ترجمه به عنوان ابزار آموزش انگلیسی برای اهداف ویژه: ارائه ی چارچوبی منعطف برای طراحی تمرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏ آموختۀ کارشناسی ارشد رشتۀ آموزش زبان انگلیسی، گروه انگلیسی، دانشکدۀ ادبیات و زبان‏های خارجی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

2 استادیار مطالعات ترجمه‏، گروه انگلیسی، دانشکدۀ ادبیات و زبان‏های خارجی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

ناکارآمدی‏های روش دستور ـ ترجمه برای آموزش زبان‏های زندۀ دنیا و با هدف ایجاد ارتباط واقعی باعث شد روش‏های ارتباطی ظهور کنند و ریشۀ همۀ ناکارآمدی‏ها به ترجمه و استفاده از زبان مادری نسبت داده شد. با این حال و باوجود مطرود شدن ترجمه و زبان مادری، از دهۀ آخر قرن بیستم، توجه برخی صاحب‏نظران به کارکردهای ترجمه در آموزش زبان و به‏ویژه در انگلیسی برای اهداف ویژه جلب شد. باوجود اینکه تألیفات متعددی به کارآمدی تمرین‏های ترجمه اذعان داشته‏اند، اما غالباً در هر مطالعه به یک یا تعداد محدودی ویژگی تمرین ترجمه اشاره شده است یا دربارۀ کارآمدی آن‌ها کلی‏گویی شده است. در این مطالعۀ بینارشته‏ای، پس از بررسی این مطالعات و استخراج ویژگی‏ها و استانداردهای برشمرده‏شده، با تلفیق، تکمیل و بسط این ویژگی‏ها چارچوبی منعطف برای استفاده از زبان مادری و ترجمه در تمرین‏های انگلیسی برای اهداف ویژه ارائه شده‏ است. سپس، با طراحی یک نمونه‏تمرین، سازوکار آن شرح داده شده ‏است. با توجه به اینکه عمدۀ تمرین‏های ترجمه در کتب انگلیسی برای اهداف ویژه در ایران با دستورالعمل تکرارشوندۀ «متن زیر را ترجمه کنید» ارائه می‏شوند، به نظر می‏رسد از قابلیت‏های مختلف تمرین‏های ترجمه در آموزش ویژگی‏های ژانر، بهبود مهارت‏ها، تثبیت محتوا و (خود) ارزیابی استفاده نمی‏شود. بنابراین، این مطالعه می‏تواند در طراحی تمرین‏های ترجمه راهگشای مؤلفان مواد آموزشی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Translation as a Learning Tool in English for Specific Purposes: Toward a Flexible Framework for Designing Translation Activities

نویسندگان [English]

  • Pegah Ziyaei 1
  • Zohreh Gharaei 2
1 M.A. in TEFL, Department of English, Faculty of Literature and Foreign Languages, University of Kashan, Kashan, Iran.
2 Assistant Professor of Translation Studies, Department of English, Faculty of Literature and Foreign Languages, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

The inefficiencies of Grammar Translation Method in meeting the needs of language learners whose aim was learning living languages and being able to establish real communication led to the emergence of communicative methods and, consequently, the roots of all inefficiencies were attributed to translation and the use of mother tongue. However, since the last decade of the twentieth century, some scholars in the field have turned attention to the functions of translation in language teaching in general and in English for Specific Purposes (ESP) in particular. Although many publications have acknowledged the effectiveness of translation exercises, in each study one or a limited number of features for translation exercises have been referred to, and some studies have sufficed to make general claims regarding their effectiveness. In this interdisciplinary study, after extracting the standards counted for translation exercises in the literature, they were blended, expanded on and completed to form a flexible framework for the design of exercises using mother tongue and translation. Afterward, using the framework, one sample exercise was designed and its mechanism was elaborated on to serve as a practical example. Considering that the majority of translation exercises of specialized English books in Iran are presented using the repetitious instruction “Translate the following text”, the full potential of translation exercises in teaching/learning genre conventions, improving language skills, consolidating the knowledge of subject matter, and (self)assessing skills has not been actualized. Therefore, this study can be helpful for materials developers in the design of translation exercises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Translation Exercises
  • English for Specific Purposes
  • Genre Conventions
  • Framework
Atkinson, D. (1987). The Mother tongue in the classroom: A neglected resource? ELT Journal, 41(4), 241-247. 
Avand, A. Q. (2009). Translation and reading comprehension of ESP learners. Asian ESP Journal, 5(1), 44-60.
Basturkmen, H. (2010). Developing courses in English for specific purposes. Palgrave.
Carter, R., & McCarthy, M. (1995). Grammar and spoken language. Applied Linguistics, 16(2), 141-158.
Chirobocea, O. (2018). A case for the use of translation in ESP classes. Journal of Languages for Specific Purposes, 5, 67-76.
Conrad, S. (2005). Corpus linguistics and L2 teaching. In E. Hinkel (Ed.), Handbook of research in second language teaching and learning (pp. 393-409). Lawrence Erlbaum.
Cook, G. (2003). Applied linguistics. Oxford University Press.
Janulevičienė, V., & Kavaliauskienė, G. (2015). Legal English: Translation issues. Jurisprudencija, 57, 141-146.
Johns, T. (1997). Contexts: The background, development, and trialing of a concordance-based CALL program. In A. Wichmann, S. Fligelstone, T. McEnery, & G. Knowles (Eds.), Teaching and learning corpora (pp. 100-115). Longman.
Kavaliauskienė, G., & Kaminskienė, L. (2007). Translation as a learning tool in English for specific purposes. Kalbotyra, 57, 132-139.
Kavaliauskienė, G., & Kaminskienė, L. (2009). Proficency in reading, writing and translation skills: ESP aspect. Vertimo Studijos, 2(2), 171-184.
Kic-Drgas, J. (2014). Translation in the ESP teaching. Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, 2(2), 253-261.
Laviosa, S., & Cleverton, V. (2015). Learning by translating: A contrastive methodology for ESP learning and translation. Scripta Manent, 2(1), 3-12.
Leonardi, V. (2009). Teaching business English through translation. Journal of Universal Languages, 10(1), 139-153.
Mahmoud, A. (2006). Translation and foreign language reading comprehension: A neglected didactic procedure. English Teaching Forum, 4, 28-40.
Marinov, S. (2016). Translation exercises aided by data-driven learning in ESP context. ESP Today, 4(2), 225-250.
Mažeikienė, V. (2018). Translation as a method in teaching ESP: An inductive thematic analysis of literature. Journal of Teaching English for Specific Academic Purposes, 20, 513-523.
Medrea, N. (2012). Cross-cultural communication: A challenge to English for Legal Purposes. Procedia: Social and Behavioral Sciences, 46, 5475-5479.
Ross, N. J. (2000). Interference and intervention: Using ttranslation in the EFL classroom. Modern English Teacher, 9(3), 61-66.
Tarabar, A. (2014). ESP teaching practice at technical faculties. Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, 2, 63-72.
Violeta, J., & Galina, K. (2015). ESP students self-evaluation and attitude towards translation. Journal of Language and Literature, 6(2), 38-43.
Zhang, Y., & Gao, C. (2014). Backtranslating: An integrated approach to focus learners’ attention on their L2 knowledge gaps. English Teaching Forum, 1, 30-35.