بررسی تأثیر تدریس معکوس بر یادگیری نحو عربی: مطالعه مقایسه‌ای روش تدریس سنتی و روش‌های نوین آموزشی استاندارد و مجازی در مجموعه آموزشی صدی الحیاة

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات عرب دانشکدۀ شهید محلاتی، قم، ایران

2 استادیار آموزش زبان انگلیسی دانشکدۀ شهید محلاتی، قم، ایران.

چکیده

تدریس معکوس به‌عنوان راهبردی آموزشی و نوعی یادگیری ترکیبی نقش بسزایی در تعمیق و تسهیل  یادگیری و جذابیت و پویایی آموزش دارد. آموزش نحو عربی از دیرباز با مشکلاتی همچون روش‏های تدریس سنتی، محتوای متناسب با سطح دانشجو مواجه است که علاوه‏بر بی‏رغبتی فراگیران در یادگیری، اهداف آموزش آن را محقق نمی‏سازد. ازآنجایی‌که تأثیرگذاری تدریس معکوس در زمینه‏های مختلف آموزش، به‌ویژه آموزش زبان خارجی، به اثبات رسیده است، پژوهش حاضر تلاشی است تا با بهره‌گیری از این رویکرد نوین، تدریس معکوس را جهت ارتقای هدفمند و کیفی فراگیران پیشرفتۀ عربی پیشنهاد و تأثیر آن را در مقایسه با روش‏های سنتی بررسی کند. برای این منظور، داده‌های کیفی (در گام شناختی به مدت یک‌ ترم تحصیلی) و کمی (در گام آزمایشی به مدت سه هفته) گرد‏آوری  و به ترتیب توسط تحلیل محتوای کیفی و تحلیل واریانس یک‌طرفه موردتحلیل قرار گرفت. بدین ترتیب، یک کلاس آموزشی (سی نفر) از فراگیران دورۀ پیشرفتۀ صدی‌الحیاۀ به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به دو گروه آزمایشی و یک گروه شاهد، تقسیم شدند. با استخدام یک روش شبه‏آزمایشی ــ مداخله ــ پس‏آزمون  محض‏ با گروه شاهد، عملکرد فراگیران در آزمون‌های موازی نحو، قبل و بعد از مداخلۀ آموزشی، توسط نرم‌افزار اس.‏پی.‏اس.‏اس. موردبررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که هر سه گروه آموزشی در مرحلۀ پس‌آزمون در مهارت نحو رشد آموزشی داشته‌اند، اما آزمون پسینی توکی نشان داد که روش تدریس معکوس (رویکرد  استاندارد) در مقایسه با روش سنتی و روش تدریس معکوس (رویکرد مجازی)، تأثیر بیشتری در ارتقای آموزش نحو فراگیران دارد. این تفاوت‏ معنادار در روش‏های تدریس بررسی‌شده به‌تفصیل موردکنکاش قرار گرفته و گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of flip instructionon learning Arabic syntax: A comparative study of traditional teaching methods and modern standard and virtual teaching methods in Sadi Al-Hayat educational complex

نویسندگان [English]

  • norudin parvin 1
  • Sajad faroghipor 2
1 Associate Professor of Arabic Language and Literature shahid Mahalati higher Education complex
2 Qom
چکیده [English]

Reverse teaching as an educational strategy and a kind of blended learning plays an important role in deepening and facilitating learning and attractiveness and dynamism of education. Arabic syntax education has long faced problems such as traditional teaching methods and content tailored to the student level, which in addition to the students' reluctance to learn, does not fulfill its teaching objectives. Since the effectiveness of reverse teaching in different fields of education, especially foreign language teaching, has been proved, the present study is an attempt to use this new approach to propose reverse teaching to improve the purposeful and qualitative of advanced Arabic learners and investigate its effect in comparison with traditional methods. For this purpose, qualitative data (in cognitive step for one semester) and quantitative data (in experimental step for three weeks) were collected and analyzed by qualitative content analysis and one-way variance analysis, respectively. Therefore, one educational class (30 persons) of the students of the
Sadie al-Hayat advanced course was selected by available sampling and divided into two experimental groups and one control group. By employing a quasi-experimental method, pre-test-intervention-post-test, the performance of learners in parallel syntax tests, before and after educational intervention, was evaluated by SPSS software. The results showed that all three educational groups had educational development in post-test skill, but Tukey post-test showed that reverse teaching method (standard approach) has more effect on promoting students' syntax education compared to traditional method and reverse teaching method (virtual approach). This significant difference in the studied teaching methods has been explored and reported in detail.
Keywords: reverse 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabic education
  • a hundred al-Hayat
  • flip instruction
  • syntax
اشکوری، س.ع.، انصارشهری، ع.، تواضعی، ش.، صادقی مجد، م.ج.، فکری، م.، و محسنی‌نژاد، س. (1383). صدی الحیاة: المرحلة العالیة 1. تهران: کانون زبان ایران.
اشکوری، س.ع.، انصارشهری، ع.، تواضعی، ش.، صادقی مجد، م.ج.، فکری، م.، و محسنی‌نژاد، س. (1383). صدی الحیاة: المرحلة العالیة 2. تهران: کانون زبان ایران.
اشکوری، س.ع.، انصارشهری، ع.، تواضعی، ش.، صادقی مجد، م.ج.، فکری، م.، و محسنی‌نژاد، س. (1383). صدی الحیاة: المرحلة العالیة 3. تهران: کانون زبان ایران.
  اشکوری، س.ع.، انصارشهری، ع.، تواضعی، ش.، صادقی مجد، م.ج.، فکری، م.، و محسنی‌نژاد، س. (1383). صدی الحیاة: المرحلة العالیة 4. تهران: کانون زبان ایران.
 
