نقدی بر کتاب برنامه‌ریزی درسی برای مدارس ابتدایی در هزاره سوم

نوع مقاله : نقد کتاب

نویسندگان

1 دانشیار برنامۀ درسی گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی ، دانشگاه الزهرا (س)، تهران

2 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی،‌ دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی ،‌ دانشگاه الزهرا (س)،‌ تهران، ایران

چکیده

زبان انگلیسی برای اهداف خاص (ای اس پی)[1] در این سال‌ها اهمیت بیشتری یافته است. برای نمونه، زبان انگلیسی برای اهداف پزشکی (ای‌ام‌پی)[2] نقشی حیاتی برای دانشجویان پزشکی دارد. این مطالعه با هدف ارزیابی کتب درسی تدریس شده برای آموزش زبان انگلیسی در رشته‌های مختلف دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شد. این مطالعه بر روی شش کتاب درسی که به طور گسترده در دانشگاه‌های علوم پزشکی استفاده می‌شود، متمرکز بود. روش تحلیل، زبان‌شناسی پیکره ای بود. محققان این مطالعه پیکره کتاب‌های انگلیسی برای رشته‌های پزشکی(ای‌ام‌پی) و همچنین پیکره‌ای از ویدئوهای یوتیوب با محتوای پزشکی را گردآوری کردند. آن‌ها پیکره کتاب درسی را با پیکره یوتیوب و همچنین پیکره‌ای که از قبل در دسترس است به نام پیکره پزشکی وب[3] ( پیکره مرجع) مقایسه کردند. برای تجزیه و تحلیل از اسکچ انجین[4] استفاده شد. بر اساس یافته‌ها، پیکره یوتیوب با پیکره پزشکی وب تا حدودی سازگار بود و هم‌پوشانی 67/69 درصدی داشتند. همچنین یک ثبات 53/58 درصدی بین دو پیکره یوتیوب و ای‌ام‌پی به دست آمد. در این مطالعه همچنین کلماتی که در پیکره پزشکی وب و پیکره‌های یوتیوب بودند و در پیکره ای‌ام‌پی وجود نداشتند، انتخاب شدند تا به عنوان لیست خلاصه‌ای از کلمات پزشکی فشرده[5] (سی‌ام‌وی‌ال) در اختیار دانشجویان پزشکی قرار گیرند. فراگیران و متخصصان پزشکی از این لیست خلاصه به عنوان یک لیست فشرده مختص پزشکی استفاده می‌کنند و محققان ممکن است این لیست کلمات جدید با فراوانی پایین را در مطالعات پیکره‌ای خود به کار برند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of the book Curriculum Planning for Primary Schools in the Third Millennium Written by Ali Taghipour Zaheer

نویسندگان [English]

  • parvin samadi 1
  • tahereh ahmadi 2
1 Educational Management and Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Al-Zahra University
2 Educational Management and Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Al-Zahra University
چکیده [English]

