طراحی و روایی‌یابی یک کتاب درسی الکترونیکی براساس نظریة یادگیری چندرسانه‌ای و اثربخشی آن بر نمرات و بار شناختیِ ادراک‌شدة دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم رفتاری پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی، سازمان سمت، تهران، ایران

چکیده

در سه دهة گذشته، فناوری‌های نوین به‌تدریج منابع آموزشی دانشگاهی را متحول ساخته‌اند، اما این تحول لزوماً باعث بهبود کیفیت یادگیری دانشجویان نشده است. در این راستا، هدف مطالعة موردی حاضر، طراحی یک کتاب درسی الکترونیکی براساس نظریة شناختی یادگیری چندرسانه‌ای و بررسی روایی و اثربخشی آن بر یادگیری و بار شناختیِ ادراک‌شدة دانشجویان است. این پژوهشِ کاربردی و با روش آمیخته در پنج مرحله انجام شد: 1) طراحی یک کتاب درسی الکترونیکی براساس نظریة یادگیری چندرسانه‌ای، 2) روایی‌یابی با استفاده از نظرات متخصصان؛ 3) اجرای اولیه و نظرسنجی از دانشجویان؛ 4) اصلاح کتاب درسی الکترونیکی براساس نظرات متخصصان و دانشجویان؛ 5) اجرای نهایی. ابتدا براساس اصول نظریة شناختی یادگیری چندرسانه‌ای یک کتاب درسی چندرسانه‌ای تدوین شد. پس از آن با استفاده از فرم نظرسنجی توصیفی، از شش متخصص دربارة آن نظرسنجی شد. در مرحلة اجرای اولیه، 27 دانشجو فرم نظرسنجی درمورد این منبع را تکمیل کردند، و نمرات دانشجویان دو گروه کتاب درسی الکترونیکی و کتاب درسی چاپی مقایسه شد. در این مرحله، تفاوت نمرات دانشجویان معنادار نبود. سرانجام، در مرحلة اجرای نهایی، 137 دانشجو در دو گروه کتاب درسی چاپی و الکترونیکی مقایسه شدند. در این مرحله، دانشجویانی که از کتاب درسی الکترونیکی استفاده کرده بودند، نمرة بالاتری نسبت‌به گروه کنترل به‌دست آوردند. همچنین، مطالعة کتاب درسی الکترونیکی با کاهش بار شناختی درونی و بار شناختی اضافی و به افزایش بار شناختی متناسب همراه بود. نتایج این پژوهش می‌تواند الگویی را برای طراحی‌های آموزشی کتاب‌های درسی الکترونیکی در آینده فراهم آورد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and validating an e-textbook based on the cognitive theory of multimedia learning and its effectiveness on students' grades and perceived cognitive load

نویسنده [English]

  • Amir Ali Mazandarani
The Institute for Research and Development in the Humanities (SAMT)
چکیده [English]

