کارکردشناسی مؤلفه‌های دیداری در کتاب‌های آموزشی: جایگاه و تحولات آن‌ها در کتاب‌های زبان انگلیسی تخصصیِ «سمت»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان انگلیسی، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار زبان انگلیسی، دانشگاه دامغان

چکیده

مؤلفه‌های دیداری از جمله عناصر مهم و کارآمد در تهیه و تدوین کتاب‌های آموزشی به طور عام، و کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی به طور خاص هستند و در دهه‏های اخیر از حیث نوع و نقش، با ارائة نظریه‌ها و الگوهای متنوع همراه بوده‌اند. این دسته از مؤلفه‌ها در قالب دو گروه: الف. تصویر (عکس، طراحی، نقاشی، و پویانمایی) و ب. سامانده‌های ترسیمی طبقه‌بندی می‌شوند. در این مقاله ابتدا این دسته از مؤلفه‌ها در قالب چند دیدگاه معرفی می‌شوند و سپس با توجه به اهمیت کتاب‌های زبان تخصصیِ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)، به ‌عنوان مهم‌ترین منابع کتاب‌های زبان تخصصی در جامعة دانشگاهی ایران، از حیث کمّی و کیفی و متناسب با نقش و کارکردشان به شکل توصیفی- تحلیلی در سه دوره (نسل) کتاب‌های زبان تخصصی بررسی می‌شوند. نتایج یافته‌ها نشان می‌دهد این مؤلفه‌های دیداری مشخصاً در نسل جدید کتاب‌های زبان تخصصی تا حدودی نمود یافته و در نسل دوم و به‌ویژه در نسل اول نادیده گرفته شده‌ است. درخصوص نسل سوم نیز شاهد قوت و البته ضعف از حیث میزان و نوع مؤلفه‌های دیداریِ به‌کاررفته هستیم که متناسب با موضوع کتاب‌ها، این قوت و ضعف‌ها متفاوت است. پس از بررسی این موارد، پیشنهادهایی کاربردی برای تقویت این بُعد ارائه شده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Functional Analysis of Visual Elements in Educational Books: Their position and changes in English language teaching Textbooks published by SAMT

نویسندگان [English]

  • Abutaleb Iranmehr 1
  • Hossein Davari 2
1 Assistant Professor of English language, Shahrood University of Technology
2 Assistant Professor of English language, Damghan University
چکیده [English]

One of the most important elements in the preparation and compilation of educational books in general and English language teaching (ELT) textbooks in particular, is Visual element. In recent decades, various instructional theories and models have dealt with such elements in terms of type and role. Due to their importance, they are categorized into two main groups: (a) pictures (image, drawing, painting, animation), and (b) graphic organizers. In this paper, first they are presented through several perspectives. Then, considering the importance of English for specific purposes (ESP) textbooks published by SAMT in the academic community of Iran, through a descriptive and analytic approach, the authors tried to analyze this component quantitatively and qualitatively and in proportion to its role and function in three periods of ESP textbooks development. The results indicate that this component has been specially developed in the new generation of specialized books and has been largely overlooked in the second generation and especially in the first generation. In the third generation, we also see strong points and, of course, weaknesses in terms of the amount and type of visual elements, which are different based on various disciplines of textbooks. Therefore, while investigating and analyzing these cases, some suggestions have been made to strengthen this component.

کلیدواژه‌ها [English]

