تحلیل محتوای کفایت اجتماعی فلنر در کتاب پنج رساله ی افلاطون (شجاعت، دوستی، ایون، پروتاغوراس، مهمانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مطالعات برنامه درسی و دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد تهران، مدرس دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 استاد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شاهد، تهران،ایران.

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش تحلیل محتوای کتاب پنج رسالة افلاطون از منظر میزان توجه به کفایت‌های اجتماعی مورد نظر فلنر است. روش پژوهش کیفی و از نوع تحلیل محتوااست. برای گردآوری داده‌ها از سیاهة وارسی محتوا استفاده شده و واحد تحلیل، مضمون در نظر گرفته شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که از82۰ مضمون شمارش‌شده: مهارت‌های شناختی با ۴۷۱ فراوانی، مهارت‌های رفتاری با ۲۱۱، مهارت‌های انگیزشی با ۹۷ و مهارت‌های هیجانی با ۴۱ بیشترین تا کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند. در رساله‌های شجاعت، ایون و پروتاگوراس بیشترین تأکید در مهارت‌های شناختی به مهارت دانش و یادگیری مهارت‌های اجتماعی، و در رساله‌های دوستی و مهمانی به مهارت نگرش‌ها و باورها وکمترین توجه در همة رساله‌ها به مهارت تصمیم‌گیری شده است. در مهارت‌های رفتاری، بیشترین توجه در رسالة شجاعت به مهارت جرئت‌مندی، و در رساله‌های دوستی، ایون، پروتاگوراس و مهمانی به مهارت توانایی گفت‌وگو، و کمترین میزان توجه در رساله‌های شجاعت، دوستی، پروتاگوراس و مهمانی به مهارت توانایی برقراری ارتباط صحیح، و در رسالة ایون به مؤلفة کمک به دیگران شده است. در مهارت‌های هیجانی بیشترین توجه در همة رساله‌ها به مهارت کنترل هیجان‌ها و کمترین توجه به مهارت توانایی همدلی شمارش شد. در مهارت‌های انگیزشی بیشترین توجه در رسالة شجاعت به مهارت احساس کارآمدی و در دیگر رساله‌ها به مهارت پایبندی به ارزش‌ها شده است، همچنین در هر پنج رسالة افلاطون در مهارت‌های انگیزشی مهارت عفو و گذشت، مغفول مانده است. می‌توان گفت مهارت‌های شناختی بالاترین میزان توجه و مهارت‌های هیجانی کمترین میزان توجه را به خود اختصاص داده است. در تبیین یافته‌ها می‌توان گفت توجه عمیق به رساله‌های افلاطون می‌تواند راهگشای سیاست‌گذاران، مربیان، و اندیشمندان حوزة تربیت اجتماعی باشد.
 

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Content analysis of the social skills of Felner in the book of Plato's five treatises (Laches, Lysis, Ion, Phaedon ,Protagoras Symposium)

نویسندگان [English]

  • Javad Jahan 1
  • Mohammad Hasan Mirzamohammadi 2
  • َAkbar Rahnama 3
1 Ph.D. in Curriculum Studies and Ph.D. student in Philosophy of Education, Shahed University of Tehran, lecturer at Farhangian University.
2 Professor of the Department of Educational Sciences, Shahed University of Tehran.
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Shahed University of Tehran.
چکیده [English]

The aim of the research is to analyze the content of Plato's five treatises from the perspective of the attention paid to the social sufficiency intended by Felner. The research method is qualitative and content analysis type. Data collection tool, checklist and analysis unit, theme, were used. The findings show that out of 820 themes counted: cognitive skills with 471 frequency, behavioral skills with 211, motivational skills with 97 and emotional skills with 41 have the highest to the lowest amount. In the treatises of Laches, Ion and Protagoras, the most emphasis in cognitive skills is on the skill of knowledge and learning social skills, and in the treatises of Phaedon and Symposium on the skill of attitudes and beliefs, and the least attention in all treatises is on the skill of decision making. In behavioral skills, the most attention in the Treatise of Laches is to the skill of daring, and in the Treatises of Phaedon, Ion, Protagoras and Symposium to the skill of conversation, and the least amount of attention in the treatises of Laches, Phaedon, Protagoras and Symposium to the ability to Correct communication, and in the treatise of Ion, it has been used to help others. In emotional skills, the most attention was paid to the skill of controlling emotions and the least attention was paid to the skill of empathy. In the motivational skills, the most attention is paid to the skill of feeling efficient in.....