In the last three decades, new technologies have gradually transformed academic educational resources; but this development has not necessarily improved the quality of students' learning. To this end, the purpose of the present case study is to design an electronic textbook based on the cognitive theory of multimedia learning and to evaluate its validity and effectiveness on students' learning and cognitive load. This applied and mixed method research was conducted in five stages: 1) designing an e-textbook based on the cognitive theory of multimedia learning, 2) validation using the opinions of experts; 3) Initial implementation and survey of students; 4) Modifying the e-textbook based on the opinions of experts and students; 5) Final implementation. First, a multimedia textbook was developed based on the principles of cognitive theory of multimedia learning. Then, using descriptive questionnaire, six experts were surveyed about it. In the initial implementation phase, 27 students completed a survey form about the electronic resource, and the scores of the students in the two groups of e-textbook and printed textbook were compared. At this stage, the difference in student scores was not significant. In the final phase, 137 students were compared in two groups of printed and electronic textbooks. At this stage, students in e-textbook group scored higher than those who used the print textbook. Also, using e-textbook was associated with decrease in intrinsic and extraneous cognitive load and an increase in germane cognitive load. The results of this study can provide a model for future instructional design of e-textbooks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic textbook
  • multimedia learning
  • cognitive load
  • instructional design
حسینی، م. (1394). تأثیر چندرسانه‌ایِ آموزشی مبتنی‌بر اصول مایر بر یادگیری و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان در درس مطالعات اجتماعی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
زارع، م.، مهربان، ج.، و ساریخانی، ر. (1394). بررسی تأثیر استفاده از چندرسانه‌ای‌های آموزشی بر میزان یادگیری و انگیزة پیشرفت در درس فیزیولوژی. روان‌شناسی تربیتی، 36(2)، 175-186.
ضرابیان، ف. (1397). بررسی تأثیر محتوای الکترونیکی مبتنی‌بر اصول طرّاحی چندرسانه‌ای بر یادگیری دروس ریاضی و علوم دانش‌آموزان ششم ابتدایی. پژوهش‌های برنامه‌ریزی درسی، 8 (2)، 48-69.
عباسپور، گ. (1394). کاهش بار شناختی برای یادگیرندگان کم‌تجربه: اثرهای پیش‌سازمان‌دهنده‌های تصویری در تسهیل یادآوری و درک مطلب یک مفهوم علمی به زبان انگلیسی در محیط چندرسانه‌ای. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی.
عباسی، ا. (1391). تأثیر بخش‌بندی در چندرسانه‌ای‌ها بر یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایة سوم در درس علوم تجربی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه‌طباطبایی.
قنبری، م. (1393). یادگیری در محیط‌های چندرسانه‌ای: اثرهای تبیین‌گری و دانش قبلی بر بار شناختی و انتقال حل‌ مسئله. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی.
منوچهری، ک.، حسن‌آبادی، ح.ر.، آقابراری، م.، وکاووسیان، ج. (1398). پیوند بین نظریة بار شناختی و هیجانات تحصیلی؛ تأثیر القای هیجان بر اضطراب، بار شناختی و یادگیری دانشجویان پرستاری. روان‌شناسی معاصر، 14(2)، 1-14.
نوریان، ر. (1391). مقایسة تأثیر چندرسانه‌ای تولیدشده براساس اصول مایر در درس جغرافیا با چندرسانه‌ایِ تأییدشدة وزارت آموزش و پرورش بر یادگیری و یادداری دانش‌آموزان سوم راهنمایی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه‌طباطبایی.
Abaci, S., & Quick, J. (2020). University-Wide e-Text Adoption and Students’ Use of, Preferences for, and Learning with e-Textbooks. In Inclusive Access and Open Educational Resources E-text Programs in Higher Education (pp. 113-123). Springer.
Annisette, L. E., & Lafreniere, K. D. (2017). Social media, texting, and personality: A test of the shallowing hypothesis. Personality and Individual Differences115, 154-158.
Beege, M., Schneider, S., Nebel, S., Mittangk, J., & Rey, G. D. (2017). Ageism–Age coherence within learning material fosters learning. Computers in Human Behavior75, 510-519.
Chiu, T. K., & Churchill, D. (2015). Exploring the characteristics of an optimal design of digital materials for concept learning in mathematics: Multimedia learning and variation theory. Computers & Education82, 280-291.
Chulkov, D. V., & VanAlstine, J. (2013). College student choice among electronic and printed textbook options. Journal of Education for Business. 88(4), 216–222.
