فعالیت‌های هوشیاری-افزا در حوزه واژگان: مطالعه موردی کتابهای آموزش زبان انگلیسی برای اهداف ویژه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهرام، تهران، ایران

چکیده

واکاوی و نقد کتاب‌های زبان انگلیسی با اهداف ویژه در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. ازطرف‌دیگر با توجه به بسیاری واژگان زبان انگلیسی، بهره‏گیری از فعالیت‏های هوشیاری‌افزا در کتاب‌های درسی می‏تواند فرایند یادگیری را تسهیل کند. ازاین‌رو، پژوهش حاضر به بررسی فعالیت‏های مربوط به واژه از حیث هوشیاری‌افزایی با استفاده از مدل ویلیس و ویلیس (1996) می‏پردازد. بدین منظور، سه کتاب منتشرشده توسط انتشارات سمت، انگلیسی برای دانشجویان رشته‏های علوم انسانی (ادبیات و زبان‌ها، هنر، معماری) (فرجامی، 1396)، انگلیسی برای دانشجویان رشتۀ روان‏شناسی (پیشقدم و بوری، 1396)، و انگلیسی برای دانشجویان رشتۀ جامعه‏شناسی (کشاورز و نوشی کوچکسرایی، 1394) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که در هر سه کتاب، فعالیت‏های غیر‏هوشیاری‏‌افزا نسبت ‌به فعالیت‏های هوشیاری‏‌افزا از فراوانی بیشتری برخوردار بودند و در میان زیرشاخه‏های این فعالیت‏ها، «آموزش مرجع» بالاترین فراوانی را به خود اختصاص داد و «کشف بین‌زبانی» در هیچ‌ یک از کتاب‌ها یافت نشد. از آن جایی که فعالیت‏های هوشیاری‌افزا به تسریع یادگیری و افزایش انگیزه و تمرکز فراگیران منجر میشود، بهتر است مؤلفان محترم این کتاب‌ها، و شاید مؤلفان سایر کتب منتشرۀ سازمان سمت، به بازنگری کتاب‌ها از نظر افزودن فعالیت‏های هوشیاری‏‌افزا بپردازند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vocabulary Consciousness-Raising Activities: The Case of ESP Books in Iran

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Rezaee 1
  • Haniye Seyri 2
1 Department of English Language and Literature, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Tehran, Tehran IR Iran
2 Department of English Language and Literature, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Tehran, Tehran, IR Iran
چکیده [English]

Examining English for Academic Purposes (EAP) textbooks has gained momentum in recent years. On the other hand, due to the large number of vocabulary items in English, utilizing consciousness-raising activities in textbooks would facilitate vocabulary learning. Therefore, the present study aims at investigating vocabulary exercises incorporated in EAP textbooks using the consciousness-raising framework proposed by Willis and Willis (1996). In so doing, three textbooks namely English for the Students of Humanities (Literature and Languages, Arts, Architecture) (Farjami, 2018), English for the Students of Psychology (Pishghadam & Boori, 2017), English for the Students of Sociology (Keshavarz & Nushi Kochaksaraei, 2016), which were published by SAMT publishing house, were examined. The results indicated that in the books mentioned, non-consciousness raising exercises outnumbered consciousness-raising ones and among the categories of consciousness-raising activities, exercises on reference training enjoyed the highest frequency and cross-language exploration exercises were not identified in any of the three books. Given the fact that consciousness-raising exercises lead to facilitated learning, increased level of motivation, and learners' aggregated attention, it's recommended that authors of these books and as well as other authors publishing SAMT books take necessary actions to revise and include consciousness-raising activities in EAP books.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • English for Specific Purposes Books
  • Conscioucness-raising Activities
  • SAMT
  • Reference Training
  • Cross-language Exploration
پیشقدم، ر.، و بوری، ع.ا. (1396). انگلیسی برای دانشجویان رشتۀ روان‌شناسی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
فرجامی، ه. ( 1396). اتگلیسی برای دانشجوسان علوم انسانی (ادبیات، و زبان‌ها، هنر، معماری). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
کشاورز، م.ح.، و نوشی کوچکسرایی، م. (1394). انگلیسی برای دانشجویان رشتۀ جامعه‌شناسی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
روحانی، ع.، و فرهنگ‌جو، م. (1395). نقد و ارزیابی کتاب زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 20 (38)، 114ـ131.
