تحلیل پژوهش‌های منتشر شده در دوفصلنامۀ پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی از سال 1375 تا 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل روندی[1]، موضوعی[2] و روش‎شناختی[3] مقالات دوفصلنامۀ پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی از سال 1375 تا 1396 انجام شده است، روش پژوهش، توصیفی و از نوع کاربردی و به شیوۀ تحلیل محتوا است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ مقالات انتشار یافته به تعداد 297 مقاله است. ابزار گردآوری داده‌ها سیاهه‎وارسی تحلیل محتوا بود، که روایی آن توسط متخصصان تأیید شد. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس شمارش فراوانی، درصد، کدگذاری و تحلیل تفسیری بود. نتایج نشان می‎دهد که مجموعاً 41 شماره و 297 مقاله انتشار یافته است، بیشترین و کمترین مقالات به ترتیب مربوط به سال‎های 1382 با 10.774 درصد و 1386 با 2.020 درصد است. مشارکت مردان 67.933 درصد و مشارکت زنان 32.066، تعداد مقالات انفرادی 72.053 درصد و مقالات گروهی 27.947 درصد بوده است. 56.294 درصد پژوهشگران، وابسته به دانشگاه دولتی بوده‎اند؛ در تحلیل رتبۀ علمی، رتبۀ استادیار با 47.268 درصد، بیشترین و کارشناس با 1.187 درصد، کمترین میزان را کسب کرده‎اند. نتایج تحلیل موضوعی نشان می‎دهد که حوزۀ علوم سیاسی، کمترین و حوزۀ نقد، بیشترین درصد را به خود اختصاص داده‎اند. یافته‌های تحلیل روش‎شناختی نشان می‎دهد که پژوهش‌های کیفی با 86.164 درصد، بیشترین و پژوهش‌های ترکیبی با 4.713 درصد، کمترین مقدار را به خود اختصاص داده‎اند. با استناد به یافته‌های پژوهش می‎توان گفت ارتقای مشارکت زنان، گرایش بیشتر پژوهشگران به کارهای گروهی، گرایش به تحلیل و نقد، افزایش مشارکت اساتید دارای مرتبۀ علمی بالا و دانشگاه‌های دولتی و همچنین تغییر گرایش روش‎شناسی از شیوۀ کمّی به شیوۀ کیفی و ترکیبی از مهم‎ترین ویژگی‌های پژوهش‌های منتشر شده در دوفصلنامۀ پژوهش و نگارش دانشگاهی است.[1].  Demographic


[2].  Thematic


[3].  Methodological

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Researches Published in the Biannual Journal of University Textbooks; Research and Writing from 1996 to 2017

نویسنده [English]

  • Javad Jahan
* PhD in Curriculum Studies, Instructor of Farhangian University
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of procedural, thematic and methodological analysis of research papers published in the Biannual Journal of University Textbooks; Research and Writing, from 1996 to 2017. This is a descriptive applied research that has been carried out through content analysis method. The statistical population includes all the 297 articles of the relevant issues. The data collection tool was a content analysis checklist verified by experts. The method of data analysis was based on counting, percentage, coding and interpretation analysis. The results show that a total of 41 issues and 297 articles have been published. The highest and lowest number of papers are respectively related to the years 2003-2004 (10.774%) and 2007 (2.020%) . The participation of men was 67.933% and women's participation was 32.066%. The percentage of single-authored articles was 72.053%, and the percentage of multi-authored papers was 27.947%. Regarding the researchers, 56.294% of them were affiliated with the state universities; and in their rank analysis, assistant professors (47.268%), and experts (1.187%) had respectively the most and the least contributions. The results of the thematic analysis indicated that political science and criticism were respectively the lowest and the highest fields of study in these papers.   The findings of the methodological analysis showed that qualitative research method (86.164%) and mixed research method (4.713%) were respectively the highest and the lowest research methods adopted by the relevant researchers. Based on the findings of the research, it can be said that a promotion in women's participation, tendency to multi-authored works, tendency to analysis and critique, and participation of high-ranking academic professors and state universities; as well as a shift of methodology from quantitative approach towards qualitative and mixed approaches are the most important features of the researches published in the Biannual Journal of University Textbooks; Research and Writing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • analysis
  • thematic
  • procedural
  • methodological
  • research and writing university textbooks