بایستگی‌ها و سنجش کتاب‌های دانشگاهی: کتاب واژه‌شناسی قرآن مجید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده

کتاب واژه‏شناسی قرآن مجید، اثر غلامعلی همایی از جمله کتاب‏های تخصصی در حوزۀ معناشناسی قرآن است که بر اساس سرفصل وزارت علوم، و برای دانشجویان کارشناسی ارشدِ رشتۀ علوم قرآن و حدیث نگارش یافته و با نگاهی جدید و نقادانه، شش دیدگاهِ متفاوت از زبان‏شناسانِ قدیم و جدید را تحلیل و بررسی کرده است. این جستار بر آن است تا با رویکردی توصیفی‏ـ‏تحلیلی، ساختار و محتوای این اثر را بررسی کند. یافته‏های تحقیق نشان می‏دهد که این کتاب توانسته در ساختار و محتوا بر اساس چارچوب و سرفصل‏های کتاب‏های آموزشی و دانشگاهی عمل کند، اما کاستی‏هایی نیز دارد که از جمله مهم‏ترینِ آن‏ها می‏توان به این موارد اشاره کرد: عدم رعایت برخی اصول فنی نگارش، و در حوزۀ محتوا، در ناهمگونی کمّی اثر، تناقض‏گویی، عدم تناسب آیات قرآن با محتوا، ابهام، عدم پردازش درستِ مفاهیم، و عدم توجه به دسته‏بندی و توجه به بسامد واژگانی قرآن

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Involvement and Evaluation of Academic Books: VäžeShenäsiy-e Quran-e Majid (Glossary of Holy Quran)

نویسنده [English]

  • Majid Sadeghi Mazidi
Assistant professor of Faculty of Sciences of Holy Quran
چکیده [English]

