دوره و شماره: دوره 25، شماره 48، شهریور 1400، صفحه 1-290 

مقاله پژوهشی

ارزیابی مواد آموزشی زبان فارسی برای دانشجویان غیرایرانی: واکاوی درسنامه‌ی” مینا “

صفحه 1-28

10.30487/rwab.2021.520552.1425

امیررضا وکیلی فرد؛ فاطمه جنتی راد؛ زویا رضایی محلاتی؛ محمد باقر میرزایی حصاریان