واکاوی درس کارورزی دانشجو- معلمان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان: یک فهم آموزشی توسعه‌مدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی آموزش عربی، دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری خوی، ، خوی، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد مرند، زیست شناسی، مرند، ایران

3 دکتری مطالعات برنامۀ درسی و مدرس دانشگاه فرهنگیان، ، خوی، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر شناسایی شاخصه های درس کارورزی مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان در راستای دستیابی به فهم توسعه‌مند آموزشی برای دانشجو- معلمان بود. رویکرد تحقیق کیفی با روش تحلیل محتوای استقرایی از نوع متعارف بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری خوی در سال تحصیلی 1400-1399 با سابقه دروس کارورزی بود که 18 نفر از آنان به صورت نمونه‌گیری هدفمند از نوع شاخص مورد مطالعه قرار گرفتند. در این راستا مصاحبه های نیمه سازمان یافته ای از آنها صورت گرفت و نمونه گیری تا اشباع داده ها ادامه یافت. برای اعتبارسنجی یافته ها از روش خود بازبینی محقق و مرور همتایان و برای تعیین پایایی داده ها از بررسی موازی دو کدگذار استفاده شد. یافته ها نشان داد که 5 مضمون اصلی آموزش‌پژوهی، امکان سنجی آموزشی، مدیریت دانش، هویت شناسی معلمی و کارآفرینی علمی مولفه های اصلی هستند که با 19 مضمون فرعی و 150 مضمون اولیه در جهت توسعه آموزشی معلمان نقش دارند. نتایج نشان داد که محتوای درس کارورزی با تحلیل و تاکید بر ابعاد مختلف اقدامات آموزشی، در جهت توسعه رویکرد معلم محوری در فعالیت های عملی آموزش گام بردارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of student-teacher internship course of primary education at Farhangian University: A development-oriented educational understanding

نویسندگان [English]

