ارزیابی و نقد شیوة مدخل‌گزینی و معادل‌یابی در فرهنگ موضوعی فارسی به انگلیسی کولین ترنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

زبان انگلیسی، دانشگاه دامغان

چکیده

از جمله مواد و منابع آموزشی در حوزه آموزش یک زبان به سخنگویان دیگر زبان­ها، فرهنگ­های آموزشی‌ای است که به عنوان منابع واژگانی ارزشمند و کارآمد با رویکردی آموزشی و متفاوت از فرهنگ‌های عمومی تهیه و تدوین می‌گردند. هدف از انتشار این دسته از منابع، به عنوان آثاری مرجع، برآورده ساختن نیازهای فراگیران دیگر زبان‌هاست. بررسی معدود فرهنگ‌های موجود در حوزة آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان بیانگر آن است که مشخصاً در خصوص فرهنگ‌های آموزشی دوزبانة فارسی به انگلیسی، فرهنگ موضوعی فارسی ـ انگلیسی، تألیفکولینترنر که نخستین بار در سال 2003 انتشارات پرآوازه روتلج منتشر کرد، مخاطبان بسیاری را به خود جلب نموده که انتشار بخش‌های متعدد آن در فضای مجازی نیز بر دامنه آن‌ها افزوده است. با توجه به اهمیت اجتناب‌ناپذیر این فرهنگ، در این مقاله ضمن معرفی آن، بر پایة اصول و مبانی نوین فرهنگ‌نویسی، به‌طور مشخص درخصوص شیوة مدخل‌گزینی، معادل‌یابی و واژه‌سازی به ارزیابی و نقد آن پرداخته شده است. نتایج حاکی است که این فرهنگ با وجود برخی امتیازها، شهرت و اعتبار با کاستی‌هایی بس جدی روبه‌روست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation and Criticism of the Selection of Entries and Equivalents in Collin Turner’s A Thematic Dictionary of Modern Persian

نویسنده [English]

  • Hossein Davari
چکیده [English]

Learner’s dictionaries are among the educational resources which are used in teaching a language to the speakers of other languages. Such educational or pedagogical dictionaries, which are known as valuable and efficient works, are compiled differently from general dictionaries. The aim of compiling such works as reference ones is meeting the needs of foreign learners. The study of a few available dictionaries in the field of teaching Persian language to speakers of other languages reveals that specifically in the realm of Persian to English dictionaries, Collin Turner’s A Thematic Dictionary of Modern Persian which was published by Routledge in 2003 has gained the users’ attention more than other works. Due to the inevitable importance of this dictionary, this paper firstly introduces the work in brief, then studies and analyzes the selection of its entries, equivalents, etc. The findings indicate that although this work wins recognition, it suffers from many shortcomings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learner's dictionary
  • Evaluation
  • Entry
  • Equivalent
  • Thematic dictionary
باطنی، محمدرضا (1385). فرهنگ پویا، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
بختی، بشیر و مژگان فقیهی (1381). واژگان موضوعی معاصر (فارسی ـ انگلیسی)، تهران: مؤسسه انتشارات عطائی.
جعفری، زهرا (1392). «مروری بر مقولۀ نقد فرهنگ لغت و مبانی آن»، مجلة فرهنگ‌نویسی، شمارة 5 و 6، ص 75ـ92.
حق­شناس، علی­محمد، سامعی، حسین و نرگس انتخابی (1381). فرهنگ هزاره، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
داوری، حسین (1396). «زبان معیار در فرهنگ درست‌نویسی آن»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شمارة 41، ص 99ـ120.
داوری، حسین (1398). «آسیب‌‌شناسی شیوة معادل‌‌گزینی در فرهنگ معاصر کیمیا»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شمارة 44، ص 139ـ155.
داوری، حسین، ایرانمهر، ابوطالب و سیدمهدی عرفانی (1388). «بازبینی و نقد فرهنگ کیمیا»، مجله فرهنگ‌نویسی، شمارة 3، ص 221ـ240.
دبیرمقدم، محمد و مهری قره‌گزی (1397). کتاب‌شناسی توصیفی آزفا: آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
ذوالفقاری، حسن (1383). «کتاب‌شناسی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبان»، سخن عشق، شمارة 23، ص 40ـ57.
رئیسی، نفیسه (1396). «کتاب‌شناسی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان»، آیینة پژوهش، شمارة 166، ص 155ـ127.
زارع بهتاش، اسماعیل (1393). فرهنگ موضوعی فارسی به انگلیسی، تهران: انتشارات جنگل.
شریفی، ساغر و پروانه فخام‌زاده (1386). «مدخل‌گزینی در فرهنگ عمومی یک زبانه»، مجلة فرهنگ‌نویسی، شمارة 1، ص 101ـ124.
عاصی، سید مصطفی (1375). واژگان گزیده زبان­شناسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
قانعی­فرد، عرفان(1384). نخستین درس­های فرهنگ­نگاری، تهران: بهنود.
قربان­زاده، فرهاد (1392). «پیشنهادهایی به مؤلفان فرهنگ های فارسی به زبان‌های دیگر»، مجلة فرهنگ‌نویسی، شمارة 7، ص 39ـ57.
قره‌گزی، مهری و مهرداد اصغرپور (1392). «منابع آموزشی آزفا؛ آموزش زبان فارسی به غیر فارسی­زبانان»، مجموعه مقالات دانشگاه علامه طباطبایی، شمارة 332، ص 957ـ972.
وثوقی، حسین (1382). واژه‌شناسی و فرهنگ‌نگاری در زبان فارسی، تهران: باز.
محمدزاده میانجی، انوشیروان (1374). فارسی مدرن، تبریز: مهران.
 