English for Specific Purposes (ESP) has been more considered in these years. English for Medical Purposes (EMP) as one of its types plays a vital role for medical students. This study was conducted to evaluate the textbooks taught in teaching English in different programs of medical universities. The study focused on six textbooks widely used in medical universities. The method for the analysis was corpus linguistics. The researchers of the study compiled the English for Medical Programs (EMP) corpus as well as a corpus from the videos of YouTube with medical content. They compared the corpus of the textbook with the YouTube corpus as well as an already available corpus known as the Medical Web Corpus. Sketch Engine was used for the analysis. According to the findings, the YouTube corpus was somewhat consistent with the Medical Web Corpus and there was an overlap of 69.67%. Also, a 58.53% consistency was obtained between the two corpora of YouTube and EMP. According to further analysis, a Compact Medical Word List (CMWL) was selected according to its coverage in the Youtube and Web corpora. The CMWL which was of zero coverage in EMP corpus is useful to medical learners and professionals as a compact medicine-specific list as well as researchers who may use the new low-frequency lists in corpus studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum Development
  • Taghipour Zahir
  • elementary school
  • book review
ابوالحسنی، ز. (1385).کتاب درسی دانشگاهی(1)، ساختار و ویژگی‌ها. اولین همایش بین‌المللی کتاب‌های درسی دانشگاهی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
امینی، م. (1396). نقدی بر کتاب برنامۀ درسی و آموزش هنر در آموزش‌وپرورش. پژوهش‌نامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، 17(6)، 22ـ40.
آرمند، م. (1387). ویژگی‌های نمونه‌ای از یک کتاب درسی دانشگاهی. سخن سمت.
حسنی، س.م.، و امین خندقی، م. (1396). بررسی و تحلیل کتاب‌های درسی دانشگاهی انتشارات سمت رشتۀ کارشناسی علوم تربیتی. مجموعه مقالات اولین همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی، جلد اول (تجارب حرفه‌ای نقد).
حسینی، س.م.ح. (1399). نقدی بر کتاب برنامۀ درسی در دورۀ متوسطه. پژوهش‌نامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، 20(10 )، 19-47.  https://www.sid.ir/fa/journal/ View Paper. aspx? id=568386 .
حسینی، س.م.ح. (1397). نقدی بر کتاب رویکردهای نظری و عملی تدوین برنامه‌های درسی در آموزش عالی. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 43، 116ـ141.
حسینی، س.م.ح.، و مطور، م. (1391). نقدی بر کتاب‌های درسی رشتۀ علوم تربیتی در ایران. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 16(26)، 119ـ142.
حسینی، س.م.، و امین خندقی، م. (1396). بررسی و تحلیل کتاب‌های درسی دانشگاهی انتشارات سمت رشتۀ کارشناسی علوم تربیتی. همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی.
زین‌آبادی، ح.ر.، و بابان‌آبادی، ح.ر. (2017). تأملی بر عوامل و نشانگان کارآمدی و اثربخشی یک کتاب مطرح در رشتۀ مدیریت آموزشی. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 21(40)، 1ـ24.
صفایی موحد، س. (1395). برنامۀ درسی مغفول. دانشنامۀ ایرانی برنامۀ درسی، محور یازدهم، http://www.daneshnamehicsa.ir/
فتحی واجارگاه، ک. (1390). اصول برنامه‌ریزی درسی. تهران: ایران‌زمین.
مک کاچن، جی (1396). نقادی و خبرگی آموزشی. ترجمۀ ع.ر. کیامنش. در: برنامۀ درسی: نظرگاه‌ها، رویکردها و چشم اندازها. مهرمحمدی، م. و همکاران (1396). تهران: سمت.
ملکی، ح. (1390). برنامه‌ریزی درسی، راهنمای عمل. مشهد: پیام اندیشه.
منصوریان، ی. (1392). صد ویژگی کتاب‌های دانشگاهی کارآمد و اثربخش. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 29، 1ـ 17.
مهرمحمدی، م. (1392). جستارهای نظرورزانه در تعلیم و تربیت. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
مهرمحمدی، م. (1396). برنامۀ درسی، نظرگاه‌ها، رویکردها، چشم اندازها. تهران: سمت.
نیلی احمدآبادی، م.ر.، و دانا، ع. (1396). ﺟﺴﺘﺎری ﺑﺮ اﺑﻌﺎد و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻧﻘﺎداﻧۀ ارزﻳﺎﺑﻲ کتب درﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ تأکید ﺑﺮ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﻲ و سازمان‌دهی پیام‌های آموزشی. پژوهش‌نامۀ اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﺘﻮن و برنامه‌های ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ، 17(7)، 219 -233.
هاگرسون، ن. ال (1394). کاوشگری فلسفی. ترجمۀ م.ج. پاک‌سرشت. درروش‌شناسی مطالعات برنامۀ درسی. شورت، ادموند سی. ترجمۀ مهرمحمدی، م. و همکاران (1394). تهران: سمت.
Antic, S., Ivic, I., & Pesikan, A. (Eds.). (2013). Textbook quality: A guide to textbook standards (Vol. 2). V&R unipress GmbH.‏
Eisner, E. W. (1994). The educational imagination: on the design and evaluation of school programs. New York: Macmillan publishing co, INC.
Fey, C. C., & Matthes, E. (2018). Textbook quality criteria and evaluation. In The Palgrave handbook of textbook studies (pp. 157-167). Palgrave Macmillan, New York.‏
Karimnia, A., & Jafari, F. M. (2017). Critical ESP textbook evaluation: The case of visual arts textbook. Sustainable Multilingualism, 11, 219-236.‏
Wain, K. (2022). Different perspectives on evaluating textbooks. In History and Social Studies–Methodologies of Textbook Analysis (pp. 35-41)