Daniel, D. B., & Willingham, D. T. (2012). Electronic textbooks: Why the rush?. Science335(6076), 1569-1571.
Grech, V. (2018). The application of the Mayer multimedia learning theory to medical PowerPoint slide show presentations. Journal of visual communication in medicine, 41(1), 36-41.
Huang, K. L., Chen, K. H., & Ho, C. H. (2014). Enhancing learning outcomes through new e-textbooks: A desirable combination of presentation methods and concept maps. Australasian Journal of Educational Technology30(5), 600-618.
Ibrahim, M. (2012). Implications of Designing Instructional Video Using Cognitive Theory of Multimedia Learning. Critical questions in education3(2), 83-104.
Inan, F. A., Crooks, S. M., Cheon, J., Ari, F., Flores, R., Kurucay, M., & Paniukov, D. (2015). The reverse modality effect: Examining student learning from interactive computer‐based instruction. British Journal of Educational Technology46(1), 123-130.
Kuba, R., Rahimi, S., Smith, G., Shute, V., & Dai, C. P. (2021). Using the first principles of instruction and multimedia learning principles to design and develop in-game learning support videos. Educational Technology Research and Development69(2), 1201-1220.
Leppink, J., Paas, F., Van der Vleuten, C. P., Van Gog, T., & Van Merriënboer, J. J. (2013). Development of an instrument for measuring different types of cognitive load. Behavior research methods45(4), 1058-1072.
Mayer, R. E. (2008). Applying the science of learning: Evidence-based principles for the design of multimedia instruction. American psychologist63(8), 760-769.
Mayer, R. E. (2014). Introduction to multimedia learning. In Mayer, R. E. (Ed.). The Cambridge handbook of multimedia learning (2nd ed., pp. 345–368.New York: Cambridge University Press.
Mutlu-Bayraktar, D., Cosgun, V., & Altan, T. (2019). Cognitive load in multimedia learning environments: A systematic review. Computers & Education, 141, 103618.
Mayer, R. E. (2020). Multimedia Learning. (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
Numer, M., & Spencer, R. A. (2015). Bring your own device technology: Preliminary results from a mixed methods study to explore student experience of in-class response systems in post-secondary education. Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, 13(1), 1–6.
Paas, F., & Sweller, J. (2014). Implications of cognitive load theory for multimedia learning. In Mayer, R. E. (Ed.). The Cambridge handbook of multimedia learning. (2nd ed), pp. 27–42. New York: Cambridge University Press.
Reynolds, R. (2011). Trends influencing the growth of digital textbooks in US higher education. Publishing Research Quarterly, 27(2), 178–187.
Rias, R. M., & Zaman, H. B. (2011). Designing multimedia learning application with learning theories: A case study on a computer science subject with 2-D and 3-D animated versions. In Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching (Vol. 12, No. 2, pp. 1-32). The Education University of Hong Kong.
Rop, G., Schüler, A., Verkoeijen, P. P., Scheiter, K., & Gog, T. V. (2018). The effect of layout and pacing on learning from diagrams with unnecessary text. Applied cognitive psychology32(5): 610-621.
Salmerón, L., Delgado, P., Vargas, C., & Gil, L. (2021). Tablets for all? Testing the screen inferiority effect with upper primary school students. Learning and Individual Differences86, 101975.
Schneider, S., Wirzberger, M., & Rey, G. D. (2019). The moderating role of arousal on the seductive detail effect in a multimedia learning setting. Applied Cognitive Psychology33(1), 71-84.
Spencer, R., Comeau, E., Matchett, B., Biderman, M., Doria, N., Joy, P., & Numer, M. (2020). Interactive E-Texts and Students: A Scoping Review. Canadian Journal of Education43(1), 258-287.
Sweller, J. (2010). Element interactivity and intrinsic, extraneous and germane cognitive load. Educational Psychology Review, 22, 123–138.
Sweller, J., Ayres, P., & Kalyuga, S. (2011). Cognitive load theory. New York: Springer.
Wang, J., Mendori, T., & Hoel, T. (2019). Strategies for multimedia learning object recommendation in a language learning support system: Verbal learners vs. visual learners. International Journal of Human–Computer Interaction35(4-5), 345-355.
Werdiningsih, T., Triyono, M. B., & Majid, N. W. A. (2019). Interactive multimedia learning based on mobile learning for computer assembling subject using the principle of multimedia learning (Mayer). International Journal of Advanced Science and Technology28(16), 711-719.