ویژگی‌های نمونه‌ای از کتاب‌های درسی گروه علوم تربیتی سازمان سمت: تحلیل محتوای نقدهای متخصصان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان‌شناسی، پژوهشکدةاخلاق و تربیت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

2 دکتری برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از وظایف اصلی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، تصنیف، تألیف و ترجمۀ مأخذ مبنایی است؛ با این حال مرور شواهد نشان داده است علی‌رغم گذشت بیش از سه دهه از عمر این سازمان، یک خلأ پژوهشی جدّی در زمینة بررسی علمی آثار منتشرشدۀ آن در حوزۀ علوم تربیتی به صورت کلی (نه به صورت تک کتاب) وجود دارد. بررسی این خلأ پژوهشی هدف مطالعۀ حاضر است. این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شده و جامعۀ آماری آن تمامی کتاب‌های منتشرشدۀ گروه تخصصی علوم تربیتیِ «سمت» بوده است که تا پیش از سال 1395 منتشر شده‌اند. از این جامعه، 33 کتاب، به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در مطالعه، «فرم نقد کتب درسی دانشگاهی شورای بررسی متون و برنامه‌های علوم انسانی» بوده است. هر کتاب را دو عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها و متخصص در حوزۀ مربوط، بررسی انتقادی کرده و فرم مذکور را تکمیل نموده‌اند. طبق این مطالعه، دست‌کم 70 درصد از متخصصان، نمونۀ انتخاب‌شده از کتاب‌های درسی گروه علوم تربیتی سازمان «سمت» را از لحاظ شاخص‌های اعتبار منابع، دقت در ارجاع‌دهی، رعایت امانت، بی‌طرفی علمی، رعایت قواعد نگارش، روان‌بودن، معادل‌سازی دقیق اصطلاحات، نظم منطقی در کل اثر و نیز کیفیت حروف‌نگاری، صفحه‌آرایی و صحافی خوب و دست‌کم 30 درصد از متخصصان، نمونۀ انتخاب‌شدۀ کتاب‌های رشتۀ علوم تربیتیِ «سمت» را از حیث شاخص‌های روزآمدی منابع، جامعیت محتوا و کیفیت تحلیل، ضعیف ارزیابی کرده‌اند؛ این عدد در شاخص‌های شکلی بیشتر بوده است. در نتیجه، پیشنهادهایی در خصوص ارتقای کیفی آثار منتشرشده ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Features of Educational Sciences Textbook Published by SAMT Organization; content analysis of the experts’ critiques

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Shahabi 1
  • Seyyed Mohammad Hossein Hosseini 2
1 Department of Psychology, Faculty of Education and Ethics, Institute for Humanities and Cultural Studies, Institute for Humanities and Cultural Studies.
2 the Iranian Council for Reviewing Books and Text on Human Sciences
چکیده [English]

