نقدی بر کتاب «رویکردهای نظری و عملی تدوین برنامه‌های درسی در آموزش عالی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری برنامه‌ریزی درسی، عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، و دبیر گروه علوم تربیتی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه

چکیده

هدف مقالۀ حاضر، نقدی بر کتاب «رویکردهای نظری و عملی تدوین برنامه‌های درسی در آموزش عالی» بود. لذا از روش کاوشگری فلسفی انتقادی استفاده شد. موردمطالعه کتاب مذکور تألیف نصر، اعتمادی‌زاده (دریکوندی) و نیلی بود که در سال 1390 از سوی انتشارات دانشگاه اصفهان و سازمان سمت منتشر شده است. ابزار نقد اثر مذکور چک‌لیست نقد کتب‌ درسی دانشگاهی شورای بررسی متون و کتب علوم‌ انسانی بود. برای تحلیل اطلاعات نیز از تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. براساس یافته‌ها، قوت‎های کتاب شامل نگارش روان و رسا، سازواری اثر با مبانی و اصول دینی و اسلامی و به‎کارگیری ابزارهای علمی بود. ضعف‎های اثر نیز عبارت بودند از: نامناسب بودن نظم منطقی و انسجام مطالب فصول، قدیمی‌بودن منابع، استناددهی نامناسب، ابهام در امانت‌داری در منبع‌دهی، کم‌توجهی به بررسی و تحلیل علمی مسائل، نداشتن نوآوری و قدیمی بودن محتوا، کم‌توجهی به مبانی و پیش‌فرض‎های موردقبول در حوزۀ برنامۀ درسی. با درنظر گرفتن قوت‎ها و ضعف‌های فوق می‌توان گفت که این اثر نیازمند بازنگری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Review of the Book Theoretical and Practical Approaches to Curriculum Development in Higher Education

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Hossein Hosseini
PhD in Curriculum Studies, member of the Research Institute of Education (RIE), and secretary of the Educational Sciences Group in The Iranian Council for Reviewing Books and Texts on Human Sciences, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

This article aimed to review critically the book Theoretical and Practical Approaches to Curriculum Development in Higher Education. The research was carried out through  critical philosophical exploration method. The book, that is the case of this study, was written by Nasr, Etemadizadeh (Darikvandi), and Nili, and was published in 2011 by the cooperation of SAMT organization and University of Isfahan. The tool for reviewing this book was a checklist for university textbooks provided by The Iranian Council for Reviewing Books and Texts on Human Sciences. The data analysis was taken place by qualitative content analysis. According to the findings, the strong points of the book are its fluent and expressive writing, the congruence of its content with religious and Islamic   principles, and using scientific tools. The weak points of the work were its inappropriate cover design, several editing mistakes, lack of total coherence and logical order, lack of coherence and logical order in chapters, using outdated sources, inappropriate citation, uncertain and ambiguous references, carelessness in the scientific analysis of problems, lacking innovation, using obsolete content, carelessness to the theoretical bases of curriculum studies, inappropriate conformity and comprehensiveness, and inappropriate equivalents for translated words. Overall, regarding the strong and weak points of the book, it is not well organized and requires a major revision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical review
  • book
  • theoretical and practical approaches
  • curriculum development
  • higher education