سواد دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران: مطالعة موردی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی، پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی

2 دانشیار انسان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

این پژوهش کسب سواد دانشگاهی را از منظر سه مؤلفة بنیادی آن، یعنی «نگارش دانشگاهی»، «خوانش دانشگاهی»، و «تفکر انتقادی» از طریق «مطالعة موردی» بررسی می‌کند. بر همین اساس، این پژوهش در پارادایمی کیفی، به دنبال کسب شناخت از کیفیت‌های آموزش سواد دانشگاهی و ارتقای آن میان دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکدة منتخب است. از این رو، نگارندگان کوشیده‌اند اطلاعات لازم و شاخص‌های برسازندة سواد دانشگاهی را در وهلة نخست از طریق ادبیات موضوعی تحقیق، گردآوری و سپس از طریق پرسش‌نامه و مصاحبه با ده تن از استادان بررسی نمایند. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که گرچه استادان دانشکده بر اغلبِ قابلیت‌های مرتبط با سواد دانشگاهی دانشجویان اتفاق نظر دارند، در عین حال، به تکالیف و وظایف مقرر که لازمة ارتقای حوزة محتوایی سواد دانشگاهی در میان دانشجویان است کمتر اختصاص می‌دهند و ارزیابی درستی در این باره از وضعیت دانشجویان خود ندارند. در نتیجه، در دانشکدة مورد مطالعه به مسئلة سواد دانشگاهی دانشجویان اهمیت چندانی داده نشده است و از همین رو دانشجویان جدیدالورود به دوره‌های کارشناسی، بازتاب کافی از استادان خود دریافت نمی‌کنند تا بر همان اساس به گفتمان دانشگاهی دست یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Academic Literacy in Iranian Higher Education System.Case Study: the Faculty of Law and Political Science of Tehran University

نویسندگان [English]

  • Alireza Piroozan 1
  • Nematolah Fazeli 2
1 PhD Student of Cultural Policy, Institute for Humanities and Cultural Studies
2 Associate Professor of Anthropology, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

This study investigates the acquisition of academic literacy from the perspective of its three fundamental components: academic writing, academic reading, and critical thinking through a case study for the Faculty of Law and Political Science, University of Tehran. Accordingly, this research, in a qualitative paradigm with an inductive approach that is characteristic of case studies, seeks to gain insight into the quality of academic literacy education and its promotion among undergraduate students of aforesaid faculty. Therefore, the author has attempted to gather the necessary information and indicators which constructs academic literacy through research literature first and then to investigate this phenomenon by designing a questionnaire and interviewing 10 professors. The results of this study indicate that although faculty members agree on most of the capabilities related to academic literacy of students, they still lack the tasks and assignments required to enhance the content area of academic literacy among students. And they do not properly evaluate the status of their students. As a result, the issue of academic literacy is not given much importance in the faculty under study, so newcomer students do not receive enough feedback from their professors to pursue academic discourse on the same basis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Literacy
  • Academic Writing
  • Academic Reading
  • Critical Thinking
حسرتی، مصطفی (1384). «نگارش دانشگاهی در دانشگاه‌های ایران: حلقة مفقودة آموزش عالی»، فصلنامة پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شمارة 35 و 36، ص 103ـ 138.
رفیع‌پور، فرامرز (1381). م‍وان‍ع‌ رش‍د ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ و راه‌ح‍ل‌ه‍ای‌ آن، تهران: شرکت سهامی انتشار.
فاضلی، نعمت‌الله (1394). «تشویش نوشتن: مسئله‌مندی نوشتن در حوزة علوم انسانی و اجتماعی در ایران»، فصلنامة پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شمارة 37، ص 1ـ24.
فاضلی، نعمت‌الله (1397)، «صورت‌بندی مسئلة سواد دانشگاهی در ایران»، فصلنامة پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شمارة 42، ص 1ـ37.
 
Bock, H.K. (1988). “Academic literacy: Starting point or goal?ˮ In G. Taylor, B. Ballard, V Beasley, H.K. Bock, J. Clanchy & P. Nightingale, Literacy by Degrees, Milton Keynes: Open University Press, pp. 24-41.
Bourdieu, P., Passeron, J. & M. De Saint Martin (1994). Academic Discourse: Linguistic Misunderstanding and Professorial Power, Cambridge: Polity Press.
Costa, A. & B. Kallick (2000). Habits of Mind: A Developmental Series, Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
Jones, C., Turner, J. & B. Street (Eds.) (1999). Students Writing in the University: Cultural and Epistemological Issues, Amsterdam: John Benjamins.
Kern, R. (2000). Literacy and Language Teaching, Oxford: Oxford University Press.
Lea, M.R. & B.V. Street (1998). “Student writing in higher education: An academic literacies approachˮ, Studies in Higher Education, 23(2):157-173.
Leibowitz, B. (2001). Students’ Prior Learning and Their Acquisition of Academic Literacy at a Multilingual South African University, Unpublished PhD thesis, England: University of Sheffield.
Toohey, S. (1999). Designing Courses for Higher Education, Buckingham: SRHE and Open University Press.
Van Dyk, T. & A. Weideman (2004), “Switching constructs: On the selection of an appropriate blueprint for academic literacyˮ, Journal for Language Teaching, 38(1):1-13.
Warren, D. (2002). “Curriculum design in a context of widening participation in higher educationˮ, Arts & Humanities in Higher Education, 1(1):85-99.