شناسایی و اولویت‌بندی اهداف و فعالیت‌های یادگیری درس کارورزی در رشتة روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام‎نور

2 استاد علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‎بندی اهداف و فعالیت‎های یادگیریِ مناسب درس کارورزیِ رشتة روان‌شناسی در مقطع کارشناسی انجام شده و پژوهشی ترکیبی است. در بخش کیفی با 28 نفر از متخصصان، اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان، شاغلان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشتة روان‌شناسی که به شیوة تصادفی هدفمند انتخاب شدند مصاحبه شد. جامعة آماری بخش کمّی دانشجویان ترم 5 تا 8 سال‌های تحصیلی 1396-1397 و دانش‎آموختگان سال‎های تحصیلی 1393-1396 در رشتة روان‌شناسی بودند که به روش تصادفی طبقه‎ای متناسب با حجم، تعداد 150 نفر انتخاب شدند. داده‎های پژوهش از طریق مصاحبة نیمه ساختاریافته و پرسش‌نامه جمع‎آوری شد. برای تعیین روایی مصاحبه و پرسش‌نامه از روایی محتوایی استفاده گردید. نتایج بخش کمّی پژوهش نشان داد در حیطة اهداف کارورزی، بیشترین اولویت در تألیف این کتاب درسی باید به مرتبط کردن مباحث نظری دانشگاهی با محیط کار داده شود. در حیطة فعالیت یادگیری، برقراری ارتباط با مراجعان و تشخیص نوع خدمات مورد نیاز آنان، مهم‌ترین فعالیت‌ها شناخته شدند. شرکت‏کنندگان در مصاحبه نیز بر ارتقا و تعمیق دانش نظری به عنوان مهم‌ترین هدف تأکید داشتند و در حیطة فعالیت‎های یادگیری مناسب نیز فعالیت‎های تخصصی در رشتة روان‌شناسی را مورد توجه قرار دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Goals and Learning Activities to Internship in Psychology

نویسندگان [English]

  • Zahra Babadi Akashe 1
  • Ahmadreza Nasr 2
  • Mohammadreza Nili Ahmad Abadi 3
1 Instructor of Educational Technology, Payame Noor University
2 Professor of Educational Technology, University of Isfahan
3 Associate Professor of Educational Technology, University of Isfahan
چکیده [English]