محمودی، م.ه.، و احمدی صفا، م. (1393). ارزشیابی الگو ـ محور کتاب‌های انگلیسی برای اهداف خاص (ٍesp). پژوهش‌نامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، 14 (4)، 231ـ254.
محمودی، م.ه. (1397). نقدی بر کتاب انگلیسی برای دانشجویان مهندسی. پژوهش‌نامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، 18(8)، 309-326.
مهرپور، س.، سعادت، م.، و جعفری، س. (1394). مقایسۀ کتاب‌های انگلیسی با اهداف ویژه برای دانشجویان رشتۀ مهندسی، علوم انسانی و پزشکی در دانشگاه‌های ایران براساس طبقه‌بندی اصلاح‌شدۀ بلوم. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی،  36، 67ـ89.
طاهرخانی، ر.، کاربخش راوری، ر. و زمانی جمشیدی، ر. (1397). نقد کتاب انگلیسی برای دانشجویان جامعه‌شناسی. پژوهش‌نامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، 18(8)، 231ـ254.
طاهرخانی، ر.، و مجیدی کیا، م. (1399). نقد و ارزیابی کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته‌های علوم پایه زیست‌شناسی و زمین‌شناسی.  پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 24(46)، 166ـ182.
Afshar, H. S., & Bagherieh, M. (2014). An evaluation of grammar and vocabulary consciousness-raising activities in current ELT materials. Procedia-Social and Behavioral Sciences136, 109-113.
Anderson, R. C., & Nagy, W. E. (1992). The vocabulary conundrum. American Educator: The Professional Journal of the American Federation of Teachers, 16(4), 14-18.
Ebadi, S., & Naderifarjad, Z. (2015). Evaluation of EAP textbooks: A comparison between SAMT english for medical students and Oxford english for career, Journal of Applied Linguistics and Language Research, 2(3), 133-149.
Ellis, R., & Rathbone, M. (1987). The Acquisition of German in a Classroom Context. London: Ealing College of Higher Education.
Ellis, R. (1992). Second Language Acquisition and Language Pedagogy. Avon: Multilingual Matters
Ellis, R. (1992). Second Language Acquisition and Language Pedagogy. Avon: Multilingual Matters.
Chun, D. M., & Plass, J. L. (1996). Effects of multimedia annotations on vocabulary acquisition. The Modern Language Journal80(2), 183-198.
Cunningsworth, A. (1995). Choosing your Coursebook . London: Heinemann.
Channell, J. (1990). Vocabulary acquisition and the mental lexicon. In J. Tomasczyk & B. Lewandowska-Tomasczyk (Eds.), Meaning and lexicography (pp. 21–31). Amsterdam: Benjamins.
Dudley-Evans, T., & Saint John, M. J. (1998). Developments in English for Specific Purposes: A Multi-Disciplinary Approach, Cambridge: Cambridge University Press.
Graves, M. (2007). Conceptual and empirical bases for providing struggling readers with multifaceted and long-term vocabulary instruction. In B. Taylor & J. Ysseldyke (Eds.), Effective instruction for struggling readers, K-6 (pp. 55-83). NY: Teachers College.
Graves, M. F., & Watts-Taffe, S. M. (2002). The place of word consciousness in a research-based vocabulary program. What Research Has to Say about Reading Instruction, 3, 140-165.
Hunt, A., & Beglar, D. (2002). Current research and practice in teaching vocabulary. In J. C. Richards & W. A. Renandya (Eds.), Methodology in language teaching: An anthology of current practice (pp. 258-266). Cambridge: Cambridge University Press.
