تدوین چارچوبی تفصیلی برای ارزشیابی پایان نامه های ترجمه کتاب در دوره های کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دردانشگاه های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

در دو دهة اخیر و در پی رشد کمّی دانشگاه‌های ارائه‌کنندة کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی در ایران، تعداد روزافزونی از پایان‌نامه‌های این دوره به ترجمة کتاب اختصاص یافته است؛ حال آنکه در سرفصل مصوب این رشته برای شیوة اجرای آن تغییری صورت نگرفته است. از این رو، مقاله حاضر کوششی است در طراحی و تهیه و تدوین چارچوبی تفصیلی برای هدایت استادان و دانشجویان در طی مراحل مختلف انتخاب، ترجمه و گزارش نهایی کار و ارزشیابی پایان‌نامه‌های ترجمة کتاب در دورة کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دردانشگاه‌های ایران. در این راه، پژوهشگران حاضر ضمن تبیین جایگاه علمی پایان‌نامه‌های ترجمه با مرور پیشینة تحقیقاتی این حوزه و بررسی محتوایی سرفصل مصوب و با استفاده از پرسش‌نامة چند مرحله‌ای دلفی برای جمع‌آوری نظرات صاحب‌نظران چارچوب تفصیلی خود را ارائه کرده‌اند. اهمیت ویژة این مقاله، کمک به ایجاد وحدت‌رویه در مراحل انتخاب کتاب مورد نظر برای ترجمه، تهیة پایان‌نامه، تهیة گزارش نهایی کار و البته مهم‌تر از همه، داوری و ارزشیابی این نوع پایان‌نامه‌ها در دانشگاه‌های ارائه‌کنندة این رشته در ایران به کمک این چارچوب تفصیلی است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Comprehensive Framework for Evaluation of Translated Books as MA Theses in Translation Studies in Iranian Universities

نویسندگان [English]

  • Hossein Heidari Tabrizi 1
  • Azizeh Chalak 2
1 English Department, Isfahan (Khorasgan) Branch Islamic Azad University
2 English Department, Isfahan (Khorasgan) Branch Islamic Azad University
چکیده [English]

At the discretion of the approved curriculum by Iran’s Supreme Council of Programming of the then-Ministry of Culture and Higher Education (now officially known as Ministry of Science, Research, & Technology), students majoring in English translation at the MA level are allowed to translate a whole textbook as their thesis. The present research study aimed at developing a framework for evaluation of theses allocated to book translation in postgraduate English translation programs in Iranian universities. In so doing, through the Delphi procedure, the opinions and attitudes of ten Iranian translation experts were collected, categorized, revised, and finalized by their responses and feedback on a two-round questionnaire-based Delphi procedure. The research findings resulted in the development of a comprehensive instruction for evaluating translation theses in postgraduate English translation programs in the Iranian context. The framework may hopefully do justice in helping the examiners have a fairer evaluation in a systematic unified way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “English Translation”
  • “Iranian Universities”
  • “Postgraduate Translation Programs”
  • “Thesis Evaluation Framework”
سلیمی بنی، شیرین، حیدری تبریزی، حسین و اکبر روحی (1398). «آموزش نقد ترجمه در دورة کارشناسی ارشد رشتة مطالعات ترجمه: انتظارات دانشجویان و محتوای آموزشی واحد درسی»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شمارة 44، ص 138ـ118.
سلیمی بنی، شیرین، حیدری تبریزی، حسین و عزیزه چالاک (1393). «اعتبار فعالیت‌ها و مواد آموزشی درس کارگاه ترجمه در دورة کارشناسی ارشد رشتة مطالعات ترجمه»، پژوهش‌های زبان‌شناختی در زبان‌های خارجی، دورة 4، شمارة 1، ص 62ـ47.
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی (1378). تهران: گروه علوم انسانی کمیته تخصصی زبان‌های خارجی شورای عالی برنامه‌ریزی.
Ary, D., Jacobs, L. C., Sorensen-Irvine, C. K., & D. A. Walker (2019). Introduction to Research in Education (10th ed.), Boston, MA: Cengage Learning, Inc.
Cohen, L., Manion, L., & K. Morrison (2018). Research Methods in Education, (8th ed.), London: Routledge (The accompanying. website can be found at https://routledgetextbooks.com/ textbooks/9781138209886).
Dornyei, Z. (2010). Questionnaires in Second Language Research: Construction, Administration, & Processing (2nd ed.), Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Garson, G. D. (2014). The Delphi Method in Quantitative Research, Statistical Associates Publishers.
Heidari Tabrizi, H. & S. Taki (2010). "Developing guidelines for evaluating students’ translation at English translation program in Iranian universities: Using experts’ views through Delphi method", Proceedings of the Research in Language Science, pp.65-85.
Heidari Tabrizi, H. (2021). "Evaluative practices for assessing translation quality: A content analysis of Iranian undergraduate students' academic translations", International Journal of Language Studies, 15(3): 65-88.
Heidari Tabrizi, H., Riazi, A. M. & R. Parhizgar (2008). "On the translation evaluation methods as practiced in Iranian universities' BA translation program: The attitude of students", Teaching English Language and Literature (TELL), 2(7): 71-87.
Keeney, S., Hasson, F., & H. McKenna (2011). The Delphi technique in Nursing and Health Research, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell.
Linstone, H. A., & M. Turoff (2002). The delphi method: Techniques and applications, Newark, NJ: Addison-Wesley Educational Publishers.
Murry, J. W. & J. O. Hammaons (1995, summer), "Delphi: A versatile methodology for conducting qualitative research", The Review of Higher Education, 18(4): 423-436.
Pickard, A. J. (2007). Research Methods in Information. London: Facet Publishing.
Riazi, A. M. (2016). The Routledge Encyclopedia of research Methods in Applied linguistics: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Research, Routledge.
Saldanha, G., & S. O'Brien (2014). Research Methodologies in Translation Studies, London: Routledge.