سنجش خوانایی کتاب متون و قواعد زبان عربی1 براساس تکنیک خوانایی کلوز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 مدرس

چکیده

با توجه به جایگاه ویژۀ زبان عربی در ایران و آمیختگی زبان و ادبیات فارسی با آن، آموختن زبان عربی به منظور فهم بهتر ادبیات فارسی، لازم است. و در همین راستا هر سال کتاب­های درسی مختلفی به منظور تدریس زبان عربی به دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، تألیف و تدوین می­شود و نکتۀ قابل تأمل این است که محتوای این کتب تا چه اندازه برای مخاطبان قابل درک می­باشد. لذا به منظور تعیین سطح خوانایی مواد درسی باید محتوای آن‌ها تحلیل و ارزیابی شود. یکی از شیوه‎هایی که به تحلیل و بررسی میزان خوانایی متون درسی می­پردازد، شاخص خوانایی کلوز است. پژوهش حاضر با به‌کارگیری شاخص خوانایی کلوز به بررسی میزان سطح خوانایی کتاب «متون و قواعد زبان عربی 1» پرداخته است. روش پژوهش، تحلیل محتوا بر پایۀ شاخص خوانایی کلوز بوده و ابزار پژوهش، آزمون چندگزینه­ای محقق‎ساخته­ای است که بر روی یک نمونۀ 36 نفری از دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز اجرا گردید. نتایج پژوهش بیانگر این است که میانگین به­دست آمده از آزمون، 17/41 درصد می­باشد که نشان­دهندۀ دشوار بودن محتواست و اینکه متن کتاب در سطح استرس و فشار روانی می­باشد و با سطح فراگیران تناسب ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Readability of Arabic Grammar and Passages (1) Textbook, Based on Cloze Readability Technique

نویسندگان [English]

  • Ishaq Rahmani 1
  • Leila Imanifar 2
1 Associate Professor of Shiraz University
2 PhD student of Shiraz University
چکیده [English]

Considering the importance of Arabic language in Iran and in its integration with Persian literature, learning Arabic for better understanding of Persian literature, is necessary. Accordingly various textbooks are yearly written and published for teaching Arabic language to the Persian language and literature students. The point is that “How much is the content of these books understandable for readers?” Therefore, in order to determine the readability level of these textbooks, their content should be analyzed. A technique that is used for the analysis and evaluation of readability level of materials is Cloze Readability Index (CRI). The present study investigated the readability level of Arabic Grammar and Passages (1) textbook by using Cloze reading technique. The research method is content analysis based on CRI and the research instrument is a multiple-choice research-made test that was answered by 36 students of Persian language and literature at Shiraz University. Results indicated that the obtained mean of the test is 41/17%, which implies the difficulty of the content. It shows that the book content is at stress and mental pressure level and does not fit to learner’s level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • content analysis
  • readability
  • cloze readability index
  • Arabic Grammar and Passages (1) textbook