Gholam Ali Homäʼiʼs VäžeShenäsiy-e Quran-e Majid (Glossary of Holy Quran), whichanalyzes and criticizes the combination of six old and new skilled linguistics points of views, uses a novel and critical view has known as a specific book in the semantics field of The Quran, particularly for master students. This research is to study the last mentioned book’s structure and content, using descriptive and analytical approach. The research findings reveal that although this book’s structure and content have outperform based on academic framework and curriculums, there are some weakness in its structure that can be noted as: lack of some technical principles of writing. Moreover, the evaluation of the content of Homäʼiʼs work shows the most weakness in quantity heterogeneous of this work, contradiction in terms, inappropriateness of Quranic verses with content, ambiguity, lack of proper involvement in Concepts, lack of attention to categorization, and failure to considerate on the frequency of the Quranic vocabulary as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • VäžeShenäsiy-e Quran-e Majid (Glossary of Holy Quran)
  • Gholam-Ali Homäʼi
  • semantics of Quran
قرآن کریم.
ابن فارس، احمد (1979م). معجم مقائیس اللغة، بیروت: دار الفکر.
ابن منظور، محمد (1993م). لسان العرب، چاپ سوم، بیروت: دار صادر.
انوری، حسن و علمی‌محمد شت‌دار (1377). آیین نگارش و ویرایش، تهران: پیام نور.
باطنی، محمّدرضا (1382). نگاهیتازهبادستورزبان، چاپ دهم، تهران: آگاه.
برک، لورا (۱۳۸۳). روان‌شناسی رشد، ترجمة یحیی سید محمدی، تهران: انتشارات ارسباران.
تقی‌پور، حسین و مجید معارف (1397). «نقد و ارزیابی کتاب تفسیر یازده سوره از قرآن کریم»، پژوهش‌نامة انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، شمارة 7 (59)، ص 222ـ 253.
چامسکی، نوآم (1379). زبان و ذهن، ترجمة کورش صفوی، تهران: هرمیس.
حاجی‌زاده، مهین (1395). «بررسی و نقد ترجمة کتاب معنی‌شناسی»، پژوهش‌نامة انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، شمارة 6، ص 85ـ106.
حاجی قاسمی، فرزانه و سمیه کاظمی نجف‌آبادی (1396). «جایگاه زبان‌شناسی در بین کتاب‌های دانشگاهی رشته زبان و ادبیات عربی»، دوفصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شماره40، ص 73ـ93.
حقانی، نادر (1386). نظرها و نظریه‌های ترجمه، تهران: امیر کبیر.
خسروی‌زاده، پروانه (1378). نگاهی گذرا به تاریخچة معنا‌شناسی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1992م). المفردات فی غریب القرآن، چاپ سوم، بیروت: دارصادر.
رستم‌نژاد، مهدی و مهدی نوید (1389). «اعجاز رنگ‌ها در قرآن و علم، اعجاز رنگ ها در قرآن»، نشریه قرآن و علم، سال چهارم، شمارة هفتم، ص 131ـ134.
رسولی، مهستی و زهرا امیر آتشانی (1393). تحلیل محتوا با رویکرد کتب درسی، تهران: جامعه‌شناسان.
رضاپور، زینب (1398)، «آسیب‌شناسی درس آشنایی با علوم قرآنی در رشتة زبان و ادبیات فارسی»، پژوهش‌نامة انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، شمارة 3 (67)، ص 81ـ101.
رضی، احمد (۱۳۸۶). «روش در تحقیقات ادبی ایران»، مجله گوهر گویا، سال اول، شمارة ۱، ص ۱۲۹ـ۱۴۱.
سلیمانپور، جواد (1383). برنامه‌ریزی درسی با تأکید بر تدوین محتوای درسی فعال و کاربرد تحلیل محتوا، تهران: انتشارات احسن.
سمیعی، احمد (1378). نگارش و ویرایش، تهران: سمت.
طبرسی، فضل بن حسن (1377). تفسیر جوامع الجامع، تهران: دانشگاه تهران.
طریحی، فخرالدین (1999م). مجمع البحرین و مطلع النیرین، تحقیق: سید احمد الحسینی، عراق: دارالثقافة العربیة.
فتحی واجارگاه، کورش (۱۳۸۴). اصول برنامه‌ریزی درسی، تهران: انتشارات ایران زمین.
فراهیدی، خلیل بن احمد (1985م). العین، تحقیق: ابراهیم السامرائی، بیروت: دار و مکتبة الهلال.
فهمی حجازی، محمود (1379). زبان‌شناسی عربی، ترجمة حسین سیدی، تهران: سمت.
قائمی‌نیا، علیرضا (1390). معناشناسی شناختی قرآن، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
قاسمی مولوی، سید اسماعیل (1397). «زبان‌شناسی متن و مطالعات ترجمة ارزیابی و نقد کتاب علم النص و نظریة الترجمة»، پژوهش‌نامة انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، شمارة 4 (56)، ص 191ـ211.
قراملکی، احمد (۱۳۸۳). اصول و فنون پژوهش در گسترة دین‌پژوهی، قم: حوزه علمیه.
کاردان، علی محمد (۱۳۸۲). «نقش کتاب‌های دانشگاهی و ویژگی‌های آن»، سخن سمت، سال17، شماره۱۰، ص ۱۳ـ۲۰.
متقی‌زاده، عیسی (1397). «نقد و تحلیل محتوا در تراز کتاب‌های درسی دانشگاهی»، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، سال 18، شمارة 4، ص 213ـ230.
محمد العوّا، سلوی (1389). بررسی زبان‌شناختی وجوه و نظایر در قرآن کریم، ترجمة حسین سیدی، مشهد: به نشر.
مختار عمر، احمد (1982). علم الدلالة، مکتیة دارالعربیه.
مرادی، حسن (1388). تحلیل محتوای کتاب درسی، تهران: آییژ.
