بررسی و نقد کتاب «تحلیل انتقادی انگاره ترجمه قرآن کریم» نوشته دکتر سهراب مروتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث،‌ دانشکدة الهیات، دانشگاه ایلام، ایلام، ‌ایران

2 استاد، گروه قرآن و حدیث، دانشکدة الهیات، دانشگاه ایلام،‌ ایلام، ایران.

چکیده

ترجمة قرآن کریم، یکی از مباحث حوزة قرآن‌پژوهی است که به ویژه در سدة اخیر با ابهام‌ها و سؤال‌های مختلفی همچون امکان ترجمه قرآن، جواز ترجمة قرآن، اصول و شرایط ترجمة قرآن و مبانی ترجمة قرآن روبه‌رو بوده و در مواقعی به مجادلات، حرق و خرق ترجمه‌ها و صدور حکم ارتداد برای مترجمان و قائلان به ترجمه منجر شده است. کتاب تحلیل انتقادی انگاره ترجمه قرآن کریم، اثر دکتر سهراب مروتی (1394)، با هدف پاسخ به این نوع سؤال‌ها و ابهام‌ها نگارش یافته که به ادعای نویسنده، در این زمینه نخستین منبع به زبان فارسی بوده و به تمامی سؤال‌ها پاسخ مستند و مستدلی داده است؛ لذا، نگارندة این مقاله بر آن است تا اثر مذکور را با هدف تبیین نقاط قوت و ضعف آن مورد بررسی و نقـد قـرار داده، آن را به خوانندة اثر بشناساند. این پژوهش با رویکرد توصیفـی‌ـ تحلیلی، به روش اسنادی و براساس اصول و شیوه­های رایج در نقد منابع مکتوب انجام شده است.
قرآن کریم، ترجمه، انگارة ترجمة قرآن، نقد و بررسی و سهراب مروتی.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and critique of the book Critical Analysis of the Idea of Translation of the Holy Quran By Dr. Sohrab Morvati.

نویسندگان [English]

  • mohsen hasanvandi 1
  • sohrab morovati 2
1 -
2 ilam university
چکیده [English]

The issue of translating the Holy Quran is one of the discussions in the field of Quran research which especially in the last century has faced many ambiguities and questions such as the possibility of translating the quran, Permission to translate the Quran, the principles and conditions of the translation of the quran and the basics of translation of the quran, In some cases, it has led to controversy,burning and shredding translation and the issuance of an apostasy sentence for translators and believers in translation.The book "Critical Analysis of Translating the Holy Quran" by Dr. Sohrab Morovati has been written with the aim of answering these kinds of questions and ambiguities. According to the author, this is the first source in Persian and has answered all the questions in a documented and reasoned manner. therefore, the author of this article intends to examine and critique the mentioned work with the aim of explaining its strengths and weaknesses in this way and to introduce it to the reader of the work. The research has been done with a descriptive-analytical approach, in a documentary method and based on common principles and methods in criticizing written sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • Translation
  • Quran translation
  • hypothesis
  • sohrab morovati
قرآن کریم.
آذرنوش، آذرتاش (1375). تاریخ ترجمه از عربی به فارسی، تهران: سروش.
احمدی گیوی، حسن، حاتمی، اسماعیل، شاکری، یدالله و محمد طباطبایی اردکانی (1382). زبان و نگارش فارسی، تهران: سمت.
امینی، سعیده (1397). «معرفی و نقد کتاب جامعه شناسی انقلاب و انقلاب‌های اجتماعی»، پژوهشنامة انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی، دورة 18، شمارة 12، ص 69ـ83.
ایازی، محمدعلی (1373). المفسرون حیاتهم و منهجهم، تهران: وزارت ارشاد.
بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم (1376).  قرآن ناطق، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
حری، عباس، (1380). آیین نگارش علمی، تهران: دبیرخانه هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشور.
خویی، ابوالقاسم (1384). البیان فی تفسیرالقرآن، ترجمة جعفر حسینی، تهران: دارالثقلین.
رامیار، محمود (1369). تاریخ قرآن، تهران: امیرکبیر.
رضا، محمدرشید (2008م). ترجمه القرآن و مافیها من المفاسد و منافاه الاسلام، امریکا: دارالمنار.
زرقانی، محمدعبدالعظیم (1385). مناهل العرفان فی علوم القرآن، ترجمة محسن آرمین، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
زرکشی، بدرالدین محمدبن بهادر (بی­تا). البحرالمحیط فی اصول­الفقه، محرر: عبدالقادر عبدالله عانی، کویت: دارالصفوه.
شاطر، محمدمصطفی، (1355ق). القول السدید فی حکم ترجمه القرآن المجید، القاهره: مطبعه حجازی.
عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم (1387). طبقات مفسران شیعه، قم: نوید اسلام.
کوشا، محمدعلی (1393). ترجمه­آموزی قرآن کریم، تهران: احسان.
مروتی، سهراب (1394). تحلیل انتقادی انگاره ترجمة قرآن کریم، ایلام: جوهر حیات.
معرفت، محمدهادی (1379). تفسیر و مفسران، جلد اول، قم: مؤسسه فرهنگی تمهید.
منصوریان، یزدان (1392). «صد ویژگی کتاب‌های دانشگاهی کارآمد و اثربخش»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شمارة 29، ص 1ـ17.
نقی‌پورفر، ولی­الله (1381). پژوهشی پیرامون تدبر در قرآن، تهران: اسوه.