آموزش زبان فارسی برای اهداف دانشگاهی: در جستجوی رویکردهای کارآمد طراحی سرفصل درسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران .

2 کارشناسی ارشد، آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

10.30487/rwab.2023.1989473.1550

چکیده

کتاب‌ درسی در فرایند یاددهی و یادگیری هنوز مهم‌ترین ‌ابزار محسوب می‌شود. تدوین منابع آموزشی، چنانچه بر پایه‌ی رویکردهای علمی تدوین سرفصل درسی استوار باشد، امکان مدیریت بهینه‌ی زمان و فراهم‌سازی محتوای متناسب با نیازهای یادگیرندگان را فراهم می‌کند. گزینش رویکرد مناسب نیز بدون انجام پژوهش‌های علمی میسر نیست. در حوزه‌ی تألیف منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان برای اهداف دانشگاهی، مشخص نیست که کتاب‌های درسی تدوین شده تا کنون بر پایه کدام یک از رویکردهای طراحی سرفصل درسی تدوین شده‌اند. پژوهش حاضر با این هدف انجام گرفته است که مشخص کند کدام یک از رویکردهای طراحی سرفصل درسی برای آموزش زبان فارسی با اهداف دانشگاهی کارآمد است. داده‌های این پژوهش میدانی با استفاده از پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته گرداوری شده است. در این پژوهش، 48 مدرس آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان مراکز دانشگاهی به صورت تصادفی شرکت جسته‌اند. نتایج حاصل از واکاوی داده‌ها نشان می‌دهد که طرح درس‌های یادگیری آمیخته‌ی محتوا و زبان، محتوابنیان و موضوعی از نظر میزان کارآمدی برای فارسی‌آموزان با اهداف دانشگاهی به ترتیب در رتبه‌های نخست تا سوم و طرح‌های درسی تکلیف‌بنیان، متن‌بنیان و ساختارگرا/دستورگرا در رتبه‌های هفتم تا نهم قرار می‌گیرند. یافته‌های این مطالعه با نتایج پژوهش‌های پیشین که بر رویکرد طراحی سرفصل تکلیف‌بنیان تأکید دارند، همپوشانی ندارد و به مدرسان آموزش زبان فارسی دانشگاه‌ها کمک خواهد کرد تا متناسب با نیازهای دانشگاهی دانشجویان خارجی پذیرفته‌شده‌ی رشته‌های گوناگون دانشگاه‌های داخل و خارج کشور به تدوین منابع آموزشی بپردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Persian Language Teaching for Academic Purposes: Exploring Effective Approaches for Syllabus Design

نویسندگان [English]

  • Amirreza Vakilifard 1
  • Parisa Mohammadhosseini honarvar 2
1 Imam Khomeini International University
2 Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The textbook continues to be regarded as an essential instrument in the pedagogical process. The advancement of educational resources, as long as it adheres to scientific approaches of syllabus design, enables effective time management and the provision of materials tailored to the learners' requirements. Without conducting scientific research, identifying the appropriate methodology for this endeavor is unfeasible.In the realm of assembling instructional materials for teaching Persian to non-native speakers for academic objectives, it remains uncertain which among the currently available textbooks have been compiled according to specific approaches to syllabus design. To address this gap, the present study aims to identify the most effective method of designing lesson headings for teaching academic Persian. The data for this field study was gathered through a researcher-developed questionnaire. Forty-eight teachers of Persian language instruction for non-native speakers in university settings participated in this study. The results of the data analysis indicate that lesson plans based on content and language, content alone, and subject matter were deemed the most efficient for learners of academic Persian, ranking first to third, respectively. In contrast, task-based, text-based, and structural/grammatical lesson plans were ranked seventh to ninth in effectiveness. The present study's outcomes diverge from preceding research that accentuates the effectiveness of task-based lesson heading design. These findings will equip Persian language instructors in university settings to construct educational materials tailored to the academic requisites of foreign students enrolled in diverse programs in both domestic and foreign universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • syllabus design
  • approach
  • Persian language
  • academic purposes
  • specific purposes
صدیقی‌فر، زهره، حسینی، زهرا سادات و علوی مقدم، بهنام (1394)، «بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر روش تکلیف‌محور بر خواندن و درک مطلب فارسی با اهداف ویژه»، پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، 4 (1)، 79­101.
میردهقان، مهین‌ناز، داوری اردکانی، نگار و عبداللهی پارسا، طاهره (1392)، «تأثیر رویکرد تکلیف‌محور و انگارة اندرسون بر درک متون اسلامی»، پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، 2 (3)، 117­142.
وکیلی‌فرد، امیررضا، صدیقی‌فر، زهره و گله‌داری، منیژه ( 1400)، فارسی‌نامة ‌علوم پزشکی، تهران: فرهیختگان
 
Anthony, L. (2018), Introducing English for Specific Purposes, London: Routledge.
Blok, S., Lockwood, R. B. & Frendo, E. (2020), The 6 Principles for Exemplary Teaching of English Learners: Academic and other Specific Purposes, Alexandria, VA: TESOL International Association.
Brown, J. D. (2016), Introducing Needs Analysis and English for Specific Purposes, London: Routledge.
Brown, H. D. & Abewickrama, P. (2010), Language Assessment: Principles and Classroom Practice (2nd ed.), New York: Pearson Education, Inc.
Dudley-Evans, T., & ST John, M. J. (1998), Developments in English for Specific Purposes, Cambridge: Cambridge University Press.
Jordon, R. R. (2009), English for Academic Purpose: A Guide and Resume Book for Teacher, Cambridge: Cambridge University Press.
Kaur, A. (1990), “Considerations in language syllabus design”, The English Teacher Journal, 19, 1-19.
Long, M. (1985). A role for instruction in second language acquisition: Task-based language training. In K. Hyltenstam & M. Pienemann (Eds.), Modelling and assessing second language acquisition (pp. 77–100). Clevedon, Avon: Multilingual Matters.
Long, M. H. & Crookes, G. (1992), “Three approaches to task‐based syllabus design”, TESOL quarterly, 26(1), 27-56.
Mumba, C. & Mkandawire, S. (2019), “The Text-based Integrated Approach to Language Teaching: Its Meaning and Classroom Application”, Multidisciplinary Journal of Language and Social Sciences Education, 2, 123-143.
Nunan, D. (1988), Syllabus Design, Oxford: Oxford University Press.
Orr, T. (2002), “The nature of English for specific purposes”, In T. Orr, (Ed.), English for Specific Purposes (pp. 1-6), Alexandria, VA: TESOL.
Richards, J. C. (2017), Curriculum Development in Language Teaching (2nd Ed.), Cambridge University Press.
Robinson, P. (2009), “Syllabus design”, In M. H. Long & C. Doughty (Eds.), Handbook of Second Language Teaching (pp. 294–310), Oxford: Blackwell.