مشایخی، قدرت الله (1392). تفسیر یازده سوره از قرآن کریم، تهران: سمت.
مصطفوی، حسن (1368). التحقیق فی کلمات القرآن، چاپ اول، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
معروفی، یحیی و محمدرضا یوسف‌زاده، (1388). تحلیل محتوا در علوم انسانی ( راهنمای عملی تحلیل کتاب درسی)، همدان: سپهر دانش.
ملکی، حسن (1379). برنامه‌ریزی درسی: راهنمای عمل، تهران: انتشارات اندیشه.
منصوریان، یزدان (1392). «صد ویژگی کتاب‌های دانشگاهی کارآمد و اثربخش»، دوفصلنامة پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، سال هفدهم، شمارة 29، ص 1ـ17.
همایی، غلامعلی (1393). واژه‌شناسی قرآن مجید، قم: مرکز المصطفی (ص).
یاحقی، محمد جعفر و محمد مهدی ناصح (1390). راهنمای نگارش و ویرایش، مشهد: به نشر.
یارمحمدیان، محمدحسین (1379). اصول برنامه‌ریزی درسی، تهران: نشر یادواره کتاب.
Ansary, H. & E. Babaii ( 2002), “Universal characteristics of EFL/ESL textbooks: A step towards systematic textbook evaluation”, The Internet TESL Journal, Retrieved November 10, 2005.
Berk, Laura (2004). Developmental Psychology, trans by Yahya Seyd Mohammadi, Tehran: Arasbaran.
Cunningsworth, A. (1995). Choosing Your Coursebook, Oxford: Heinemann.
Dudley-Evans, T., & M. J. St John (1998). Developments in English for Specific Purposes: A multi-disciplinary approach, Cambridge: Cambridge University Press.
Ebn Fars, Ahmad. (1979). Moajam Maghais-ol-loghat, Beirut: Darol-fekr.
Ebn Manzoor, Mohammad (1993). Lesan-ol-Arab, 3rd ed., Beirut: Darol-Sar.
Farahidi, Khalil Ebn Ahmad (1985). Al-Ayn (Ebrahim Al-samerai, research), Beirut: Darol-Maktabe Al-helal.
Fathi Vajargah, Koorosh. (2005). Principles of Curriculum Planning, Tehran: Iran Zamin.
Firth, J. R. (1970), The Tongues of Men, Oxford University Press, London What’s is Branding Rot vision: SA.، (2008), Matthew, Healey
Ghaemi Nia, Alireza. (2011). “The cognitive Semantics of The Quran”, Tehran: Organization for Research in Islamic Culture and Thought. 1.
Ghara Maleki, Ahmad. (2004). Principles and Techniques of Research in Religious Studies, Qom: Theological Seminary.
Haghani, Nader. (2007). Thoughts and Theories on Translation, Tehran: Amir Kabir.
Hejazi, Mahmood Fahmi. (2000). Arabic Linguistic, trans by Hossein Seyedi, Tehran: Samt.
Kardan, Ali Mohammad. (2003). “The Role of Academic Books and their features”, Sokhan Samt 10, pp: 13-20.
Khosravi zade, Parvane. (1999). A glance at the history of semantics, Tehran: Islamic Azad University.
Littlejohn, A. (2011). “The analysis of language teaching materials: inside the Trojan Horse”, In B. Tomlinson (Ed.), Material Development in Language Teaching.
Maleki, Hassan. (2000). Curriculm: Practice Guide, Tehran: Andishe.
Mansourian, Yazdan. (2013). “One hundred effective and impressive characteristics of Academic Books”, Quarterly Journal of Academic Textbook and Research, 17th ed., 29, pp: 1-17.
Marof, Y.,& Yousef zade, M. (2010). Content Analysis in Humanities, Hamadan: Sepehr Danesh.
McDonough, J., & Shaw, C. (2003). Materials and Methods in ELT, Oxford: Blackwell.
Mohammad Al-Awwa, sallawi (2010). A Linguistic Study of the Properties and Theories in The Holy Quran (Hossein Seyedi, Trans), Mash’had: Beh Nashr
Moradi, Hassan (2009). Textbook Content Analysis, Tehran: Aeezh.
Mostafavi, Hassan (1989). Study in Quranic Words, 1st ed., Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance.
Ragheb, E., & E. Mohammad Hossein, (1992). Al-Mufradat Fi Gharib Al-Quran, 3, Beirut: Dar Sar.
Rasooli, M., & Z. Amir Atashani (2014). Content Analysis with a Textbook Approach, Tehran: Sociologists.
Razi, Ahmad. (2017). “Approaches in iranian literary research ˮ, Researches on Mystical Literature (Gawhar-i Guya), 1st (1), pp. 129-141.
Rostam Nejad , M., & M. Navid (2010). “The Miracle of colors in the holy Quran and Science, the miracle of colors in the holy Quranˮ, The Holy Quran and Science Journal, pp. 131-134.
Samiee, Ahmad (1999). Writing and Editing, Tehran: Samt.
Tabarsi, Fazl Ebn Hassan (1998). Tafsir Jawam al-jame, Tehran: Tehran University.
Tarihi, Fakhrodin (1999). Majmaol-Bahrein va Matlaol-Nirin, (Al-Hosseini, Seyed Ahmad, Research), Iraq: Darol-Saghafe Al-Arabie.
Tomlinson, B. (2003). “Materials development”, In R. Carter & D. Nunan (Eds.), The Cambridge guide to TESOL.
Yahaghi, M. J., & M. M. Naseh (2011). Writing and Editing Guide, Mash’had: Beh Nashr.
Yar Mohammadian & Mohammad Hossein (2000). Principle of Curriculum Planning, Tehran: Yadvareh Ketab.