Hunston, S., Francis, G. & Manning, E. (1997). Grammar and Vocabulary: Showing the Connections. ELT Journal, 51(3), 208-216.
Hyland, K., & Tse, P. (2007). Is there an “academic vocabulary? TESOL Quarterly, 41(2), 235–254.
Jullian, P. (2000). Creating word meaning awareness. ELT Journal, 54, 37-46.
Jinlin, J., & Baimei, S. (2011). An application of consciousness-raising activities when teaching vocabulary to English majors. Chinese Journal of Applied Linguistics (Quarterly), 34(2), 94-106.
Lewis, M. (1993). The Lexical Approach. London: Language Teaching Publications.
Liu, E. T., & Shaw, P. M. (2001). Investigating learner vocabulary: A possible approach to looking at EFL/ESL learners’ qualitative knowledge of the word. IRAL, 39, 171-194.
McDonough, J., & Shaw, C. (2003). Materials and Methods in ELT: A Teacher’s Guide. (2nd ed). Oxford: Blackwell.
Manzo, U. C., & Manzo, A. V. (2008). Teaching vocabulary-learning strategies: Word consciousness, word connection, and word prediction. In A.E. Farstrup & S.J. Samuels (Eds.), What research has to say about vocabulary instruction (pp. 80–105). Newark, DE: International Reading Association.
Nagy, W. E., Herman, P. A., & Anderson, R. C. (1985). Learning words from context. Reading Research Quarterly20(2), 233-253.
Nation, P. (2002). Best practice in vocabulary teaching and learning. In J. C. Richards & W. A. Renandya (Eds.), Methodology in language teaching: An anthology of current practice (pp. 267-272). Cambridge: Cambridge University Press.
Nation, I. S. P. (1990). Teaching and Learning Vocabulary. New York: Newbury house.
Nesselhauf, N. (2003). The use of collocations by advanced learners of English and some implications for teaching. Applied Linguistics, 24, 223-242.
Namaziandost, E., Rezvani, E., & Polemikou, A. (2020). The impacts of visual input enhancement, semantic input enhancement, and inputflooding on L2 vocabulary among Iranian intermediate EFL learners. Cogent Education7(1), 1726606.
Nunan, D. (1991). Language Teaching Methodology. Hertfordshire: Prentice Hall International.
Paltridge, B., & Starfield, S. (2013). The Handbook of English for Specific Purposes, Cichester. West Sussex: John Wiley & Sons, Inc.
Petrovitz, W. (1997). The role of context in the presentation of grammar. ELT Journal, 51(3), 201-207.
Richards, J. C., & Schmidt, R. (2002). Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics. Harlow: Pearson Education Limited.
Riazi, A., & Aryashokouh, A. (2007). Lexis in English Textbooks in Iran: Analysis of Exercises and Proposals for Consciousness-Raising Activities. Journal of Pan-Pacific Association of Applied Linguistics11(1), 17-34.
Shakibaei, G., Shahamat, F., & Namaziandost, E. (2019). The effect of using authentic texts on Iranian EFL learners’ incidental vocabulary learning: The case of English newspaper. International Journal of Linguistics, Literature and Translation (IJLLT), 2(5), 422–432.
Schmidt, R. W. (1990). The role of consciousness in second language learning. Applied Linguistics, 11(2), 129-158.
Schmitt, N. (2000). Lexical chunks [Key Concept]. ELT Journal, 54, 400-401.
Willis, J., & Willis, D. (1996). Consciousness-raising activities. In J. Willis & D. Willis (Eds.), Challenge and change in language teaching (pp. 63-76). Oxford: Heinemann.
Willis, D. (1993). Grammar and lexis: Some pedagogical implications. In J. M. Sinclair, G. Fox & M. Hoey (eds.). Techniques of Description, 83-93. London: Routledge.
Zimmerman, C. B. (1997). Do reading and interactive vocabulary instruction make a difference? An empirical study. TESOL Quarterly31(1), 121-140.