  • visual elements
  • graphic organizer
  • ESP textbooks
آرمند، محمد (1384). «نقش تصویر در کتاب‌های درسی و اصول طراحی آن»، سخن سمت، شمارة 15، ص 59ـ68.
آقاابراهیمی سامانی، بهرام و همکاران (1382). انگلیسی برای دانشجویان رشتة زمین‌شناسی، تهران: سمت.
احمدسلطانی، میترا (1379). انگلیسی برای دانشجویان رشتة مامایی،تهران: سمت.
افشارمهاجر، کامران (1388 الف). «کاربرد گرافیک در کتاب‌های درسی دانشگاهی»، عیار، شمارة 22،
ص 39ـ48.
افشارمهاجر، کامران (1388 ب). «درآمدی بر طراحی کتاب درسی به عنوان یک رسانة مؤثر آموزشی»، کتاب ماه هنر، شمارة ۱۳۲، ص 4ـ14.
ایرانمهر، ابوطالب و حسین داوری (1396). «جریان‌شناسی تهیه و تدوین‌ کتاب‌های زبان انگلیسی تخصصی «سمت»: تجربة سه رویکرد مواجهه با مهارت خواندن در قالب متن به‌مثابة ابزار زبانی، ابزار انتقال اطلاعات و محرک تولید»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شمارة 21 (41)، ص 1ـ25.
تشفام، مسعود و همکاران (1376). انگلیسی برای دانشجویان رشتة دامپزشکی، تهران: سمت.
جزایری، ابوالقاسم و احمدرضا فرزانه‌نژاد (1396).انگلیسی برای دانشجویان رشتة تغذیه،تهران: سمت.
جلایی‌پور، جمال‌الدین و رامین دهدشت حیدری (1387). انگلیسی برای دانشجویان رشتة مهندسی برق: الکترونیک،تهران: سمت.
خزاعی‌فر، علی و همکاران (1369). انگلیسی برای دانشجویان علوم انسانی (2)، تهران: سمت.
زمانی، بی‌بی عشرت و اعظم اسفیجانی (1385). «کاربرد گرافیک در آموزش مفاهیم فیزیکی در کتاب‌های درسی علوم مقطع ابتدایی کشورهای ایران، امریکا و انگلستان به منظور پرورش روحیة جست‌وجوگری در دانش آموزان»، نشریة علوم تربیتی، شمارة 13(2)، ص 95ـ118.
ضیاءحسینی سیدمحمد و سیداحمد ضیاءحسینی (1383).انگلیسی برای دانشجویان فیزیک کاربردی، تهران: سمت.
عباس‌نژاد، محمد و مهدی مسیب‌زاده (1384). انگلیسی برای دانشجویان رشتة نقشه‌برداری،تهران: سمت.
عزبدفتری، بهروز و همکاران (1368). انگلیسی برای دانشجویان کشاورزی (1)، تهران: سمت.
عطایی، محمودرضا و همکاران (1391). انگلیسی برای دانشجویان رشتة پزشکی، تهران: سمت.
عطایی، محمودرضا و همکاران (1394). انگلیسی برای دانشجویان مهندسی،تهران: سمت.
فرجامی، ‌هادی (1396). انگلیسی برای دانشجویان رشته‌های علوم انسانی، تهران: سمت.
فرهادی، حسین (1380). انگلیسی برای دانشجویان رشتة زیست‌شناسی (3)، تهران: سمت.
کسایی، مسعود (1382). انگلیسی برای دانشجویان رشتة مدیریت صنعتی (3)، تهران: سمت.
لپیونکا، مری الن (1386). نحوة نگارش و تهیة کتاب درسی دانشگاهی، مترجم: گروه مترجمان، چاپ دوم، تهران: سمت.
محمودی، محمدعلی و همکاران (1377).انگلیسی برای دانشجویان رشتة تربیت‌بدنی،تهران: سمت.
نظری‌منظم،‌هادی و سیدرضا موسوی (1395). «نقد و بررسی نقش آموزشی تصویر در کتاب‌های آموزش زبان عربی به غیر عرب‌زبان‌ها»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شمارة 39 (20)، ص 26ـ44.
 
