بررسی تأثیر بازخوردهای اصلاحی مکتوب بر یادگیری نگارش زبان خارجی: مطالعه مقایسه‌ای بازخوردهای فرازبانشناختی ، فراخوانشی و نو قالب در مجموعه آموزشی صدی الحیاة

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زبان و ادبیات عرب، مجتمع آموزشی شهید محلاتی، قم، ایران.

2 . استادیار، گروه آموزشی زبان‌ انگلیسی، مجتمع آموزشی عالی شهید محلاتی، قم، ایران

3 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،‌مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی، قم، ایران.

چکیده

در روش‌های سنتی و نوین آموزش زبان دوم و خارجی، اهمیت مهارت‌های مولّد زبانی مورد تأکید قرار گرفته است. در این میان، مهارت نوشتار، به دلیل وابسته بودن به بسندگی و توانش زبانی و اتکای بیشتر بر صحت نحوی، دستوری و الگوهای بلاغی و نگارشی، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. ادبیات تحقیق نشان داده است که نگارش زبان عربی به دلیل ویژگی‌های ماهوی متکلف، مشکلات آموزشی فراوانی را برای فراگیران ایجاد کرده است. نظر به نارسایی‌های روش‌های سنتی آموزش عربی از یک‌سو و خلأ تحقیقاتی نظری و عملی در مورد آموزش این زبان از سوی دیگر، در تحقیق حاضر، با اتخاذ مبانی نظری نوین در آموزش زبان‌های خارجی، تأثیر سه راهبرد متفاوت بازخورد بر خطاهای نگارشی بر یادگیری نوشتار فراگیران سطح پیشرفته عربی بررسی شده است. بدین منظور یک کلاس آموزشی (28 نفر) از فراگیران سطح اول مکالمه پیشرفتة (العالیة) مجموعة آموزشی صدی الحیاة در یک مرکز آموزشی به صورت نمونه‌برداری در دسترس انتخاب شدند و پس از حذف برون هشته‌ها، به سه گروه آزمایشی فرازبان‌شناختی، فراخوانشی و نوقالب قرار گرفتند. با به‌کارگیری روش شبه­آزمایشی پیش‌آزمون ـ مداخله ـ پس‌آزمون، عملکرد فراگیران در آزمون‌های موازی نگارش، قبل و بعد از مداخلة آموزشی، به وسیلة نرم‌افزار اس­پی­اس­اس و آزمون تحلیل یک ‌طرفة واریانس، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که هر سه گروه آموزشی در مرحلة پس‌آزمون در مهارت نگارش رشد آموزشی داشته‌اند، اما آزمون پسینی توکی نشان داد که بازخوردهای فرازبان‌شناختی در مقایسه با دو راهبرد دیگر، باعث افزایش معنادار مهارت نگارش شده‌اند. در این پژوهش، دلایل این اختلاف بررسی و نتایج آن ارائه شده و راهبردهای تحقیقی و آموزشی آن پیشنهاد گردیده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Written Corrective Feedback on Foreign Language Writing Learning: A Comparative Study of Extralinguistic, Call-to-Form and New Form Feedback in the Hundred-Living Educational Complex

نویسندگان [English]

  • norudin parvin 1
  • sajad faroghi por 2
  • mahdi shoshtari 3
1 Associate Professor of Arabic Language and Literature shahid Mahalati higher Education complex
2 Assistant Professor of TEFL, Shahid Mahallati higher education center.
3 Qom
چکیده [English]