  • marziyeh ghanbari 1
  • zahra babaee 2
  • reza masouminejad 3
1 Student teacher farhangian University
2 Secretary of Education
3 Lecturer at Farhangian University
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the characteristics of the undergraduate internship course in primary education at Farhangian University in order to achieve a developed educational understanding for students-teachers.The qualitative research approach with inductive content analysis was conventional.The statistical population included all students of Farhangian University of Shahid Motahari Khoy in the academic year 1399-1400 with a history of internships, 18 of whom were studied by purposive sampling of the index type.In this regard, semi-organized interviews were conducted and sampling continued until data saturation. To validate the findings, the researcher's self-review method and peer review were used, and to determine the reliability of the data, a parallel survey of two coders was used. Findings showed that the 5 main themes of educational research, educational feasibility, knowledge management, teacher identity and scientific entrepreneurship are the main components that play a role in the educational development of teachers with 19 sub-themes and 150 primary themes.The results showed that the content of the internship course, by analyzing and emphasizing the various dimensions of educational activities, takes steps to develop a teacher-centered approach in practical educational activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Primary Education
  • Educational Development
  • Student-Teacher
  • Internship
احمدی، آ.، و الهامیان، ن. (1399). بررسی برنامۀ درسی کارورزی با رویکرد تربیت معلم فکور از منظر استادان دانشگاه فرهنگیان.  پژوهش در تربیت معلم،  2، 9ـ 37.
ایران‌نژاد، م.، صفرنواده، م.، موسی‌پور، ن.، اظهری، م.، و  محمد شفیعی، ع. (1399). تجربۀ زیسته استادان راهنمای برنامۀ جدید کارورزی تربیت معلم ایران. نظریه و عمل در برنامۀ درسی، 15، 5ـ 36.
ایمان، م.ت.، و نوشادی، م.ر. (1390). تحلیل محتوای کیفی.  فصلنامۀ پژوهش،  2، 15ـ 44.
سرمد، ز.،  بازرگان، ع.، و حجازی، ا. (1396). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.
صفرنواده، م.، موسی‌پور، ن.، اظهری، م.، و محمد شفیعی، ع. (1398). تجربۀ زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامۀ جدید کارورزی تربیت معلم ایران. مطالعات برنامۀ درسی آموزش عالی، 19، 149ـ 169.
عادل مهربان، م. (1394). (مروری بر تحلیل محتوای کیفی و کاربرد آن در پژوهش. اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
Aglazor, G. (2017). The role of teaching practice in teacher education programmes: designing framework for best practice. Global Journal of Educatıonal Research, 16(2),101-110.
Alemdag, E., & Ozdemir Simsek, P. (2017). Pre-Service teachers’ evaluation of their mentor teachers, school experiences, and theory–practice relationship. International Journal of Progressive Education, 13 (2),165-179.
Almerico, G. M. (2018). Infusing SEL into the final internship experience for future teachers. Journal of Instructional Pedagogies, 20, 1-8.
Aslan, M., & Saglam, M. (2018). Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Student Teachers. Journal of Education, 33(1), 144-162.
Bayerlein, L. (2020). The Impact of Prior Work-Experience on Student Learning Outcomes in Simulated Internships. Journal of University Teaching and Learning Practice, 17(4), 1-17.
Bernsteiner, R., & Schlogl, S. (2016). Knowledge Transfer in Internships from a students perspective. the The 11th International Knowledge Management in Organizations Conference, 33, 1-6.
Bist, S. S., Mehta, N., Mehta, D., &  Meghrajani, I. (2020). Employers' Perception Regarding Employability Skills of Management Students Undergoing Internship. International Journal of Work-Integrated Learning, 21(2), 145-161.
Chavan, R. L., &  Khandagale, V.S. (2017). A Study of the M.Ed. Internship Programme Perceived by Student Teacher-Educators. National Conference on" Challenges in Teacher education and Quality Development", 1, 11-23.
Clarke, M. (2018). Rethinking graduate employability: The role of capital, individual attributes and context. Studies in Higher Education, 43(11), 1923–1937.
Demir, M. K., Sahin, C., & Arcagok, S. (2015). Assesing Elementary Student Teachers’ Attitudes Towards School Experiences. Dicle Universitesi Ziya Gokalp Egitim Fakultesi Dergisi, 25(2015), 136-156.
Ezer, F., &  Aksut, S. (2021). Opinions of Graduate Students of Social Studies Education about Qualitative Research Method. International Education Studies, 14(3), 15-32.
Galbraith, D., &  Mondal, S. (2020). The Potential Power of Internships and the Impact on Career Preparation. Research in Higher Education Journal, 38, 1-9.
Hora, M., Chen, Z.,  Parrott, E., & Her, P. (2020). Problematizing College Internships: Exploring Issues with Access, Program Design and Developmental Outcomes. International Journal of Work-Integrated Learning, 21(3), 235-252.
Hora, M. T.,  Parrott, E., & Her, P. (2019). Exploring Student Perspectives on College Internships: Implications for Equitable and Responsive Program Design. Wisconsin Center for Education Research, 5, 1-29
Huda, K.N. (2020). Towards Developing a Pro-Entrepreneurship Internship Program: An Appraisal of Southern University Model. Shanlax International Journal of Education, 8(3), 10-18.
Jackson, D. (2018). Developing graduate career readiness in Australia: Shifting from extra-curricular internships to Work-Integrated Learning. International Journal of Work-Integrated Learning, 19(1), 23–35.
Jogan, S. N. (2019). Evaluating  the Effectiveness of a School Internship. International Journal for Social Studies, 5(2), 227-235.
Kaymak, B., &  Akhan, N. E. (2020). Social Studies Student Teachers' Views on School  Experience  Course. International Journal of Education and Literacy Studies, 8(3), 37-47.
Lincoln, Y. S., &  Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Newbury Park. CA: Sage.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2016). Analizde ilk adımlar, A. Ersoy (Çev.). In S. Akbaba Altun, & A. Ersoy (Cev. Eds.), Genisletilmiş bir kaynak kitap: Nitel veri analizi (pp. 50-88). 1994, Ankara: Pegem Akademi.
Najmuddeen, P., &  Areekkuzhiyil, S. (2020). School Internship Experiences of Two Visually Challenged Student Teachers: A Phenomenological Study. The Journal of Studies in Teacher Education, 13(1), 30-44.
National Association of  College and Employers (2018). 2018 Internship & Co-op Survey 2018 National Association of College and Employers (NACE). National  Association of Colleges and Employers.
Riedler, M., & Eryaman, M.Y. (2016). Complexity, diversity and ambiguity in teaching and teacher education: practical wisdom, pedagogical fitness and tact of teaching. International Journal of Progressive Education, 12(3), 172-188.
Rose, P. (2020). Guanxi social-network ties: Predicting graduate employment with internship host-organisations in China. The Journal  of Teaching and Learning for Graduate Employability, 11(1), 81- 92. 
Silva, P., Lopes, B., Costa,  M., Melo, A. I., Dias, G. P., Brito, E., & Seabra, D. (2018). The million-dollar question: can internships boost employment?. Studies in Higher Education,43(1), 2-21.
Somantri, M., Djohar, A., Abdullah, A. G., & Juhana, A. (2018). Implementation of  Sharing Knowledge Management in Internship Program Using Web-Based Information System. IOP Conference Series Materials Science and Engineering, 288(1), 1-9.
Sunyoto, S., Nugroho, A., & Ulum, M. (2017). Influence of internship toward entrepreneurship interest for mechanical engineering students. Proceedings of the 5th International Conference on Education, Concept, and Application of Green Technology, 1818(1), 1-6.