شناسایی و اعتباریابی اصول و معیارهای طراحی کتب درسی مبتنی برآموزه‌های دینی در حوزه‌های علمیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبائی

4 استادیار علوم تربیتی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی، وابسته به جامعة‌المصطفی قم

10.30487/rwab.2020.106655.1339

چکیده

مطالعة حاضر، با هدف شناسایی و اعتباریابی اصول و معیارهای طراحی کتب درسی مبتنی بر آموزه‌های دینی برای مقطع عمومی حوزه‌های علیمة خواهران انجام گرفت. روش پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفی- مضمون محور (تماتیک) است. روش انتخاب نمونه یا واحد تحلیل در این مطالعه نمونه‌گیری نظری بود. در یافته‌های به‌‏دست‏آمده، علاوه بر تحلیل محتوای رونوشت مصاحبه‌ها‌، از مکتوبات و مستندات مربوط نیز استفاده شد؛ بدین‌صورت که در جریان تحلیل، با کدگذاری مقوله‌های اصلی بعد از اشباع نظری، 9 مقولة اصلی و 46 مقولة فرعی از داده‌های کیفی استخراج شد و در نهایت، اعتباریابی درونی یافته‌های پژوهش حاضر انجام گردید. نتایج نشان می‌دهد توجه به اصل آیه‌بینی تنظیم محتوا، اصل تعادل محتوا، اصل انسجام درونی و بیرونی محتوا، اصل نگارش محتوا، اصل ایجاد علاقه، اصل فعال‌سازی و عملی کردن محتوا، اصل عینی‌سازی محتوا و اصل پشتیبانی محتوا، از جمله مواردی‌اند که متخصصان حوزوی در بخش طراحی اشاره کرده‌اند. نظام آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران قابلیت کاربرد در موقعیت‌های مختلف به‌ویژه نشر کتب دانشگاهی را نیز دارد.

کلیدواژه‌ها