بررسی، تحلیل و نقد کتاب «الگوهای ارزیابی ترجمه، با تکیه بر زبان عربی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

. استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشکده علوم قرآنی خوی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران،

چکیده

چکیده
اندیشه نقد و نقد اندیشه به یونان باستان و بوطیقای ارسطو می‌رسد، نقد بر آن است تا ذوق عامه را تهذیب و فکر نویسنده را تربیت کند؛ در این میان نقد کتاب‌های درسی هم می‌تواند به تقویت کیفی محتوا و هم به زیبایی شکل اثر منجر شود. بر این اساس به بررسی، تحلیل و نقد شکلی و محتوایی کتاب «الگوهای ارزیابی ترجمه، با تکیه بر زبان عربی» بر اساس روش تحلیلی_توصیفی پرداخته شد. نتایج بررسی نشان داد که کتاب حاضر دارای نکات قوتی از جمله پیشگامی در موضوع مورد بررسی، ارایه نظریات مختلف و جدید در حیطه نقد و تحلیل ترجمه، استفاده از نظرات جدید ترجمه‌پژوهی و کثرت منابع تخصصی در حوزه نقد ترجمه است. بُعد آموزشی کتاب قوی و میزان توجه به معیارهای آموزشی و بعد پژوهشی آن نیز مطلوب است و توان استنادی مقبولی دارد. اما در عین حال دارای نکات ضعفی از جمله: طرح جلد نامناسب و عدم رعایت معیارهای طراحی در جلد، صفحه آرایی ضعیف و درجه خوانایی پایین، عدم وحدت رویه در ارایه مطالب، عدم توجه به سابقه معلوماتی و دانش پیشینی مخاطبان، تناسب اندک عنوان با محتوا، تحلیل‌های ناکافی و حضور کم مؤلف در متن و مقوله محتوا و نگاه آموزشی نقد ترجمه با الگوهای نقد ذکر شده در کتاب است.
کلید واژه‌ها: ترجمه؛ نقد؛ الگوهای ارزیابی ترجمه؛ شهریار نیازی، زینب قاسمی اصل.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review, analysis and critique of the book "Translation Evaluation Patterns, Based on Arabic Language"

نویسنده [English]

  • asgar babazadehAghdam
چکیده [English]

Abstract
The idea of critique and critique of thought reaches ancient Greece and Aristotle's poets, critique is intended to refine public taste and train the writer's mind; In the meantime, textbook critique can both strengthen the quality of the content and the beauty of the work.
. Based on this, the form and content of the book "Translation Evaluation Patterns, Based on Arabic Language" were reviewed, analyzed and critiqued based on the analytical-descriptive method. The results of the study showed that the present book has strengths such as pioneering in the subject under study, presenting different and new theories in the field of translation criticism and analysis, using new ideas of translation research and the multiplicity of specialized resources in the field of translation criticism. The educational dimension of the book is strong and the level of attention to its educational and research criteria is also desirable and it has an acceptable citation power. Unity of procedure in presenting the content, not paying attention to the information background and prior knowledge of the audience, low relevance of the title to the content, insufficient analysis and low presence of the author in the text and category of content and educational view of translation criticism with the criticism patterns mentioned in the book.
Keywords: translation; Cash; Translation evaluation patterns; Shahriar Niazi,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: translation
  • Cash
  • Translation evaluation patterns
  • Shahriar Niazi
  • Zeinab Ghasemi Asl
ابن فارس زکریا، أ. (1366 ق). ترتیب مقاییس اللغة. تحقیق ع. محمد هارون. بیروت: دارالفکر.
بختیاری، ح. (1391). الگوی طرح تألیف کتاب. فصلنامۀ مدیریت آموزش انتظامی، 20، 41-67.
حری، ع. (1385)، آیین نگارش علمی. تهران: نهاد کتابخانه‏ای عمومی کشور.
خاکی، غ.ر. (1390). روش تحقیق با رویکرد پایان‌نامه‌نویسی. تهران: بازتاب.
رحمانی، ع.، و ظفرآبادی، ح. (1400). ارزیابی و نقد کیفیت کتاب صرف و نحو عربی عباس ماهیار. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 48، 160-183.
رضی، ا. (1388). شاخص‌های ارزیابی و نقد کتاب‌های درسی دانشگاهی. سخن سمت، 21، 21-30
زارع برمی، م. (1400). نگاه انتقادی به ساختار و محتوای کتاب «ادب المقاومه». پژوهش‌نامۀ انتقادی متون و برنامه‏های علوم انسانی،  2، 97-121.
سلیمی بنی، ش.، حیدری تبریزی، ح.، و روحی، ا. (1398). آموزش نقد ترجمه در دورۀ کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه: انتظارات دانشجویان و محتوای واحد درسی. نشریۀ پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 44، 118-138.
سرفصل ابلاغی مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری (1392). کارشناسی ارشد رشتۀ علوم قرآن و حدیث.
طیب حسینی، س.م. (1396). درآمدی بر دانش مفردات. ویراست دوم. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
فتوحی، م. (1391). آیین نگارش مقالۀ علمی ـ  پژوهشی. تهران: سخن.
قاسمی، ح.، کشتگر، س.، و ایزدپرست، ل. (1394). روش‏شناسی نقد  و بررسی کتاب. تهران: جامعه‌شناسان.
معروفی، ی.، و یوسف‌زاده، م.ر. (1394). تحلیل محتوا در علوم انسانی. همدان: سپهر دانش.
ملکی، ح. (1384). شیوۀ طراحی و تألیف کتب درسی. سخن سمت، 15، 9-24.
منصوریان، ی. (1392). صد ویژگی کتاب‌های درسی دانشگاهی اثر بخش و کارآمد. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 29، 1-17.
نیازی، ش.، و قاسمی اصل، ز. (1397). الگوهای ارزیابی ترجمه (باتکیه بر زبان عربی). تهران: سمت.
نیلی احمدآبادی، م.ر.، و دانا، ع. (1396). جستاری بر ابعاد و مؤلفه‏های ارزیابی نقادانه. کتب درسی دانشگاهی، 7، 219-233.