نقد و بررسی کتاب درایة الحدیث؛ بازپژوهی مصطلحات حدیثی در نگاه فریقین، نوشتۀ شادی نفیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش کاربردی، نقدوبررسی و داوری کتاب درایة الحدیث؛ بازپژوهی مصطلحات حدیثی در نگاه فریقین نوشتۀ شادی نفیسی و ارائۀ پیشنهاداتی جهت رفع کاستی‌های کتاب و کارایی بهتر آن و جلوگیری از کج‌فهمی یا بدفهمی خوانندگان است. کتاب مذکور، اولین‌بار در زمستان 1386 توسط سازمان سمت و دانشکدۀ علوم حدیث مشترکاً به زیور طبع آراسته شد. پس از آن  دوازده بار تجدید چاپ شد. نظر به اینکه این کتاب به‌منزلۀ منبع اصلی درس مصطلح‌الحدیث برای دانشجویان رشتۀ الهیات (علوم قرآن و حدیث) تدوین شده، بایسته است که اشتباهات علمی در آن وجود نداشته یا کم باشد. روش گردآوری اطلاعات در این نوشتار، کتابخانه‌ای با استفاده از مصطلح‌نامه‌ها و منابع تخصصی در علم درایة‌الحدیث است و در پردازش اطلاعات، از شیوه‌های تجزیه و تحلیل کیفی (نقد و تعریف) استفاده شده است. این مقاله با به‌کارگیری روش اسنادی و بازبینی و روشن‌سازی دامنۀ محاسن و کاستی‌های کتاب فراهم شده است و روشن می‌سازد که متن آن، باوجود رسایی و پرهیز از نقل اقوال مختلف، جمع بین تعریف اصطلاحات فریقین، ذکر مثال‌های مناسب و ارائۀ تعریفات به زبان عربی، کاستی‌های قابل توجهی دارد؛ ازجمله اشتباهات و مبهمات در برخی عبارات، قرار نگرفتن برخی مطالب در جایگاه بایسته، خطاهای نگارشی و تایپی، جاافتادگی، تکرار مطالب و عدم توجه به معیارهای زیبایی‌شناختی در عناوین و متون. پیشنهادات ارائه‌شده جهت رفع این نقیصه‌ها و تکمیل هرچه بهتر آن است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique of the book "Dirayat al-hadith , A Reconsideration of Hadith Terminology in View of the Shia and the Sunni ", written by Dr. Shadi Nafisi

نویسنده [English]

  • Razieh Sadat Sajjadi
University of Qom . Qom . Iran
چکیده [English]

The purpose of this applied research is to review and judge the book "Knowledge of Hadith; Re-examination of Hadith Terms in the Perspective of the Differences" written by Dr. Shadi Nafisi and to offer suggestions to eliminate the shortcomings of the book and its better performance and prevent readers from misunderstanding or misunderstanding. In the winter of 2007, it was jointly decorated with ornaments by the Samt Organization and the Faculty of Hadith Sciences. After that, it was reprinted 12 times. Considering that this book has been compiled as the main source of the term Hadith term for theology students (Quranic and Hadith sciences), there should be no or few scientific errors in it. The method of collecting information in this article is a library using terminology and specialized sources in the science of hadith knowledge, and in processing information, qualitative analysis methods (critique and definition) have been used. Reviewing and clarifying the scope of the advantages and disadvantages of the book is provided and clarifies that the text, despite the accessibility and avoidance of quoting different quotations, combines the definition of the terms of the sects, mentioning appropriate examples and providing definitions in Arabic, possible shortcomings Has attention; Including mistakes and ambiguities in some phrases, not putting some content in the right place, spelling and typographical errors, embedding, repetition of content and not paying attention to aesthetic criteria in titles and texts. Suggestions are provided to eliminate these shortcomings and complete it as best as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadith Terminology
  • Shiites
  • Sunnis
  • knowledge of hadith
  • Shadi Nafisi
قرآن کریم.
ابن صلاح، ع. (2002). معرفة انواع علم الحدیث، (مقدمه ابن صلاح). بیروت: دارالکتب العلمیة.
ارجمندفر، م. (1387). نقدی بر کتاب علم‌الحدیث و درایت الحدیث مرحوم کاظم مدیر شانه‌چی. مشکوة،  101 ، 121ـ130.
جدیدی‌نژاد، م.ر. (1381). مروری بر کتاب دانش درایه‌الحدیث و دیگر کتاب‌های دانش درایه. علوم حدیث، 2، 171ـ205.
خوانساری، م. (1366). دورۀ مختصر منطق صوری. تهران: دانشگاه تهران.
دلبری، س.ع. (1381). کتاب دانش درایه‌الحدیث در بوتۀ نقد و معرفی. آموزه‌های قرآنی، 2، 233 ـ248.
رضی، ا. (1385). شاخصه‌های ارزیابی و نقد کتاب‌های درسی دانشگاه. تهران: سمت.
ستوده، غ.ر. (1371). مرجع‌شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی. تهران: سمت.
صالح، ص. (1363). علوم الحدیث و مصطلحه. قم: رضی.
صدر حسینی، س.ع.ر. (1386). پژوهشی در علم درایة الحدیث، تقریرات درس درایة الحدیث آیت الله شبیری زنجانی. قم: دارالحدیث.
صدر عاملی کاظمی، س.ح. (بی‌تا). نهایة الدرایة فی شرح الوجیزة. تحقیق م. غرباوی. تهران: مشعر.
عجاج خطیب، م. (1417ق). اصول الحدیث و مصطلحه. بیروت: دارالفکر.
قاسمی، ج. (1399ق). قواعد التحدیث. بیروت: دارالکتب العلمیة.
کاسبی، ب. (1383). چگونه تندخوانی کنیم. ترجمۀ ع.ع. شاملی. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
کلباسی اصفهانی، ا. (1419ق). سماء المقال. تحقیق م. حسینی قزوینی. قم: موسسة ولی العصر للدراسات الاسلامیة.
لطفی صباغ، م. (1418ق). الحدیث النبوی مصطلحه بلاغته کتبه. بیروت: المکتب الاسلامی.
معین، م. (1387). فرهنگ فارسی معین. تهران: اشجع و میکائیل.
منصوریان، ی. (1392). صد ویژگی کتاب‌های دانشگاهی کارآمد و اثربخش. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 29، 1ـ17.
یوسفی، ن.، و غفار نصیری، ه. (1395). نقد و بررسی نسخۀ فارسی کتاب خانواده‌درمانی اثر گلدنبرگ و گلدنبرگ، ترجمۀ حسین شاهی برواتی، نقشبندی و ارجمند. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی،  39، 96ـ118.