معرفی و نقد کتاب ساخت نوایی زبان فارسی: تکیة واژگانی و آهنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

در مقالة حاضر به معرفی و نقد کتاب ساخت نوایی زبان فارسی: تکیة واژگانی و آهنگ می‌پردازیم و ضمن معرفی محتوای کتاب و برشمردن ارزش یافته‌های علمی و بدیع نویسنده، نکته‌هایی را یادآوری می‌کنیم که یا از چشم نویسنده دور مانده است و یا در بیان موضوع علمی، جنبه یا جنبه‎هایی را نادیده گرفته‌اند. هدف کتاب آواشناسی نظام نوایی زبان فارسی است که در آن نویسنده می‌کوشد عناصر مقوله‌ای نظام نوایی را به‌صورت کمی توصیف کند. نویسنده عناصر نظام آهنگ را به‌عنوان کیفیت‌هایی که در نظام زبان نقش ایفا می‌کنند، کمی‌سازی و مقادیر آوایی این عناصر را در بافت‌های آوایی گوناگون مشخص کرده است. از نکته‌های برجسته در این کتاب می‌توانیم به تلاقی آواشناسی تولیدی، آواشناسی صوت‌شناختی و آواشناسی شنیداری در تبیین دقیق نظام آهنگ زبان اشاره کنیم که باعث شده است نویسنده پرسش‌های بسیار زیادی را در جای‌جای کتاب مطرح کند و پاسخ بدهد؛ از سوی دیگر پرسش‌هایی را ایجاد بکند که هرکدام پژوهش جداگانه‌ای را می‌طلبد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of the The Prosodic Structure of the Persian Language: Lexical Stress and intonation

نویسنده [English]

  • Moharram Eslami
University of Zanjan
چکیده [English]

The present paper tries to review the The Prosodic Struture of the Persian Language: Lexical Stress and intonation and by introducing its content and revealing the authors original and scientific findings in the book, reminds some points that have not been paid enough attention by author. The goal behind the book is the phonetics of Persian prosodic system in which the author investigates the categorical elements of the prosodic system in a quantitative way. The author considers the intonational elements as qualities that have function in language; then he explains the phonetic properties of these elements in different phonetic contexts. The author brings together the articulatory phonetics, acoustic phonetics and auditory phonetics in order to explain the intonation system of Persian and this is one of the noticeable features of the book and for this reason he has put forward and solved lots of problems and also raised questions that each of them requires separate research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prosodic structure
  • lexical stress
  • pitch accent
  • intonation
  • Persian
اسلامی، محرم (1384). واج‌شناسی: تحلیل نظام آهنگ زبان فارسی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت).
بی‌جن‌خان، محمود (1392). نظام آوایی زبان فارسی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت).
صادقی، وحید (1391). نقش نشانه‌های نوایی در ابهام‌زدایی ازعبارات مبهم فارسی، مجلة پژوهش‌های زبان‌شناسی، 4 (1).
صادقی، وحید (1397). ساخت نوایی زبان فارسی: تکیة واژگانی و آهنگ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
مولودی، امیرسعید و محمود بی‌جن‌خان (1390). تظاهر آهنگی تکیة دومین در زبان فارسی معاصر، پژوهش‌های زبانی، ش2، 127ـ146.
Abolhasanizadeh, V., & M. Bijankhan, C. Gussenhoven. (2012). Persian pitch accent and its retention after focus, lingua, 122: 1380-1394.
Beckman, M.E. and J. Edwards. (1994). Articulatory evidence for differentiating stress categories. In P.A. Keating (ed) Phonological Structure and Phonetic Form: Papers in Laboratory Phonology III. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 7-33.
Halliday, M.A.K. (1967). Intonation and Grammar in British English, The hague: Mouton.
Huss, V. (1978). English word stress in the post-nuclear position, phonetica, 35(2):86-105.
Kahnemuyipour, A. (2003). Syntactic categories and Persian stress, Natural Language and Linguistic Theory, 21(2):333-379.
Lambrecht, Knud. (1994). Information structure and sentence form, Cambridge, Cambridge University Press.
Mahjani, B. (2003). An instrumental study of prosodic features and intonation in modern Farsi (Persian), MS thesis, retrieved from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download? doi=10.1.1.117.570&rep=rep1&type=pdf
Pierrehumbert, J. (1980).The phonetics and phonology of English intonation, MIT.
Rahmani, H., T. Rietveld & C. Gussenhoven. (2015). Stress “Deafness” Reveals Absence of Lexical Marking of Stress or Tone in the Adult Grammar, PLoS ONE 10(12): e0143968.
Sadat-Tehrani, N. (2007). The intonation grammar of Persian, PhD thesis, University of Manitoba.
Sadat-Tehrani, N. (2009). The alignment of L+H* pitch accents in Persian intonation, Journal of the International Phonetics Association, 39: (02) 205-230.
Sadeghi, V. (2011). Acoustic correlates of lexical stress in Persian, Proceedings of 17th International Congress on Phonetic Science, Hong Kong, 1738-1741.
Sluijter, A.M.C. and V.J. van Heuven. (1996) Spectral balance as an acoustic correlate of linguistic stress, The Journal of the Acoustical society of America, 100 (4), 2471-2485.
Sluijter, A.M.C., V.J. van Heuven & J.J.A. Pacilly (1997) Spectral balance as a cue in the perception of linguistic stress, The Journal of the Acoustical Society of America. 101 (1), 503-513.