Akasu, K. (2013). “Methods in dictionary criticism”, In H. Jackson (ed.), The Bloomsbury Companion to Lexicography, pp. 48-61, London: Bloomsbury.
Atkins, B. T. (1985). “Monolingual and bilingual learners’ dictionaries: A comparison”, In C. J. Brumfit (ed.), Dictionaries, Lexicography and Language Learning, pp. 15-24, London: British Council.
Awde, N. & M. Shahribaf (2006). Farsi-English/English-Farsi Dictionary & Phrasebook, New York: Hippocrene Books.
Cowie, A. P. (2011). “Learners’ dictionaries in a historical and a theoretical perspective”, In H. Tomas & P. Kerstin (eds.), The Perfect Learners’ Dictionary (?), pp. 3-14, Berlin: De Gruyter.
Dehghani, Y. (2006). Persian-English English-Persian Learner’s Dictionary, Australia: IBEX Publishers. 
Hartmann, R. R. K. (1996). “Lexicography as an applied linguistic discipline”, In: R. R. K. Hartmann (ed.), Solving Language Problems: From General to Applied Linguistics, pp. 230-244, Exeter: University of Exeter Press.
Jackson, H. (2002). Lexicography: An Introduction, London and New York: Routledge.
McArthur, T. (1991). Longman Lexicon of Contemporary English, Longman.
Mirsadeghi, N. (2013). 1000+ Most Useful Persian Words, Tehran: Bahar Books.
Mirsadeghi, N. (2014). 500+ Persian Phrases, Tehran: Bahar Books.
Mohammadzadeh Miandji, A. (2003). Concise Farsi-English, English-Farsi Dictionary, New York: Hippocrene Books.
Stark, M. (2011). Bilingual Thematic Dictionaries, Vol. 140, Berlin: Walter de Gruyter.
Tarp, S. (2008). Lexicography in the Borderland Between Knowledge and Non-Knowledge: General Lexicographical Theory With Particular Focus on Learner’s Lexicography, Berlin: Walter de Gruyter.
Tarp, S. (2010). “Functions of specialized learners’ dictionaries”, In P. A. Fuertes-Olivera (ed.), Specialised Dictionaries for Learners, pp. 39-54, Berlin: Walter de Gruyter.
Turner, C. (2003). A Thematic Dictionary of Modern Persian, London: Routledge.
Zamankhani, M. (2015). Farsi-English, English, Farsi Dictionary. Star Foreign Language Books.