شناسایی و اعتباریابی اصول و معیارهای طراحی کتب درسی مبتنی برآموزه‌های دینی در حوزه‌های علمیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبائی

4 استادیار علوم تربیتی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی، وابسته به جامعة‌المصطفی قم

چکیده

مطالعة حاضر، با هدف شناسایی و اعتباریابی اصول و معیارهای طراحی کتب درسی مبتنی بر آموزه‌های دینی برای مقطع عمومی حوزه‌های علیمة خواهران انجام گرفت. روش پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفی- مضمون محور (تماتیک) است. روش انتخاب نمونه یا واحد تحلیل در این مطالعه نمونه‌گیری نظری بود. در یافته‌های به‌‏دست‏آمده، علاوه بر تحلیل محتوای رونوشت مصاحبه‌ها‌، از مکتوبات و مستندات مربوط نیز استفاده شد؛ بدین‌صورت که در جریان تحلیل، با کدگذاری مقوله‌های اصلی بعد از اشباع نظری، 9 مقولة اصلی و 46 مقولة فرعی از داده‌های کیفی استخراج شد و در نهایت، اعتباریابی درونی یافته‌های پژوهش حاضر انجام گردید. نتایج نشان می‌دهد توجه به اصل آیه‌بینی تنظیم محتوا، اصل تعادل محتوا، اصل انسجام درونی و بیرونی محتوا، اصل نگارش محتوا، اصل ایجاد علاقه، اصل فعال‌سازی و عملی کردن محتوا، اصل عینی‌سازی محتوا و اصل پشتیبانی محتوا، از جمله مواردی‌اند که متخصصان حوزوی در بخش طراحی اشاره کرده‌اند. نظام آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران قابلیت کاربرد در موقعیت‌های مختلف به‌ویژه نشر کتب دانشگاهی را نیز دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and validating the principles and criteria for designing textbooks based on religious doctrines in the seminaries

نویسندگان [English]

  • Hasan Fanidpour 1
  • Mohamadreza Nili Ahmad Abadi 2
  • Ali Delavar 3
  • Hossein Karamad 4
1 PhD Student of Educational Technology, Allameh Tabatabaei University
2 Associate Professor of Educational Technology, Allameh Tabatabaei University
3 Professor of Evaluating and Measurement, Allameh Tabatabaei University
4 Assistant Professor of Educational Science, Faculty of Humanities & Social Sciences, Qom Al-Mustafa Institutional University
چکیده [English]

This study aims to identify and validate the principles and criteria for designing textbooks based on religious doctrines in the seminaries for sisters. The method of this research is to analyze the content-thematic-theme-oriented (Thematic) content. The sampling method or analysis unit in this study was theoretical. The statistical population of the study consists of all upstream and scientific documents of the religious schools related to the subject matter of the research and all members of the scientific education groups and the scientific group compiling instructional textbooks in the religious schools for women. After coding the main categories, 9 main categories and 46 subcategories of qualitative data were extracted and, finally, the internal validation of the findings of the present study was performed. The results of the interviews and the analysis of existing documents show that some of items referred to by seminary specialists for designing textbooks are attention to the content of the content-orientation principle, balance, internal and external content, content writing, creating interest, the activation and implementation of the content, objectification, and content support. These criteria are from the perspective of the sub-factions of the Seminary for Sisters at the higher education level. These categories can be used in different situations, especially the publication of academic books.

کلیدواژه‌ها [English]

  • principles and criteria for designing textbooks
  • Principles of Instructional Design
  • seminaries for sisters
  • religious doctrines