Pitts BG. (2001). Sport management at the millennium: a defining moment. Journal of Sport Management, 15 (1), 1-9
Pitts, B., Danylchuk, K., & Quarterman, J. (2014). Analysis of sport management literature: European Sport Management Quarterly. Choregia: Sport Management International Journal, 10(2), 45-72.
Preuss, H. (2007). The conceptualisation and measurement of mega sport event legacies. Journal of sport & tourism, 12(3-4), 207-228.
Quarterman, J., Hwang, J. Y., Han, K., Pitts, B. G., Jackson, E. N., & Ahn, T. (2010, March). A content analysis of the International Journal of Sport Management. In Poster presented at the AAHPERD, Strength Through Partnership conference, 16Á20 March.
Smucker, M., & Grappendorf, H. (2018). A content analysis of sport management faculty collaboration: Single versus multiple authorship. Sport Management and Related Topics Journal, 4(2), 47-57.
Thomson, A., Cuskelly, G., Toohey, K., Kennelly, M., Burton, P., and Fredline, L. (2019). Sport event legacy: A systematic quantitative review of literature. Sport Management Review, 22(3), 295-321.