With the purpose of identifying and prioritizing the goals and activities appropriate for internship for Undergraduatestudents of psychology, a mixed approach has been adopted in this study. In the qualitative section, interviews were conducted with 28 experts, faculty members, psychologists and graduate students who were selected using a purposive random sampling method. The statistical population of the quantitative section of this study was 5th-8th grade students in 1396-1397 and graduates of 1393-1396 in psychology, 150 of which were selected by stratified random sampling method. The data were collected through semi-structured interviews and questionnaires. Content validity was used to determine the validity of the interview and the questionnaire, and to determine the reliability of the questionnaire, Cranach's alpha coefficient was used. The results showed that in terms of internship goals, the highest priority should be given to linking academic theoretical issues with the workplace. Regarding learning activities, communicating with clients and identifying the type of services they need were proposed as the most important activities. Participants in the interview also emphasized the promotion of theoretical knowledge as the most important goals. Regarding learning activities suitable for internship, they focused‎ on the specialized activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internship Goals
  • Psychology
  • learning activities
  • Internshi
ابراهیم کافوری، کیمیا، ملکی، حسن و علی اکبر خسرو بابادی (١٣٩٤‌). «بررسی‌ نقش عناصر برنامة درسی کلاین در افت تحصیلی درس ریاضی سال اول دورة متوسطه از دیدگاه شرکای برنامة درسی»، پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، دورة ١٢، شمارة ١٧، ص 50ـ62.
شورای برنامه‎ریزی آموزش عالی (1391). برنامة درسی بازنگری شدة دورة کارشناسی رشتة روان‌شناسی، برنامة بازنگری شده در هشتصد و بیست و چهارمین جلسه مورخ 13/12/1391 به تصویب رسیده است.
ظاهری عبدوند، ابراهیم و جهانگیر صفری (1398). «جایگاه آموزش کارآفرینی در سرفصل‌‌های رشتۀ زبان و ادبیات فارسی با تأکید بر رویکرد رفتاری»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دورة 23، شمارة 44،  ص 76ـ98. doi: 10.30487/rwab.2019.36381
عبدالله‌زاده، غلامحسین، شریف‎زاده، ابوالقاسم، عربیون، ابوالقاسم و مهدی طلایی (1391). «شناسایی و اولویت‎بندی سرفصل‎ها و محتوای دوره‎های آموزش کارآفرینی براساس کارکردهای کسب و کار»، نامه آموزش عالی، سال پنجم، شمارة 18، ص 89 ـ114.
قره باغی، شراره و زهره سلطان محمدی (1389). «فعالیت یادگیری بحث؛ رویکردی نوین در آموزش‎های مجازی»، دوماهنامة علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دورة 3، شمارة 1، ص 13ـ14.‎
ملکی، حسن (1386). برنامه درسی (راهنمای عمل)، مشهد: پیام اندیشه.
وکیلی‌فرد، امیررضا، میرزایی حصاریان، محمد باقر و نادیا احمدی خلخالی (1398). «فارسی برای اهداف دانشگاهی: تحلیل کتاب فارسی ویژة علوم‌‌اجتماعی»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دورة 23، شمارة 44، ص 21ـ 48. doi: 10.30487/rwab.2019.36379
هومن، حیدرعلی (1377). پایه‌های پژوهش در علوم رفتاری، تهران: سمت.
Alpert, F., Heaney, J. & K. Kuhn (2009). “Internships in marketing: Goals, structures and assessment student, company and academic perspectivesˮ, Australasian Marketing Journal, 17 (1): 36-45.
American Psychological Association (2013). The APA guidelines for the undergraduate psychology major version 2.0. Washington, DC: Author. Retrieved from http://www.apa.org/ed/precollege/about/psymajor-guidelines.pdf.
Beck, J. E. & H. Halim (2008). “Undergraduate internships in accounting: What and how do Singapore interns learn from experience?ˮ, Accounting Education: an International Journal, 17: 151-172.
Brown, C. M., & T. J. Murphy (2005). “Understanding student learning in undergraduate information studies internshipsˮ, Journal of Education for Library and Information Science, pp. 234-247.
Bukaliya, R. (2012). “Assessing the effectiveness of student representative councils in open and distance learning: a case for Zimbabwe in Open Universityˮ, International Journal on New Trends in Dducation and their Implications, 3 (1): 80-90.
Crawford, I., & Z. Wang (2016). “The impact of placements of the academic performance of UK and international students in higher educationˮ, Studies in Higher Education, 41(4): 712-733.
Creswell, J. W. (2013). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, SAGE, 2014 - Social Science – 273.
Golff, L. (2004). “A new paradigm for business educationˮ, Management Decision, 42, 3)4(: 499-507.
Jones, C. M., Green, J. P. & H. E. Higson (2017). “Do work placements improve final year academic performance or do high-caliber students choose to do work placements?ˮ Studies inHigher Education, 42(6): 976-992.
Krippendorff. Kh. (2003). Content Analysis: An Introduction to its Methodology, London: Sage.
Martin, D. R., & J. E. Wilkerson (2006). “An examination of the impact of accounting internships on student attitudes and perceptionsˮ, The Accounting Educators’ Journal, XVI, pp. 129-138.
McNamara, J. (2009). “Internships: effective work integrated learning for law studentsˮ, AsiaPacific Journal of Cooperative Education, 10(3): 229-240.
Moore, L. (2013). Starting the conversation: Using the currier process to make the teaching internship experience more positive and encourage collaborative reflection in internship site schools, Barcelona, Symposium International.
Muhamad, R., Yahya, Y., Shahimi, S. & N. Mahzan (2009). “Undergraduate internship attachment in accounting: the interns’ perspectiveˮ, International Education Studies, 2 (4): 49-55.
Novotorov, A. V. (2001). Perceived Impact of Internship and Practical Training Programs on Professional and Personal Growth: Implications to Agricultural and Extension Education, Iowa: State University, Retrospective Theses and dissertation, 1069, https://lib.dr.iastate.ed/rtd/1069.
Parker III, E. T., Kilgo, C. A., Sheets, J. K. E. & E. T. Pascarella (2016). “The differential effects of internship participation on end-of-fourth-year GPA by demographic and institutional characteristicsˮ, Journal of College Student Development, 57(1): 104-109.
Pernsteiner, A. J. (2015). “The Value of an accounting internship: What do accounting students really gain?ˮ, Academy of Educational Leadership Journal, 19(3): 223.
Razavi, Abbas (1384). “E-learning compared to traditional learningˮ, Journal of Technology Growth, 3: 3-5.
Rose, P. S. (2013). “Recruiting and selecting graduate employees via internshipsˮ, Asia Pacific Journal of Business and Management, 4(2): 39-54.
Scholz, R. W., Steiner, R. & R. Hansmann (2004). “Role of internship in higher education in environmental sciencesˮ, Journal of Research in Science Teaching, 41(1): 24-46.
Shotick, J. A. (2001). “The Impact Rabbi or CT of Children’s Theatre on the comprehension of fundamental economic conceptsˮ, Journal of Entrepreneurship Education, 1, (1): 41-50.
Utah University Counseling Center (2014). Psychology Internship Training Manual 2014-2015, University of Utah.
Walsh, A. (2007). “An exploration of Biggs’ constructive alignment in the context of work‐based learningˮ, Assessment & Evaluation in Higher Education, 32(1): 79‐87.