معیارهای کتاب تخصصی مطلوب در رشتۀ زبان انگلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 مدرس دانشگاه فرهنگیان ایلام

چکیده

اهمیت کتاب به عنوان عنصر لاینفک آموزش بر کسی پوشیده نیست. در این میان، کتابی مفید و مؤثر خواهد بود که معیار­های مطلوب را داشته باشد. در این تحقیق، تلاش شده‎ است معیار­های یک کتاب خوب و جامع در رشتۀ زبان انگلیسی در مقطع دانشگاهی، بازتعریف و ارائه گردد و به دنبال آن، کتاب­های تخصصی دانشگاهی رشتۀ زبان انگلیسی چاپ شده در انتشارات معتبر داخلی و خارجی با رجوع به معیار­های موردنظر در این مطالعه، ارزیابی شود. در این راستا، از میان ناشران داخلی: سازمان سمت، دانشگاه پیام نور، خط سفید، رهنما و زبانکده، هر کدام یک عنوان کتاب و از میان ناشران خارجی، انتشارات دانشگاه آکسفورد، کیمبریج، راتلج، بلک‌ول و لانگ‌من نیز هر کدام یک عنوان کتاب انتخاب شده است؛ سپس بر اساس روش تحقیق تحلیل محتوا، کتاب‌های متنخب توسط 20 داور مسلط به انجام پژوهش، ارزیابی شد. روایی و پایایی ابزار تحقیق (کرسول[1]، 2007) در سطح قابل قبولی گزارش شد. بررسی و ارزیابی کتاب­های موردنظر نشان داد که در مجموع، کتاب­های ناشران سرشناس بین­المللی در مقایسه با ناشران داخلی، با معیارهای موردنظر در این پژوهش تطابق بیشتری داشت؛ اگرچه کتاب­های ناشران ایرانی، در بسیاری جهات، از جمله هم‎خوانی با چارچوب یک کتاب خوب دانشگاهی در سطح قابل قبولی بودند، کاستی­ها و نواقصی نیز در این زمینه مشاهده گردید که در بخش پایانی این تحقیق به آن‎ها پرداخته شد. یافته­های پژوهش، لزوم توجه بیشتر نویسندگان و ناشران داخلی به بهبود سطح کیفی و محتوایی کتاب‌های تخصصی حوزۀ زبان انگلیسی و پوشش کاستی‌های آن‌ها را نشان می‌دهد[1].  Creswell

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Criteria of a Good Textbook for English Language Major

نویسندگان [English]

  • Manoochehr Jafarigohar 1
  • Behrouz Jamalvandi 2
1 Associate Professor of English Language Department, Payame Noor University, Tehran
2 PhD student, Payame Noor University, Tehran
چکیده [English]

The importance of book as an inseparable ingredient of education is not overlooked.‎ However, a book will be useful and effective when it meets acceptable criteria. This inquiry aimed at redefining and representing the criteria for a comprehensive university textbook offered for English major, as well as evaluating a set of specialized English university textbook published by prestigious Iranian and international publishers on the basis of the presented criteria. To do so, one title from each certain domestic and international publishers was chosen; the domestic publishers were SAMT, Payame Noor University, Khate sefid, Rahnama, and Zabankhadeh; and the international publishers were Oxford University Press, Cambridge, Routledge, Blackwell, and Longman. Relying on content analysis, 20 research experts judged the selected books. The validity and reliability of the research instrument were reported at an acceptable level (Creswell, 2007). The assessments revealed that generally the books by international publishers, compared to the books by domestic publishers, were more compatible with the criteria presented in this research. Although domestic books were in tandem with the framework of an acceptable university textbook, there were inadequacies in them that were presented at the end of this paper. The findings demand domestic publishers to pay more attention to improve qualitative level and content quality of specialized books for English major.

کلیدواژه‌ها [English]

  • specialized books for English major
  • criteria of a good university textbook
  • international publishers
  • Iranian publishers