ارزیابی کتاب های زبان انگلیسی برای رشته های پزشکی( ای ام پی) در ایران با استفاده از زبان شناسی پیکره ای همراه با ارائه لیست خلاصه ای از کلمات پزشکی مکمل برای دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه زبان‌های خارجی، مجتمع آموزش عالی بم،بم،ایران.

2 دانشیار گروه زبان‌های خارجی، دانشکده آموزش دانشگاه یوپی‌ام، سلانگور، مالزی.

3 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، مجتمع آموزش عالی بم، بم، ایران

چکیده

زبان انگلیسی برای اهداف خاص در این سال‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. برای نمونه، زبان انگلیسی برای اهداف پزشکی نقشی حیاتی برای دانشجویان پزشکی دارد. این مطالعه با هدف ارزیابی کتب درسی تدریس‌شده برای آموزش زبان انگلیسی در رشته‌های مختلف دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شد. این مطالعه بر روی شش کتاب درسی که به‌طور گسترده در دانشگاه‌های علوم پزشکی استفاده می‌شود، متمرکز بود. روش تحلیل، زبان‌شناسی پیکره‌ای بود. محققان این مطالعه پیکرۀکتاب‌های انگلیسی برای رشته‌های پزشکی (ای ام پی) و همچنین پیکره‌ای از ویدئوهای یوتیوب با محتوای پزشکی را گردآوری کردند. آن‌ها پیکرۀ کتاب درسی را با پیکرۀ یوتیوب و همچنین پیکره‌ای که از قبل در دسترس است به نام پیکرۀ پزشکی وب (پیکرۀ مرجع) مقایسه کردند. برای تجزیه و تحلیل از اسکچ انجین استفاده شد. براساس یافته‌ها، پیکرۀ یوتوب با پیکرۀ پزشکی وب تا حدودی سازگار بودند و هم‌پوشانی 69.67 درصدی داشتند. در این مطالعه همچنین کلماتی که در پیکرۀ پزشکی وب و پیکره‌های یوتیوب بودند و در پیکرۀ ‌ای ام پی وجود نداشتند، انتخاب شدند تا به‌عنوان لیست خلاصه‌ای از کلمات پزشکی مکمل ( سی ام وی ال) در اختیار دانشجویان پزشکی قرار بگیرد. فراگیران و متخصصان پزشکی ممکن است از این لیست خلاصه به‌عنوان یک لیست فشردۀ مختص پزشکی استفاده کنند و محققان ممکن است از این لیست کلمات جدید با فراوانی پایین در مطالعات پیکره‌ای خود استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of English for Medical Programs (EMP) in Iran Using Corpus Linguistics along with establishing a complementary compact medical word list

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Samani 1
  • Nooreen Noordin 2
  • Razieh Bagheripour 3
1 Foreign Language Dept., Tourism Faculty, Higher Education Complex of Bam, Bam. Iran
2 Foreign Language Department- Faculty of Educational Studies-Universiti Putra Malaysia (UPM)
3 Department of Foreign Languages - Faculty of Tourism-Higher Education Complex of Bam
چکیده [English]

English for Specific Purposes (ESP) has been more considered in these years. English for Medical Purposes (EMP) as one of its types plays a vital role for medical students. This study was conducted to evaluate the textbooks taught in teaching English in different programs of medical universities. The study focused on six textbooks widely used in medical universities. The method for the analysis was corpus linguistics. The researchers of the study compiled the English for Medical Programs (EMP) corpus as well as a corpus from the videos of YouTube with medical content. They compared the corpus of the textbook with the YouTube corpus as well as an already available corpus known as the Medical Web Corpus. Sketch Engine was used for the analysis. According to the findings, the YouTube corpus was somewhat consistent with the Medical Web Corpus and there was an overlap of 69.67%. Also, a 58.53% consistency was obtained between the two corpora of YouTube and EMP. According to further analysis, a Compact Medical Word List (CMWL) was selected according to its coverage in the Youtube and Web corpora. The CMWL which was of zero coverage in EMP corpus is useful to medical learners and professionals as a compact medicine-specific list as well as researchers who may use the new low-frequency lists in corpus studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: EMP
  • YouTube
  • Corpus Linguistics
  • Sketch Engine
  • Medical Web Corpus
 