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plato
  • content analysis
  • treatise
  • Felner
  • social adequacy
اسدی، علی، شریعتی، سید صدرالدین، نعیمی، ابراهیم (1400)، ارائه الگوی نظری تربیت اجتماعی کودکان بر اساس آیات قرآن کریم، پژوهش در نظامهای آموزشی، دوره 15، شماره 53، 57-42.
اسلامیان مرضیه، کشتی آرای، نرگس (1393)، تبیین مؤلفه‌های برنامه درسی مبتنی بر دیدگاه‌های تربیتی افلاطون و فارابی، پژوهش در برنامه ریزی درسی، سال یازدهم، دوره دوم، شماره 13، 18-33.
افلاطون (1401)، پنج رساله شجاعت، دوستی، ایون، پروتاگوراس، مهمانی، ترجمه محمد صناعی، تهران، هرمس.
اوزمن، هوارد ا، کراور، سموئل ام. (1396)، مبانی فلسفی تعلیم‌وتربیت، ترجمة گروه علوم تربیتی، تهران، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
آزادمنش، سعید، ایروانی، شهین (1396)، تبیین مبانی فلسفی صیانت از قانون و بایسته‌های تربیتی آن از منظر افلاطون و کانت، دو فصلنامه فلسفه تربیت، سال دوم، شماره دوم، 7-36.
جلیلی، راضیه، جهان، جواد (1396)، تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به مهارت‌های اجتماعی فلنر، پژوهشنامه تربیتی، سال سیزدهم، شماره 53، 17-42.
خسروی مراد، لیلا، فیضی، زهرا (1400)، مرور نظام‌مند پژوهش‌های قرآنی مرتبط با تربیت اجتماعی، دوفصلنامۀ علمی علوم تربیتی ازدیدگاه اسلام، دورۀ نهم، شمارۀ هفدهم، 65-91.
شاتو، ژان (1398)، مربیان بزرگ، ترجمة غلامحسین شکوهی، تهران، دانشگاه تهران.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1390)، مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم‌وتربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران، تهران، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
شیروانی شیری، علی، جهرمی، ساجده، دهقانی، زهرا (1400)، شناسایی مهارت‌ها و شایستگی‌های معلم در آموزش و تربیت اجتماعی و سیاسی، پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی، دوره سوم، شماره سوم.
طباطبایی، مینو (1397)، بررسی مؤلفه‌های تربیت سیاسی در کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 26 (دوره جدید)(40)، 119-136.
فارابی، محمد بن محمد (1390)، علوم احصایی، ترجمه حسین خدیوجم، تهران، علمی و فرهنگی.
کاردان، علی محمد (1397)، سیر آراء تربیتی در غرب، تهران، سازمان سمت.
کمپرس، تئودور (1375)، متفکران یونانی، جلد 2، ترجمة محمد حسن لطفی، تهران، خوارزمی.
گل محمدیان، محسن، فربد، زهره (1394)، اثربخشی گروه‌‌درمانی شناختی– رفتاری بر کفایت اجتماعی و شادکامی دانش‌آموزان، فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در روان‌شناسی تربیتی،2(2)، 68-79.
محمدیان، بتول (1389)، بررسی تحلیلی تربیت اجتماعی از دیدگاه افلاطون و فارابی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
مرادی، علیرضا، بیرامی، منصور (۱۳۸۵)، تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر کفایت اجتماعی دانش‌آموزان (مدل فلنر)، مجله روانشناسی دانشگاه تبریز، شماره ۴، 4۷-6۷.
مرزوقی، رحمت اله، اناری نژاد، عباس (1386)، تربیت اجتماعی از منظر نهج‌البلاغه، تربیت اسلامی، سال دوم، ش ۴، 163-192.
میرزامحمدی، محمدحسن (1381)، بررسی مقایسه‌ای اهداف تعلیم‌وتربیت از دیدگاه افلاطون و فارابی، مجله روانشناسی و علوم تربیتی، سال سی و سوم، شماره 2، 203-227.
میرزامحمدی، محمدحسن (1383)، بررسی مقایسه‌ای اندیشه‌های فلسفی افلاطون و فارابی، نشریه دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال 47 ، شماره مسلسل 191، 55-74.
میرزامحمدی، محمدحسن (1395)، واکاوی مفهوم «پایدیا» و دستاوردهای آن برای آموزش‌وپرورش در عصر جهانی شدن، راهبرد فرهنگ، شماره سی و پنجم، 175-201.
نانکلی، یاسر، میرزامحمدی، محمدحسن، ایمانی، محسن (1400)، تبیین تربیت اجتماعی در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و تحلیل آن براساس نظریه تربیت اجتماعی فارابی، پژوهش در مسائل تعلیم‌وتربیت اسلامی، سال بیست و نهم، دوره جدید، شماره، 52، 215-255.
نجفی، محمد، شاه جعفریان، اعظم (1400)، ضرورت تربیت اجتماعی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی، تربیت اسلامی، سال شانزدهم، شماره 37، 101-120.
نوبخت، ثریا (1387)، تبیین و نقد تربیت اجتماعی مبتنی بر نظریه مدینه فاضله افلاطون با تکیه بر آراء فارابی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
یاراحمدیان، نسرین (1391)، ارتقای توانمندی فردی– اجتماعی و سلامت عمومی نوجوانان از طریق افزایش کفایت اجتماعی، مجله علوم رفتاری، (6)، 279-288.
یگر، ورنر ویلهلم (1393)، پایدیا (جلد دوم)، ترجمة محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمی.
یوسفی، علیرضا (1376)، نظریات افلاطون و دیویی درباره تربیت اجتماعی و عقلانی، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشکده علوم انسانی.
 
Burgin, M. (2018), Ideas of Plato in the Philosophy of the 21st Century: An Introduction, Athens Journal of Humanities and Arts, 5(1), 7-12.
Cheungck, l. (2012), Improving social competence throung character education, Evaluation and program planning;33(3):255-63.
Magee, B. (2001), The story of philosophy, London: Dorling Kinderseley Press.
Toufiq Imami, H. (2020), Plato’s Idea of Music in Education for Inculcating Moral Values. European Journal of Education Studies. Volume 7 , Issue 11 ,316-328.
Mirzamohammadi, M. H. (2008), Plato’s Educational Viewpoints and the Era of Globalization. Paideia: Education in the Global Era. Vol 1. Edited by Konstantine Boudoris. Athens: International Center for Greek Philosophy and Culture, 165-17.