Ajayi, L. (2018). “Teaching/Developing vocabulary using graphic organizers and modeling”, In John I. Liontas (Ed.), The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching, pp. 1-12, John Wiley & Sons, Inc.
Ben-David, R. (2002). Enhancing comprehension through graphic organizers, Master of Arts Thesis, New Jersey: Kean University.
Bromley, K., DeVitis, L. I. & M. Modlo (1995). Graphic Organizers: Visual Strategies for Active Learning, New York: Scholastic Professional Books.
Bromley, K., Irwin-De Vitis, L. & M. Modlo (1999). “50 Graphic organizers for reading”, Writing & More, New York: Scholastic Professional Books.
Burns, D. E., Leppien, J., Omdal, S., Gubbins, E. J., Muller, L. & Vahidi, S. (2006). Teachers’ Guide for Explicit Teaching of Thinking Skills, University of Connecticut: The National Research Center on the Gifted and Talented.
Chang, Y. L. (2006). Visual Organizers as Scaffolds in Teaching English as a Foreign Language, (MA Thesis), University of Bridgeport, U.S.
Dehnad, A. (2005). “Graphic organizers as an effective study technique in an ESP class”, In Proceedings of the First National ESP/EAP Conference, Vol. 2: 563-579.
Donaghy, K. & D. Xerri (2017). The Image in English Language Teaching, Floriana, Malta: ELT Council, Ministry for Education and Employment.
Drapeau, P. (1999). Great Teaching With Graphic Organizers: Lessons and Fun-shaped Templates That Motivate Kids of all Learning Styles, New York: Scholastic Professional Books.
Ellis, E. (2004). Makes Sense Strategies Overview, Retrievd from www.GraphicOrganizers. com
Gil-Garcia, A. & J. Villegas (2003). “Engaging minds, enhancing comprehension and constructing knowledge through visual representations”, Paper presented at a Conference on Word Association for Case Method Research and Application June 29-July 2, Bordeaux, France.
Griffin, C. C. & B. L. Tulbert (1995). “The effect of graphic organizers on students comprehension and recall of expository text: A review of the research and implications for practice”, Reading & Writing Quarterly, 11: 73-89.
Hall, T. & N. Strangman (2002). “Graphic Organizers National Center on Assessing the General Curriculum”, Retrieved from http://www.cas.org/ncac
Hill, D. A. (2003). “The visual elements in EFL course books”,In B. Tomlinson (Ed.), Developing Materials for Language Teaching, pp. 174-182, London: Continuum Press.
Iranmehr, A., Davari, H. & S. M. Erfani (2011). “The application of organizers as an efficient technique in ESP textbooks development”, Theory and Practice in Language Studies, 1(4): 417-422.
Kress, G. R. & T. Van Leeuwen, (1996). Reading Images: The Grammar of Visual Design. Psychology Press.
Levin, J. R. (1981). “On functions of pictures in prose”, In. F. J. Pirozzolo & M. C. Wittrock (Eds.), Neuropsychological and Cognitive Processes in Reading, pp. 203-228, New York: Academic Press.
Merkley, D. M. & D. Jefferies (2000). “Guidelines for implementing a graphic organizer”, The Reading Teacher, 54(4): 350-357.
Robinson, D.H. (1998). “Graphic organizers as aids to text learning”, Reading Research and Instruction, 37(2): 85-105.
Romney, C. (2012). “Images in ELT textbooks: Are they just decoration?”, In JALT 2011 Conference Proceedings, pp. 392-398, Tokyo: JALT.
Romney, C., Bell, L., Bradford-Watts, R. C. & E. Skier (2011). The Role of Graphics in Business English Textbooks, 210.
Soleimani, H. (2005). “EAP in Iran: drawbacks of SAMT EAP textbooks”, In Proceedings of the First National ESP/EAP Conference, Vol. 3, pp. 216-229, Tehran: SAMT Publication.
Tahririan, M. H. & E. Sadri (2013). “Analysis of images in Iranian high school EFL course books”, Iranian Journal of Applied Linguistics, 16(2): 137-160.
Trabasso, T. & E. Bouchard (2002). “Teaching readers how to comprehend text strategically”, In C.C. Block & M. Pressley (Eds.), Comprehension Instruction: Research-Based Best Practices, pp. 176-200, New York: Guilford.
Wills, S. & E. Ellis (2008). Theoretical and Empirical Basis for Graphic Organizer Instruction, Retrieved from http://docplayer.net/25253424-The-theoretical-and-empirical-basis-for-graphic-organizerinstruction.html