           Baker, P., Hardie, A., & McEnery, T. (2006). Glossary of Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Belcher, D. (2009). What ESP is and can be: An introduction. In D. Belcher (ed.). English for Specific Purposes in Theory and Practice (pp. 1 – 20). Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
Boniadi, A., Ghojazadeh, M., & Rahmatvand, N. (2013). Problems of English for Specific Purpose course for medical students in Iran. Khazar Journal of Humanities & Social Sciences,16 (1), 48-55.
Boulton, A. (2016). Integrating corpus tools and techniques in ESP courses. Asp, 69, 111–135. doi: 10.4000/asp.4826
Coats, S. (2019). A corpus of regional American language from YouTube. In Navarretta, C. et al. (Eds.), Proceedings of the 4th Digital Humanities in the Nordic Countries Conference (pp. 79–91). Copenhagen, Denmark & Aachen, Germany: CEUR.
Del Mar Sánchez Ramos, M. (2020). Teaching English for Medical Translation: A Corpus-Based Approach. Iranian Journal of Language Teaching Research, 8(2), 25-40.
Dudley-Evans, T., St John, M. J., & Saint John, M. J. (1998). Developments in English for specific purposes: A multi-disciplinary approach. Cambridge: Cambridge university press.
Flowerdew, L. (2011). Corpora and Language Education. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Hekmati, N., & Navidinia, H. (2016). English for specific purposes: Proposing an innovative approach to teaching English to medical students. Future of Medical Education Journal, 6(1), 19-24.
Hsu, W. (2018). The most frequent BNC/COCA mid-and low-frequency word families in English-medium traditional Chinese medicine (TCM) textbooks. English for Specific Purposes, 51, 98-110.
Hunston, S. (2002). Corpora in Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
Ibrahim, H. H. (2020). Needs Analysis as a Prerequisite for Designing an ESP course for Medical Students. Open Journal of Modern Linguistics, 10(2), 83-103.
Kacetl, J., & Frydrychova-Klimova, B. (2015). English vocabulary in video clips on travel and tourism. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 182, 364-368.
Khalili, S., & Tahririan, M. H. (2020). Deciphering Challenges of Teaching English for Specific Purposes to Medical Students: Needs, Lacks, Students' Preferences, and Efficacy of the Courses. Teaching English Language, 14(1), 365-394.
Le, C. N. N., & Miller, J. (2020). A corpus-based list of commonly used English medical morphemes for students learning English for specific purposes. English for Specific Purposes, 58, 102-121.
Mattiello, E. (2019). A corpus-based analysis of scientific TED Talks: Explaining cancer-related topics to non-experts. Discourse, Context & Media, 28, 60-68.
McEnery, T., Xiao, R., & Tono, Y. (2006). Corpus-based Language Studies: An Advanced Resource Book. Edinburgh:  Edinburgh University Press.
Nezakatgoo, B., & Behzadpoor, F. (2017). Challenges in teaching ESP at medical universities of Iran from ESP stakeholders' perspectives. Iranian Journal of Applied Language Studies, 9(2), 59-82.
Otto, P. (2021). Choosing specialized vocabulary to teach with data-driven learning: An example from civil engineering. English for Specific Purposes, 61, 32-46.
Paltridge, B., & Starfield, S. (2014). The handbook of English for specific purposes. West Sussex, UK: John Wiley & Sons.
Pavel, E. (2014). Teaching English for Medical Purposes. Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series VII: Social Sciences, Law,7, 39-46.
Phoocharoensil, S. (2012). Language corpora for EFL teachers: An exploration of English grammar through concordance lines. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 64, 507-514.
Reppen, R. (2010). Using Corpora in the Language Classroom. New York. Cambridge University Press.
Rezvani, R., Gholtash, A., & Zamani, G. (2016). The First Corpus-Based Persian Academic Word List: Development and Pedagogical Implications. Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 5,43-64. 
Vosoughi, M., Sharifabad, E. D., & Raftari, S. (2013). Investigating current status of English for academic purposes (EAP) in Iran; Revisiting ESP specificity continuum. International Journal of Applied Linguistics and English Literature, 2(3), 54-61.
Zhu, C., & Wang, H. (2011). A corpus-based, machine-aided mode of translator training: ClinkNotes and beyond. The Interpreter and Translator Trainer, 5(2), 269-291.