The importance of productive language skills is underscored in traditional and modern approaches in second and foreign language teaching. Writing skills, due to dependency on language proficiency and competence and mere adherence to syntactic and grammatical accuracy and rhetorical conventions, enjoys a double importance. Literature review has shown that Arabic writing, owing to its inherent intricacies, has created numerous educational problems for learners. Considering the deficiencies inherent in traditional approaches on one hand and research gap on theory and practice of Arabic education on the other, the current research has adopted a new theoretical framework to investigate the effect of three different corrective strategies on learning Arabic writing of advanced learners. To this aim, 28 learners in an academic center were selected through convenient sampling. After removing outliers, the participants were randomly attributed to three different experimental groups-Metalinguistic, Elicitation and Recast. Then, adopting a quasi-experimental method (pre-test/intervention/posttest), the researcher investigated the performance of learners on writing tests before and after intervention. The data were collected and analyzed through one way analysis of variance in SPSS. Research findings showed that all three experimental group outperformed in in writing tests after intervention. However, a post hoc Tukey test showed that only metalinguistic group has brought about a meaningful change among mean scores. The results were discussed and educational and research implications were suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corrective Feedback
  • Elicitation
  • Metalinguistic
اشکوری، سید عدنان، انصارشهری، علی، تواضعی، شکوفه، صادقی مجد، محمدجواد، فکری، مسعود و سهیلا محسنی­نژاد (1383). صدی الحیاة: المرحلة العالیة 1، 2، 3، 4، تهران، کانون زبان ایران.
رحمانی، اسحق، محمدی رکعتی، دانش و مریم جهرمیان (1399). «بررسی نقش‌های جنسیتی در کتاب صدی الحیاة براساس مدل پورِکا»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دوره 24، شمارة 47، ص 109ـ124.
متقی‌زاده، عیسی، پروینی، خلیل و سید رضا موسوی (1397). «آسیب‌شناسی تدریس مهارت ‌خواندن در گروه‌های زبان و ادبیات عربی دانشگاه‌های دولتی ایران»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دورة 22، شمارة 42، ص 150ـ172.
متقی‌زاده، عیسی، حیدری، احمد و نورالدین پروین (۱۳۹۳)، آسیب‌شناسی میزان اجرای فنون تدریس نگارش در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی از نظر اساتید و دانشجویان، مجلة انجمن زبان و ادبیات عرب، دورة ۱۰، شمارة ۳۲، ص ۱۰۷ـ۱۲۶.
المخزومی، خلف و دیگران (۱۴۱۰)، «دراسة میدانیه للاسالیب المستخدمه فی تقویم الانشاء العربی فی المدارس الثانویه فی محافظة اربد»، مجله اللغة العربیه الاردنیه، شمارة ۳۸، ص ۱۷۷ـ۲۰۸.
Al-Adawi, S. (2004). The Impact of Collaborative Planning on Secondary Schools’ Performance in the Sultanate of Oman, Unpublished PhD thesis. University of Nottingham.
Al-Ajmi, M. H. (2007). Teaching and Learning Arabic Writing to Fourth Grade Students in the Basic Education Schools in Oman. Unpublished PhD dissertation. University of Bath, U.K.
Al-Busaidi, F. (2015). "Arabic in foreign language programmes: difficulties and Challenges", Journal of Educational and Psychological Studies. 9 (4): 701-717. 
Alimohammadi, B & D. Nejadansari (2014). "Written corrective feedback: focused and unfocused", Theory and Practice in Language Studies. 4(3): 581-587.
Al- Fahmy, M.M (2013). The Effect of Dynamic Assessment on Adult Learners of Arabic: A Mixed-Method Study at the Defense Language Institute Foreign Language Center, Unpublished PhD dissertation, University of San Francisco.
Al-Kalbani, Z. (1997). Evaluating Oral Composition Skills of Preparatory Stage. Unpublished M.A. thesis. Muscat: Sultan Qaboos University.
Al-Majed, H. (1996). An Analysis of Grammatical and Associated Errors Found in the Writing of Third Grade Saudi Male Students in Four High Schools in the City of Riyadh, Unpublished Ph.D. Thesis. Hull University, UK.
Al-Shallakh, M.A. (2010). Teaching Arabic for Non-Natives in the Public Jordanian Universities: Problems, Causes and Solutions, Unpublished M.A thesis. MEU, Amman: Jordan.
Al-Srhid, A.M. (2013). "Difficulties face by foreign students in learning Arabic language programs for non-native speakers (Evaluation Study)", Journal of Education and Practice. 4 (2): 160-170.
Bitchener, J., & U. Knoch (2010). "The contribution of written corrective feedback to language development: a ten month investigation", Applied Linguistics, 31(2): 193-214.
Chandler, J. (2003). "The efficacy of various kinds of error feedback for improvement in the accuracy and fluency of L2 student writing, Journal of Second Language Writing, 12, pp. 267-269.
Cohen, A D, & M. C. Cavalcanti (1990). "Feedback on compositions: Teacher and student verbal reports", In B. Kroll (ed.), Second Language Writing: Research Insights for the Classroom. Cambridge: Cambridge University Press.
Ellis, R. (2009). "Corrective feedback and teacher development", L2 Journal, an electronic refereed, Journal for Foreign and Second Language Educators, 1, pp. 3-18.
Ellis, R., Sheen, Y., Murakami, M. & H. Takashima (2008). "The effects of focused and unfocused written corrective feedback in an English as a foreign language context", System, 26, pp. 353-371.
Evans, N. W., Hartshorn, McCollum, R. M. & M. Wolfersberger (2010). "Contextualizing corrective feedback in second language pedagogy", Language Teaching Research, 14(4): 445-463.
Farrokhi, F., Zohrabi, M., & M. H. Chehr Azad (2017). "The effect of the corrective feed-back on Iranian EFL learners' speaking accuracy and breakdown fluency", Journal of Language Horizons, 1(2): 107-129.
