شناسنامه علمی نشریه شماره 43

شناسنامه علمی شماره

چکیده

پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی
دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
سال بیست و دوم، شماره 43، پاییز و زمستان 1397
مدیر مسئول: دکتر محمد ذبیحی
سردبیر: دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه
مدیر اجرایی: دکتر محمدرضا سعیدی
  هیئتِ تحریریه
دکتر محمد آرمند/ دانشیار پژوهشکدة تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
دکتر صغری ابراهیمی قوام/ دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه/ دانشیار پژوهشکدة تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
دکتر مهدی احمدی/ استادیار پژوهشکدة تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
دکتر ابراهیم برزگر/ استاد دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر بهمن حاجی‌پور/ دانشیار دانشگاه شهید چمران
دکتر شهلا رقیب دوست/ دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر مهدی زارع بهرام‌آبادی/ دانشیار پژوهشکدة تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
دکتر ملیحه صابری نجف‌آبادی/ دانشیار پژوهشکدة تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
دکتر حامد صدقی/ استاد دانشگاه خوارزمی
دکتر غلامحسین غلامحسین‌زاده/ استاد دانشگاه تربیت مدرس
دکتر هاشم فردانش/ دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر آرین قلی‌پور/ استاد دانشگاه تهران
دکتر حسین کلباسی اشتری/ استاد دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر عباسعلی گائینی/ استاد دانشگاه تهران
دکتر مصطفی محقق داماد/ استاد دانشگاه شهید بهشتی
دکتر شکوه نوابی‌نژاد/ استاد دانشگاه خوارزمی
دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی/ دانشیار دانشگاه شاهد
مدیر داخلی: فاطمه پورمحمد پورناکی
ویراستار: نسیم ترهنده
ویراستار فنی: صغری اورنگی
ویراستار و مترجم چکیده‌های انگلیسی: مریم جابر
کارشناس: شیلا زرندار
حروف‌‌نگار و صفحه‌آرا: رؤیا صالحی و مریم طاهری
طراح جلد: رضا ناصر زعیم
 
صاحب امتیاز:سازمان مطالعه و تدوین (سمت)
این نشریه در پایگاه­های اطلاعات علمی زیر نمایه می­شود:
1ـ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به نشانی: www.isc.gov.ir 2ـ جهاد دانشگاهی (SID) نشانی: www.SID.ir

عنوان مقاله [English]

First Page