تحلیل کتاب زیرسیگاری (یا مردی که واقعیت را انکار کرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه فلسفه، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

کتاب ساختار انقلاب‌های علمی مهم‌ترین اثر تامس‌کوهن (1962) یکی از منابع درسی مهم در شاخه‌های تاریخ و فلسفة علم است. تلقی رایج این است که این کتاب با نگاه انتقادی به دستاوردهای علمی و عقلی بشر در رشد عقلانیت دانش تجربی در دورة معاصر نقش مهمی داشته است. اما نگاه انتقادی اگر به انکار صدق و واقعیت منتهی شود، ماهیتی جزمی می‌یابد که با ماهیت نقد در تضاد است و اعتماد به دانش و عقل را از بین می‌برد. ارول موریس (2018) در زیرسیگاری با تمرکز بر کتاب ساختار انقلاب‌های علمی نشان می‌دهد که کوهن در آثار خود در چنین مسیری قرار دارد. موریس در این کتاب در کنار نقد محتوای آثار کوهن به زمینه‌ها و نتایج روانی و اجتماعی انکار واقعیت نیز توجه دارد. هدف نهایی موریس این است که نشان دهد نسبی‌گرایان با تمسک به زبانی دوپهلو و با برداشت‌های نادرستی که از دانش تجربی دارند نه تنها منطق مشترک بشری را که مبنای عقلانی علوم تجربی است، تخریب می‌کنند، بلکه اصول اخلاقی را نیز متزلزل می‌کنند و زمینة توجیه و تداوم جنگ و کشتار را فراهم می‌کنند. او در برابر نسبی‌گرایی از نوعی واقع‌گرایی معتدل دفاع می‌کند که با نسبی‌گرایی و جزم‌اندیشی به یک اندازه فاصله دارد و اعتماد به علم را با امکان نقد جمع می‌کند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the book "Ashtray or a Man Who Denies Reality"

نویسنده [English]

  • reza sadeqi
چکیده [English]

A critical look at human scientific and intellectual achievements has played an important role in the development of empirical knowledge in the new era. But if the critical view leads to the denial of truth and reality, it finds a dogmatic nature that contradicts the nature of criticism and destroys trust in knowledge and reason. Ashtray by focusing on the views of Thomas Kuhn, shows that Kuhn is on such a path in his work. In this book, Morris, in addition to criticizing the content of relativism in Kuhn's work, also pays attention to the psychological and social consequences of denying reality. His ultimate goal is to show that relativists, by relying on ambiguous language and misconceptions of empirical knowledge, not only destroy the common human logic that is the rational basis of the experimental sciences, but also destroy moral principles. They justify continuity of war and killing. In contrast to relativism, he defends a kind of moderate realism that is equally distant from relativism and dogmatism, and builds trust in science with the possibility of critique. In his documentaries, Morris often critiques the prevailing worldview and seeks the truth. The philosophical point of view defended by him in this book is also in line with the common theme of these films.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relativism
  • Investigative Realism
  • Truth
سیدان، الهام (1398). «پژوهشی در کتاب‌های دانشگاهی از منظر نگارشی: آسیب‌شناسی کلیشه‌نویسی»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دورة 23، شمارة 45، ص 42ـ65.
فتاحی‌پور، مجید (1399). «کتاب‌های دانشگاهی برای آموزش ترجمة رسمی (حقوقی): نقد و پیشنهاد الگوی تدوین»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، سال 24، شمارة 46، ص 1ـ28.
کوهن،‌ تامس (1390). ساختار انقلاب‌های علمی، ترجمة سعید زیباکلام، تهران: سمت.
لایبنیتز، گوتفرید ویلهلم (1372). مونادولوژی و چند مقالة فلسفی دیگر، ترجمة عبدالکریم رشیدیان، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
نوبخت، محسن (1396). «نقش مجاز در انسجام دستوری متن»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دورة 21، شمارة 40، ص 25ـ52.
نیچه، فردریش (1396). دجال، ترجمة سعید فیروزآبادی، تهران: نشر مصدق.
هراری، یووان نوح (1398). انسان خردمند: تاریخ مختصر بشر، تهران: فرهنگ نشر نو.
Feyerabend, P. (1970). Consolations for the Specialist, Musgrave Lakatos (eds), pp. 197-230.
Goodman, Nelson (1978). Ways of Worldmanking, Indianapolis: Hackett Publishing Company.
Goodman, Nelson (1996). On Starmaking, in Peter J. Mccormick, (ed.), pp. 143-150.
Hume, David (1739-1740). A Treatise of Human Nature, L. A. Selby- Bigge (ed.), Oxford: Oxford University Press, 1888.
Kemp Smith, Norman (1941). The Philosophy of David Hume:A Critical Study of its Origins and Central Doctrines, Palgrave Macmillan UK.
Kuhn, Thomas S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions, Also issued as International Encyclopedia of Unified Science, Vol. 2, No. 2. Chicago: University of Chicago Press.
Kuhn, Thomas S. (1977). The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition and Change, Chicago: University of Chicago Press.
Kuhn, Thomas S. (2000). The Road since Structure: Philosophical Essays, 1970-1993, with an Autobiographical Interview; James Conant and John Haugeland (eds.), Chicago: University of Chicago Press.
Manguel, Alberto (2006). With Borges, London: Telegram.
Morris, Errol (2018). The Ashtray (or the Man Who Denied Reality), Chicago and London: The University of Chicago Press.
Russell, Bertrand (1955). Nightmares of Eminent Persons, and Other Stories, New York: Simon & Schuster
Smith, Norman Kemp (1905). The Philosophy of David Hume, London: Macmillan & Co.
Suskind, Ron (2004). “Faith, certainty, and the presidency of george W. Bush”, New York Times, October 17.
Unger, Peter (2014). Empty Ideas: A Critique of Analytic Philosophy, Oxford University Press.