Farokhipour, S., Rafiei, M. & M. Sharyfi (2019). "Using Dynamic Intervention for Promoting Reading Fluency of Quranic Learners in Qum: A Comparative Study of Old and New Approaches", Linguistic Research in the Holy Quran, 8(1): 93-102.
Ferris, D. (1999). "The case for grammar correction in L2 writing classes: A response to Truscott (1996)", Journal of Second Language Writing, 8, pp. 1-10.
Ferris, D. (2002). Treatment of Error in Second Language Student Writing, Ann Arbor: The University of Michigan Press.
Ferris, D. R., Chaney, S. J., Komura, K., Roberts, B. J., & S. McKee (2000). Perspectives, Problems, and Practices in Treating Written Error, In Colloquium presented at International TESOL Convention, Vancouver. March 14-18, 2000.
Ferris, D., & B. Roberts (2001). "Error feedback in L2 writing classes: How explicit does it need to be?", Journal of Second Language Writing, 10, pp. 161-184.
Ferris, D. R., & J. S. Hedgcock (2005). Teaching ESL Composition: Purpose, Process, and Practice, 2nd Ed., Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Hartshorn, K. J., Evans, N. W., Merrill, P. F., Sudweeks, R. R., Strong-Krause, D., & N. J. Anderson, (2010). "Effects of dynamic corrective feedback on ESL writing accuracy", TESOL Quarterly, 44, pp. 84-109.
Hendrickson, J. (1978). "Error correction in foreign language teaching: Recent theory, research and practice", Modern Language Journal, 62, 387-98.
Krashen, S. (1981). Principles and Practice in Second Language Acquisition, Oxford: Pergamon Press.
Krashen, S. D. (1985). The Input Hypothesis: Issues and Implications, London: Longman.
Lantolf, J. & Thorne, S. L. (2007). "Sociocultural theory and second language learning", In. B. van Patten & J. Williams (eds.), Theories in Second Language Acquisition, (pp. 201-224), Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Leki, I. (1999). "Techniques for reducing second language writing anxiety", In D. J. Young (ed.), Affect in Foreign Language and Second Language Learning, pp. 64-88, Boston, MA: McGraw- Hill.
Long, M. H. (1996). "The role of the linguistic environment in second language acquisition", In W. C. Ritchie & T. K. Bhatia (eds.), Handbook of Second Language Acquisition, pp. 413-468, San Diego, CA: Academic Press.
McLaughlin, B. (1990). "Conscious versus unconscious learning", TESOL Quarterly, 24 (4): 617-634.
Mosa, M., & M. Mohsen (1995). "Written composition in education and its relation with some factors", Journal of Research in Education and Psychology.9 (2): 14-24.
Nurmiati, N. (2017). Teacher’s Corrective Feedback Strategies on Students’ Speaking Performance and Perception Toward Corrective Feedback, Tanjungpura University Pontiank.
Polio, C., Fleck, C., & N. Leder (1998). "“If only I had more time”: ESL learners’ changes in linguistic accuracy on essay revisions", Journal of Second Language Writing, 7, pp. 43-68.
Purnawarman, P. (2011). Impacts of Teacher Feedback on EFL/ESL Students’ Writing: Impacts of Different Types of Teacher Corrective Feedback in Reducing Grammatical Errors on ESL/EFL Students’ Writing, Unpublished PhD dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University. United States.
Rammuny, R (1987). Statistical Study of Errors Made by American Students in Written Arabic, Unpublished Ph.D. Dissertation, University of Utah.
Rassaei, E., & A. Moinzadeh (2011). "Investigating the effects of three types of corrective feedback on the acquisition of English Wh-question forms by Iranian EFL learners", English Language Teaching, 4(2): 97-106.
Radecki, P. & J. Swales (1988). "ESL student reaction to written comments on their work", System, 16 (30): 355–365.
Riley, J., & D. Reedy (2000). Developing Writing for Different Purposes- Teaching about Genre in the Early Years, London: Paul Chapman Publishing Ltd.
Rezaei, S; Hatif, A. & Mozaffari, F (2011). "Corrective feedback in SLA: classroom practice and future directions", International Journal of English Linguistics, 1 (1): 21-29.
Sanz, C. & K. Morgan-Short (2004). "Positive evidence vs. explicit rule presentation and explicit negative feedback: A computer-assisted study", Language Learning, 54 (1): 35-78.
Selinker, L. (1969). "Language Transfer", General Linguistics, 9 (2): 67-92.
Sheen, Y. (2007). "The effect of focused written corrective feedback and language aptitude on ELS learners’ acquisition of articles", TESOL Quarterly, 41(2): 255-284.
Swain, M. (1995). "Three functions of output in second language learning", In G, Cook, & B. Seidlhofer (eds.), Principles and Practice in the Study of Language: Studies in Honor of H.G. Widdowson, pp. 125-144, Oxford: Oxford University Press.
Tam, S.T & E. Chiu (2016). "Using Written Corrective Feedback to Improve Writing Accuracy of Junior Secondary Students", Compilation of Educational Research Reports, 14(15): 105-130.
Truscott, J. (1999). "The case for “the case against grammar correction in L2 writing classes”: A response to Ferris", Journal of Second Language Writing, 8, pp. 111-122.
Vahdani, R., & M. Nemati (2014). "The effect of six different corrective feedback strategies on Iranian English language learners’ IELTS writing task 2", SAGE Open, 4(2): 1-9.
Vygotsky, L., (1978). Mind in Society the Development of Higher Psychological Processes, Cole, M., Jhone- Steiner, V., Scribner, S., and E. Souberman, eds and trans) Cambridge: Harvard University Press.
Zuhir, A. (2010). An Investigation of Issues Associated with Teaching and Learning Arabic for U.S. Students, Unpublished PhD dissertation, University of Illinois, Urbana-