پیشنهاد چارچوب جهت تدوین کتاب ترجمۀ متون ساده از فرانسه به فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زبان و ادبیات فرانسه، پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی «سمت»، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
در فرایند یاددهی/یادگیری، منبع درسی مورد استفاده در کلاس، در کنار دو ضلع دیگر مثلث آموزشی (استاد و دانشجو)، نقش اساسی دارد. مقالۀ حاضر کوشیده است با توجه به اهمیت این موضوع و نبود منبع دانشگاهی، ویژۀ درس «ترجمۀ متون ساده» در مقطع کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه، چارچوبی به منظور تدوین کتاب آموزشی در این درس به دست دهد. با استناد به آثاری در زمینة تدوین کتب دانشگاهی و براساس مطالعۀ میدانی این پژوهش، با هدف کاربردی محقق شده است. در بخش عملی دو ابزار گردآوری داده به‌کار رفته‌ است: 1) مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته با 14 استاد زبان فرانسه و عهده‌دار این درس در دانشگاه‌های ایران و 2) 149 ترجمه از دانشجویان در درس متون ساده از فرانسه به فارسی. نمونه‌گیری از نوع هدفمند و ملاک‌محور بوده و داده‌ها براساس روش کیفی، قائم بر فنون تحلیل محتوا و تحلیل خطا بررسی شده‌اند. از سویی، از نتایج حاصل از‌مصاحبه، خصیصه‌های منبع آموزشی مطلوب و ویژگی‌های متون قابل استفاده در درس نام‌برده استخراج شد و از دیگر سو، خطاهای رایج دانشجویان در ترجمه به دست آمد که می‌تواند شالودۀ نیازهای زبانی دانشجویان در این کتاب باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Framework for Compiling a Book for “Introduction to Translation” (from French to Persian)

نویسندگان [English]

  • Marzieh Mehrabi 1
  • Mehri Bahrambeygi 2
  • Akbar Abdollahi 3
1 Department of French Language and Literature, Faculty of Foreign Languages, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Samt Organization
3 Department of French Language and Literature Faculty of Foreign Languages, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the process of teaching and learning, the textbook plays a central role alongside the other constituents of the didactic triangle (teacher, student). Given the importance of this subject and the lack of a comprehensive textbook for the “Introduction to Translation” course for undergraduate French language and literature, in this article, a framework for compiling an academic textbook has been offered. By referring to the works related to compiling academic textbooks and based on an applied research and a field study, this goal was achieved. During the field study, two data collection tools were used: a semi-structured interview with 14 professors teaching this course in Iranian universities and 149 student’s translations of simple texts from French to Persian. A criterion purposive sampling was conducted and the data were analyzed according to the qualitative method with the techniques of content analysis and error analysis. On the one hand, the characteristics of an optimal textbook and the texts that can be used in it were extracted through the interview. On the other hand, the most frequent errors in students' translations have been explored, which form the basis of the language needs of the students in this book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Introduction to Translation"
  • "Error Analysis"
  • "Iranian Students"
  • "French as Foreign Langue"
  • "University Textbook"
بهرام‌بیگی، مهری (1392). «نیازسنجی منابع درسی دانشگاهی رشتۀ زبان فرانسه (در مقطع کارشناسی) و ارزیابی محتوایی کتاب‌های فرانسه سمت»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دورۀ 17، شمارۀ 29، ص 99ـ111. 
تاج‌بخش، نسیم، لطافتی، رویا و ناهید جلیلی مرند (1396). «نگاهی به مشکلات دانشجویان رشتة مترجمی زبان فرانسه دانشگاه‌های ایران»، جستارهای زبانی، دورۀ 8 ، شمارۀ 2، ص 171ـ195.
جعفری‌گهر، منوچهر و بهروز جمالوندی (1397). «معیارهای کتاب تخصصی مطلوب در رشتۀ زبان انگلیسی»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دورۀ 22، شمارۀ 43، ص 90ـ115.
دوستی‌زاده، محمدرضا و آذر فرقانی تهرانی (1390). «تحلیل خطا در آموزش زبان‌های خارجی با توجه ویژه به ارزیابی خطا در آموزش ترجمه»، پژوهش‌های زبان‌شناختی در زبان های خارجی، دورۀ 1، شمارۀ 2، ص 47ـ66.
صفری، محمود و نادر قلی قورچیان (۱۳۹۴). «تحلیلی بر برنامه درسی عقیم در نظام آموزش و پرورش ایران»، دومین کنفرانس ملی توسعة پایدار در علوم تربیتی و روا‌ن‌شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، مؤسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راه‌کارهای دستیابی به توسعة پایدار، https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF02-EPSCONF02_0320.html.
فتاحی پور، مجید (1399). «کتاب‌های دانشگاهی برای آموزش ترجمة رسمی (حقوقی): نقد و پیشنهاد الگوی تدوین»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاه، دورۀ 24، شمارۀ 46، ص 1ـ28.
فرجاه، مرجان و مینا مظهری (1399). «آموزش مترجمی فرانسه در دانشگاه‌های ایران: بررسی مشکلات ترجمۀ واژگان چندمعنا»، جستارهای زبانی، دورۀ 11، شمارۀ 1، ص 137‌ـ161.
Ahmadi, M-R. (2019). “La traduction pédagogique, auxiliaire d'apprentissage et d'enseignement du français”, Plume, Revue Semestrielle de l'Association Iranienne de Langue et Littérature Françaises, 15(29): 25-37, doi: 10.22129/plume.2019.150827.1075.
Al-Attrache, R. (2005). “Analyse d'erreurs en traduction français/arabe: étudiants arabophones et francophones à damas (centre culturel français) et à Lyon (université Lyon II)”, Bulletin d'études orientales, 56: pp. 261-299.
Arroyo, E. (2008). “L’enseignement de la traduction et la traduction dans l’enseignement”, Cahiers de l’Apliut, Xxvii (1): 80-89. http://journals.openedition.org/apliut/1562 ; DOI : 10.4000/apliut.1562.
Bamieh, D. (2018). “Repenser l’évaluation de la traduction pédagogique avec les TICE”, Myriades, 4: 66-77. URL: http://cehum.ilch.uminho.pt/myriades/static/volumes/4-5.pdf.
Chen, W. (2017). “Réflexions sur le cours de traduction chinois français dans le cadre d'un programme de français en licence à l'université chinoise”, Synergies Chine, 12: pp. 43-56.
Chouinard, R. (1999). “Enseignants débutants et pratiques de gestion de classe”, Revue des Sciences de L'éducation, 25 (3): 497-514.
Corder, S.P. (1980). “Que signifie les erreurs des apprenants?”, Langages, 57 (14): 9-15.  
Marquillo Larruy, M. (2003). L’interprétation de l’erreur, Paris: CLE international.
Odeh, A., Allawzi, A. & N. Emaish (2018). “L’Erreur en traduction entre l’Arabe et le Français: Stratégies d’anticipation, d’identification et de remédiation”, Jordan Journal of Modern Languages, 10 (1): 1-13. 
Parsayar, MR. (2010). Dictionnaire Français-Persan, Farhang Moaser.
Sello, K.J. (2018). “Quels enseignements tirer d’une analyse étiologique d’erreurs de traduction en classe de FLE ?”, Revue Internationale D'Études en Langues Modernes Appliquées, 1: pp. 20-30.
Tarone, E. (1979). “Interlanguage as chameleon”, Language Learning, 29 (1): 181-191
Unsal, G. (2013). “Traduction pédagogique et analyse des erreurs”, Synergies Turquie, 6: pp. 87-106.