پویایی فعالیت‌ها در آموزش مکالمة زبان عربی: تحلیل فعالیت‌های مجموعة «اللغة العربیة» براساس مبانی تهیه و تدوین محتوای آموزش زبان خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز

چکیده

فعالیت‌های کلاسی و غیر کلاسی مهارت سخن گفتن، مهم‌ترین بخشی است که فرصت کاربرد عملی زبان را برای زبان‌آموزان فراهم می‌کند. تألیف مجموعه‌های آموزشی متشکل از چند گفت‌وگو، متن، فعالیت‌های جایگزینی و تحویلی در سطوح مقدماتی، و بحث و مناقشه در سطوح پیشرفته بدون در نظر گرفتن اصول علمی حاکم بر این فعالیت‌ها، آسیب شایعی است که در بیشتر مجموعه‌های آموزشی زبان عربی وجود دارد. در راستای آسیب‌شناسی این مسئله و ارائة راهکارهای مناسب، این پژوهش می‌کوشد با مراجعه به منابع نظری حوزة آموزش زبان خارجی، مهم‌ترین ویژگی‌های مطالب و فعالیت‌های آموزشی پویا برای مهارت سخن گفتن و نیز با تحلیل فعالیت‌های مهارت مکالمه در کتاب اللغة العربیة از انتشارات جامعة المصطفی براساس محورهای استخراج شده، راهکارهایی عملی برای تقویت این فعالیت‌ها ارائه نماید. این فعالیت‌ها در محورهای تقویت نقش‌های زبانی، واقعی و اصیل بودن مطالب، شخصی‌سازی فعالیت‌ها، رعایت سطوح از ساده به دشوار، فعالیت‌های متمرکز بر دقت، روانی و تنوع (استفاده از تصاویر، نقش بازی کردن، بحث گروهی، فعالیت‌های شکاف اطلاعاتی، مصاحبه و بازی‌های زبانی) تحلیل شده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در سطوح مقدماتی، فعالیت‌های مناسبی برای تقویت نقش‌های زبانی، استفاده از زبان واقعی، تقویت دقت در تلفظ واژگان، و تقویت روانی ارائه نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Speaking Activities in Arabic Speaking Teaching: Analyzing the activities of Al-loghat Al-Arabiya based on principles of Materials Development for foreign language teaching

نویسندگان [English]

  • Danesh Mohammadi
  • Yusef Nazari
Assistant professor of Arabic Language and Literature, Shiraz University
چکیده [English]

Classroom and non-classroom Speaking activities are the most important part that provide opportunities for language use. Writing educational books that include some conversions and transformational and substitution drills in the introductory levels and discussion activities in advanced levels, is a common problem in most Arabic speaking books. This study attempts to present the most important characteristics of effective teaching materials and activities for speaking skills by referring to theoretical resources in foreign language teaching. In the second step, we will analyze the speaking activities in Al-loghat Al-Arabiya. These activities were analyzed in several aspects: addressing all functions of speaking, authenticity, personalization, sequence from easier speech modes to difficult ones & including tasks for both accuracy and fluency. The results of the study show that in this book, especially at the introductory levels, appropriate activities to enhance all functions, use of authentic language, and accuracy of pronunciation and vocabulary are not provided. Fluency activities are weak at the introductory level as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabic language teaching
  • Effective activities
  • Communication activities
  • Speaking skill
  • Al-loghat Al-Arabiya
افضلی، شاکر محمود (1388). اللغة العربیة 1، الطبعة الأولی، قم: دارالمصطفی العالمیة.
افضلی، شاکر محمود (1392 ب). اللغة العربیة 3، الطبعة الأولی، قم: مرکز المصطفی العالمی للترجمة و النشر.
افضلی، شاکر محمود (1396). التطبیق 4، چاپ دوم. قم: مرکز المصطفی العالمی للترجمة و النشر.
افضلی، شاکر‌ محمود و میثم ربیعی (1392 الف). التطبیق (1)، الطبعة الثانیة، قم: مرکز المصطفی العالمی للترجمة و النشر.
افضلی، شاکر‌ محمود و میثم ربیعی (1392 الف). اللغة العربیة 2، الطبعة الأولی، قم: مرکز المصطفی العالمی للترجمة و النشر.
افضلی، شاکر‌ محمود و میثم ربیعی (1392 ب). التطبیق (2)، قم: مرکز المصطفی العالمی للترجمة و النشر.
افضلی، شاکر‌ محمود و میثم ربیعی (1392 ج). التطبیق (3)، قم: مرکز المصطفی العالمی للترجمة و النشر.
براون، اچ. داگلاس (1381). اصول یادگیری و آموزش زبان، ترجمة منصور فهیم، ویراست دوم، تهران: رهنما.
ربیعی، میثم (1394). اللغة العربیة 4، چاپ دوم، قم، مرکز المصطفی العالمی للترجمة و النشر.
رشیدی، ناصر (1388). «چارچوبی جامع برای ارزیابی کتاب درسی»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دورة 4، شمارة 22.
صدقی، حامد، اشکوری، سید عدنان، محسنی‌نژاد، سهیلا و رضا غفار ثمر( 1392). «بایستگی‌ها در تولید بسته‌های آموزش مهارت‌های زبانی برای گویشوران زبان دوم، بررسی موردی دو نمونة صدی الحیاة و العربیة للناشئین، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دورة 17، شمارة 9، ص 43ـ65.
فریمن، دایان لارسن و مارتی اندرسون (1390). اصول و فنون آموزش زبان، ترجمة منصور فهیم، ویراست سوم، تهران: رهنما.
فکری، مسعود (1392). «آسیب‌شناسی کتاب‌های دانشگاهی در زمینة آموزش مهارت‌های زبان عربی»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دورة 17، شمارة 28، ص 16ـ35.
محمدی، دانش (1395). «مبانی رویکردی در تألیف کتاب دانشگاهی مکالمة زبان عربی براساس اصول آموزش زبان خارجی»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دورة 20، شمارة 38.
 
Baleghizadeh, S (2016). Materials Development for English Language Teaching: A Practical Guide, Tehran: SAMT.
Brown, H.D & H. Lee (2015). Teaching by Principles, 4th ed., Pearson.
Brown, J.D et al. (1985). TESOL Techniques Procedure, Newbury House Publisher.
Castillo Losada, C. et al. (2017). The Impact of Authentic Materials and Tasks on Students’ Communicative Competence at a Colombian Language School, Profile, Vol. 19, No. 1, January-June. ISSN 1657-0790 (printed) 2256-5760 (online), Bogotá, Colombia, Pages 89-104.
Cele-Murcia, M. et al. (2014). Teaching English as a Second or Foreign Language, 3rd ed., National Geographic Learning.
Harmer. J. (2001). The Practical of English Language Teaching, 3rd ed., Longman.
Hedge, T. (2008). Teaching and Learning in the Language Classroom, Oxford University Press.
Ur, P. (2012). A Course in English Language Teaching, Cambridge University Press