One of the fundamental tasks of the Organization for Researching and Composing University textbooks in Humanities (SAMT) is Authorship and official translation of basic reference source, however, reviewing the evidence have shown there is a significant research gap in its published work of educational science (not as the individual book) despite three decades of its life. The present study aims to examine this gap by employing content analysis. The statistical population comprised all the SAMT published books of educational science before 2016 that 33 books have chosen by subjective sampling. The text-books review checklist of the council of humanities literature review and planning was our research tool. Every book has reviewed critically by two expert faculty members who also completed the given checklist. This study, in general, demonstrated that at least 70 percent of experts believed SAMT’s books in educational science are well-organized in respect of resources accredit index, accurate referencing, trusteeship, objectivity, clear writing, fluency, precise equivalent, logical order of every chapter, and the whole text as well as typography, layout, and binding. Therefore, these indexes could consider as the strengths of SAMT educational science publications. After all, results represented that 30 percent of these books were poor in terms of the updated resources index, content comprehensiveness, and analysis quality. This figure was even higher in the form index. According to the results, there have been suggestions for improving literature quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Textbook
  • educational sciences
  • The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities (SAMT)
آرمند، محمد (1372). «آشنایی با ساختار و عملکرد سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم انسانی و اسلامی»، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 3، ص 125ـ138.
آرمند، محمد (1399). «نقدی بر کتاب پژوهش و نگارش کتاب درسی»، پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، دورة 20، شمارة 10، ص 3ـ17.
اصابت طبری، ابراهیم، نوریان، محمد آرمند، محمد و داریوش نوروزی (1399). «سنتزپژوهی ویژگی‌های کتاب درسی دانشگاهی»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دورة 24، شمارة 6، ص 114ـ145.
برخورداری، رمضان (1393). «نقد و بررسی کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، تألیف جرالد گوتک»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دورة 18، شمارة 34، ص 121ـ135.
جمالی زواره، بتول، نصر، احمدرضا، آرمند، محمد و محمدرضا نیلی (1388). «تبیین معیارهای محتوایی تألیف و تدوین کتاب‌های درسی دانشگاهی رشته‌های علوم‌تربیتی، مشاوره و روان‌شناسی»، سخن سمت، دورة 14، شمارة 21، ص 31ـ49.
حسینی، سید محمدحسین و معصومه مطور (1391). «نقدی بر کتاب‌های درسی دانشگاهی رشتة علوم تربیتی در ایران»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دورة 16، شمارة 26، ص 119ـ142.
حسینی، سید مسعود و مقصود امین خندقی (1396). «بررسی و تحلیل کتاب‌های درسی دانشگاهی انتشارات سمت، رشتة کارشناسی علوم تربیتی»، مجموعه مقالات اولین همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
حسینی، سیدمحمدحسین (1397). «نقدی بر کتاب رویکردهای نظری و عملی تدوین برنامه‌های درسی در آمورش عالی»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دورة 22، شمارة 43، ص 116ـ141.
رشیدی، ناصر (1388). «چهارچوبی جامع برای ارزیابی کتب درسی دانشگاهی»، عیار، دورة 14، شمارة 22، ص 21ـ36.
رضی، احمد (1388). «شاخص‌های ارزیابی و نقد کتاب‌های درسی دانشگاهی»، سخن سمت، دورة‌ 14، شمارة 21، ص 21ـ30. 
سبزه، بطول (1399). «نقد کتاب مهارت‌های آموزشی و پرورشی (روش‌ها و فنون تدریس)»، پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، دورة 20، شمارة 10، ص 210ـ219.
شعبانی، حسن (1393). روش تدریس پیشرفته، تهران: سمت.
عبداللهی، حسین (1399). «نقد و تحلیل محتوای کتاب راهنمای تدریس در دانشگاه‌ها»، پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، دورة 20، شمارة 10، ص 210ـ219.
گوتیه، ک. و ام. تاردیـف (1395). پـداگوژی: علم و هنر یاددهی ـ یادگیری از دوران باستان تا به امروز (نظریه و کاربرد)، تهران: سمت.
منصوریان، یزدان (1392). «صد ویژگی کتاب‌های دانشگاهی کارآمد و اثربخش»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دورة‌ 17، شمارة 29، ص 1ـ17.
میلر، جی.، پی. (1379). نظریه‌های برنامة درسی، ترجمة محمود مهرمحمدی، تهران: سمت.
نوروززاده، رضا و ندا رضایی (1388). «پیش‌بایست‌ها و الزامات کتاب درسی دانشگاهی»، عیار، دورة‌ 14، شمارة 23، ص 117ـ 138.
نوریان، محمد (1393). «روش‌های ارزشیابی کتاب‌های درسی دانشگاهی، مزایا و محدودیت‌ها»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دورة 18، شمارة 33، ص 1ـ17.
یارمحمدیان، محمدحسین، آرمند، محمد و هاجر زارعی (1388). «ارزیابی کتاب‌های درسی دانشگاهی علوم انسانی براساس شاخص‌های مطلوب کتاب‌های درسی دانشگاهی»، عیار، دورة 14، شمارة 23، ص 36ـ58.
Abuloum, A., Farah, A., Almulla, E. K., & A. Yaakub (2019). "College students’ usage of and preferences for print and electronic textbooks", International Journal of Emerging Technologies in Learning", 14(07): 80-97.
Bare, J. L. (2015). Pedagogical approaches in basic writing textbook. A thesis presented to the faculty of the University of Alaska Anchorage in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Art.
Dwivedi, A. V. (2016). "Review of the book philosophical, ideological, and theoretical perspectives on education", by G. L. Gutek, Alberta Journal of Educational Research, 62 (2): 220-222.
Fahimifar, S., Isfandyari-Moghaddam, A., & M., R. Vasfi (2020). The desirable features and weaknesses of Iranian academic textbook publishing in social sciences fields, Publishing Research Quarterly, 36, pp. 102-115.
Gak, D. M. (2011). Textbook-an important element in the teaching process. Fakultet tehničkih nauka, pp. 79-82.
Graves, K. (2000). Designing Language Course, A Guide for Techers, Boston: Heinle, Cengage Learning.
Jain, M. (2015). Book review of the New Perspectives in the History of Indian Education, by Parimala V. Rao. Contemporary Education Dialogue, 12(1): 110-125.
Kauka, E. O. (2018). "A review of Philosophy of Education: An Introduction", by T. W. Moore, International Journal of Research and Innovation in Social Science, 2(12): 2454-6186.
Oinas, P., & S. Leppala (2013). "Views on book reviews", Regional Studies, 47 (10): 1785-1789.
Richardson, J. S., Morgan, R. F., & C. E. Fleener (2012). Reading to Learn in the Content Areas, 8th ed., Belmont, CA: Wadsworth.
Rotich, D. C., Kogos, E. J., & Z. R. Geuza (2018). An Investigation of textbook vetting and evauation process in Tanzania, Pub Res Q. 34, pp. 96-109.
Rottensteiner, S. (2010). "Structure, function and readability of new textbooks in relation to comprehension", Procedia Social and Behavioural Sciences, 2, pp. 3892-3898.
Taber, K. S. (2004). Review of Models of learning – tools for teaching, For ESCalate (Education Subject Centre of the Higher Education Academy Network) http://escalate.ac.uk/23
Tamtik, M. (2014). Book review of the Comparative Education Research: Approaches and Methods, by M. Bray, B. Adamson & M. Mason, Canadian and International Education/Education Canadienne et international, 43 (2), article 8. Available at: http://ir.lib.uwo.ca/cie-eci/vol43/iss2/8