برگمن، ج.؛ و وسَمز، اَ. (2014). یادگیری معکوس. ترجمۀ م. عطاران و م. فرحمند خانقاه (1396). تهران: مرکز نوآوری‏های آموزشی مرآت.
بهرنگی، م.ر.، و آقایاری، ط. (1381). تحول ناشی از تدریس مشارکتی از نوع جیگ‏ساو در وضعیت سنتی تدریس دانش‏آموزان پایۀ پنجم.  نوآوری آموزشی، 10، 36ـ52 .
بهمنی، م.، جوادی‏پور، م.، حکیم‏زاده، ر.، صالحی، ک. و علوی مقدم، س. ب. (1397). بررسی نگرش معلمان انگلیسی دربارۀ کاربرد مدل آموزش معکوس در مدارس ایران.  پژوهش‏های کاربردی روان‌شناختی، 9، 61ـ 87 .
پروین، ن.، فرخی‏پور، س.، شوشتری، م. (1400). بررسی تأثیر بازخوردهای اصلاحی مکتوب بر یادگیری نگارش زبان خارجی: مطالعه مقایسه‌ای بازخوردهای فرازبانشناختی. فراخوانشی و نو قالب در مجموعه آموزشی صدی الحیاة.  پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 48، 138ـ 159.
پیری، م.، صاحب یار، ح.، و سعداللهی، آ. (2018). تأثیر کلاس معکوس بر خودراهبردی در یادگیری درس زبان انگلیسی. نشریۀ علمی فناوری آموزش، 2، 141ـ 148.
صفاریان، س.، فلاح، و.، میرحسینی، س.ح. (1389). مقایسه تأثیر آموزش به کمک نرم‏افزارهای آموزشی و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی. فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 2، 22ـ 36 .
گلزرای، ز.، و عطاران، م. (1395). تدریس به روش معکوس در آموزش عالی: روایت‏های یک مدرس دانشگاه. نظریه و عمل در برنامۀ درسی،  7، 81ـ 136.
متقی‌زاده، ع.، حیدری، ا.، و پروین، ن. (۱۳۹۳). آسیب‌شناسی میزان اجرای فنون تدریس نگارش در مقطع کارشناسی رشتۀ زبان و ادبیات عربی از نظر اساتید و دانشجویان. مجله انجمن زبان و ادبیات عرب، 10، 107- ۱۲۶.
نیازی، م. (1390). روش‏های تحقیق تلفیقی. جنبش سوم روش‏شناختی در علوم اجتماعی. مطالعات اجتماعی ایران، 2، 158 ـ 181.
Bell, M.R. (2015). An investigation of the impact of a flipped classroom instructional approach on high school students’ conten knowledge and attional toward the environment (masters thesis). UK, brigham Yonng University.
Beragmann, J., Overmyer, J., & Wilie, B. (2011). The Flipped class: Myths vs. reality. The Daily Riff, 1(4) 9 – 25.
Beragmann, J., & Sams, A. (2014). Flipped Learning. ISTE.
Bloom, B. (1968). Learning for mastery. Evaluation comment, 1(2),1-12.
Hayes-Harb, R., & Durham, K. (2016). Native English speakers’ perception of Arabic Emphatic consonants and the influence of vowel context. Foreign Language Annals, 49(3), 557-572.
 
Herreid, C.F., & Schiller, N. (2013). Case Studies and the Flipped Classroom. Journal of College Science Teaching, Vol. 42, No. 5, pp. 62 – 66.
Jarvis, W., Halvorson, W., Sadeque, S., & Johnston, S. (2014). A large class engagement (LCE) Model based on service-dominant logic (SDL) and flipped classrooms. Educational Research and Perspectives, 41, 1-24
Kumaravadivelu, B. (2005). Understanding language teaching: From method to post method. Mahvah, NJ: Lawrence Earlbaum
Lage, M., Platt, G., & Treglia, M. (2000). Inverting the classroom: A gateway to creating an inclusive learning environment. Journal of Economic Education, 31(1), 30-43.
Sewell, P. (1996). Translation in the curriculum”. In Penelope Sewell & Ian Higgins (eds) Teaching Translation in Universities - Present and Future Perspectives. London: Association for French Language Studies.
Stelzer, T., Brookes, D. T., Gladding, G., & Mestre, J. P. (2010). Impact of multimedia learning modules on an introductory course on electricity and magnetism. American Journal of Physics, 78(7), 755-759.
Talbert, R. (2016). Inverted classroom. Colleagues, 9(1), 1-11.
Tucker, B. (2016). The flipped classroom. Education Next, 12(1), 82-83.
Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.
Wenliang, H. (2016). Investigation of the effects of flipped instruction on student exam performance, motivation and perceptions. Unpublished PhD Dissertation, University of California, Irvine.
Zainuddin, Z., & Halili, S. (2016). Flipped classroom research and trends from different fields of study. International review of research in open and distributed Learning, 17(3), 313-340.