دوره و شماره: دوره 14، شماره 23، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-146