نقد کتاب فرق اسلامی جلد2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد‌یار مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

چکیده

نقد و تکمله‌ای بر کتاب فرق اسلامی جلد 2 «فرق شیعی و فرقه‌های منسوب به شیعه»
  دکتر ملیحه صابری نجف‌آبادی*   چکیده یکی از لوازم مهم برای ایجاد وحدت و یکپارچگی و تأمین مصالح مسلمانان شناخت فرق و مکاتب فکری آنها از همدیگر است تا از این طریق به ایجاد رابطه مستحکم و سازنده میان هم همت گمارند و موجبات تقویت ارکان عقیدتی وایدئولو‍ژیکی وخروج از موضع ضعف و انزوا فراهم گردد. کتاب تاریخ فرق 2 «فرق شیعی و فرقه‌های منسوب به شیعه» تألیف دکتر صابری سالها منبع درسی تاریخ فرق و منبع امتحان ورودی ارشد بوده است. این کتاب اولین متن فارسی مدون و جامع در زمینه فرق و از اثار موفق سازمان سمت است که در سال 83 موفق به کسب جایزه برتر کتابهای دانشگاهی شده است. و دارای امتیازات و ویژگیهایی است که مهم‌ترین آنها احاطه واشراف علمی مؤلف، دسترسی او به منابع مختلف و متنوع و رویکرد حق جویانه به دور از تعصب و حفظ بی‌طرفی اوست. این مقاله نگاهی به کاستیها نواقص این کتاب دارد تا از این رهگذر امکان تکمیل و بهبود آن در چاپهای بعدی فراهم شود.
*  استاد‌یار مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» saberi@samt.ac.ir))

کلیدواژه‌ها