تحلیل نظرسنجی کتاب درسی آزمون متمرکز در دانشگاه جامع علمی کاربردی با رویکرد متن‌کاوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه صنعت، دانشگاه جامع علمی کاربردی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه صنعت، دانشگاه جامع علمی کاربردی، کرج، تهران.

3 معاون مرکز آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور، تهران، ایران.

چکیده

در سال‌های اخیر داده‌کاوی آموزشی با توجه به انبوهی از داده‌ها و دشواری تحلیل نتایج در حوزة آموزش عالی بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. جمع‌بندی نظرات مدرسان در خصوص منابع درسی نیز یکی از چالش‌های اساسی در تصمیم‌گیری چاپ/ عدم چاپ مجدد کتب است. این پژوهش بر آن است که از طریق روش نیمه‌خودکار استخراج متن کتاب اخلاق حرفه‌ای اثر ناصر صبحی قراملکی (1398)، برای دانشجویان آزمون متمرکز را ارزیابی نماید. در این مقاله نتایج پرسش‌نامة تکمیل‌شدة درس اخلاق حرفه‌ای 47 نفر از مدرسان این کتاب درسی، در خصوص سؤال تشریحی درمورد چاپ/ عدم چاپ مجدد با روش متن‌کاوی مورد تحلیل قرار گرفته و نیز از نرم‌افزار متن‌کاوی «فارسی‌یار» و کدنویسی پایتون و نیز از روش‌های استخراج کلمات کلیدی متن، خلاصه‌سازی خودکار متن، مدل‌سازی موضوعی (شناسایی موضوعات مجموعة متون) و درنهایت از ترسیم ابرکلمات برای تحلیل نظرات ارائه درج شده، استفاده شده است. یافته‌ها حاکی است که روش مدل‌سازی موضوعی برای شناسایی موضوعات مجموعه به کار رفته است و روش ترسیم ابرکلمات که شکل بصری از نظرات متنی را ارائه می‌دادند نسبت به سایر روش‌ها در این پژوهش‌ مناسب‌تر بودند. توصیه می‌شود با بررسی نظرات مدرسان، با بازنویسی و ویراستاری مجدد این کتاب، تجدید چاپ صورت گیرد.
 ارزیابی کتاب، داده‌کاوی، متن‌کاوی، آزمون متمرکز، و دانشگاه جامع علمی کاربردی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the survey of the centralized exam Textbook in the University Applied Sciences & technology with a text-analysis approach

نویسندگان [English]

  • Maryam Mollabagher 1
  • Mostafa Yosefi Tezerjan 2
  • Esrafil Ala 3
1 Faculty member of Comprehensive University of Applied Sciences, Headquarters, Tehran
2 Faculty member of University of Applied Sciences & Technology, alborz
3 Deputy of exam affairs of the country's education evaluation organization
چکیده [English]

In recent years, educational data mining has been very popular in the field of higher education due to the large amount of data and the difficulty of analyzing the results. Summarizing teachers' opinions about textbooks is also one of the main challenges in deciding whether or not to reprint books. This study intends to evaluate the professional ethics textbook written for centralized exam students by using a semi-automatic text extraction method. In this article, the results of the completed questionnaire of the professional ethics Textbook have been analyzed by 47 instructors of this course, regarding the descriptive question about printing / non-reprinting using text mining technique.
This research has been used using "Farsiyar" text mining software and Python coding, as well as methods of extracting text keywords, automatic text summarization, thematic modeling (identifying collection of texts) and finally drawing meta-words to analyze the submitted comments.
Findings indicate that the topic modeling method used to identify the topics of the text collection and the method of drawing meta-words that provided a visual form of textual comments were more appropriate than other methods in this study. Reprinting is recommended by rewriting and re-editing this book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Book Assessment
  • Data Mining
  • Text Mining
  • Centralized Testing
  • Comprehensive University of Applied Sciences & Technology
ابوالصدق، سارا (1390). کاربرد متن‌کاوی در بررسی ادبیات مهندسی صنایع، یزد: دانشگاه یزد.
پرچمی جلال، مجید، شکیبا زاهد، هادی و محمدامین قادری (1399). «مقایسة تطبیقی ابزار پرسش‌نامه و ابزار متن‌کاوی در شناسایی معیارهای مؤثر بر شرکت/عدم شرکت مشاوران در مناقصات بین‌المللی صنعت آب ـ نمونة موردی شرکت مهندسی مشاور»، نشریة آب‌کشی و زهکشی ایران، شمارة 2، جلد 14، ص 498ـ510.
رضی، احمد (1388). «شاخص ارزیابی و نقد کتاب‌های درسی دانشگاهی»، عیار، سال چهاردهم، دورة 14، شمارة 21، ص 21ـ30.
صبحی قراملکی، ناصر (1398). اخلاق حرفه‌ای، تهران: نشر دانشگاهی ـ علمی کاربردی.
عباسی، محمدرضا و علی‌اصغر شیره‌پزآرانی (1390). «سیاست‌گذاری کیفیت آموزش عالی: چالش‌ها و چشم‌اندازها»، پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی، تهران: دانشگاه تهران (پردیس دانشکده‌های فنی).
عبدی نسب، علیرضا، مؤمنی، عصمت و سیدمهدی طاهری (1397). «طراحی الگوی سیستم نرم‌افزاری اعتباریابی کتاب‌های دانشگاهی مبتنی بر متن‌کاوی»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، سال بیست و دوم، شمارة 42 ، ص 38ـ77.
عظیمی همت، منیره و فاطمه شمس عزت (1394). «مروری بر متن‌کاوی متون فارسی»، دومین کنفرانس بین‌المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری‌های نوین در علوم مهندسی، مشهد: دانشگاه تربت حیدریه، دانشگاه فردوسی مشهد.
کاردان، احمد آقا و مینا کیهانی‌نژاد (1391). «ارائة مدلی برای استخراج اطلاعات از مستندات متنی،
مبتنی بر متـن کاوی در حـوزة یادگیـری الکترونیکی»، فـناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، 4 (11ـ12)، ص 47ـ57.
کاردان، علی‌محمد (1382). «نقش کتاب‌های دانشگاهی و ویژگی‌های آن»، سخن سمت، دورة 8، شمارة 10، ص 13ـ20.
موسوی، سمیه سادات و رضا حبیبی (1399). «نقد ساختاری کتاب اخلاق اسلامی؛ مبانی و مفاهیم، براساس مدل‌های تحلیل محتوای توصیفی و ارتباطی»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دورة 24، شمارة 46، ص 146ـ165.
Aldowah H., Al-Samarraie H. & W. M. Fauzy (2019). “Educational data mining and learning analytics for 21st century higher education: A review and synthesis”, Telematics and Informatics Elsevier Ltd, 37: 13-49, 01-Apr.
Fan, W., & A. Bifet (2013). “Mining big data: Current status, and forecast to the future”, ACM SIGKDD Explorations Newsletter, 14(2): 1-5.
Hussain, S., Dahan, N.A., Ba-Alwib, F.M. & N. Ribata (2018). “Educational data mining and analysis of students ‘academic performance using WEKA”, Indonesian Journal od Electrical Engineering and computer science, 9 (2).
Jusoh, S. & H. M. Alfawareh (2009). “Agent-based knowledge mining architecture”, Proceedings of the 2009 International Conference on Computer Engineering and Applications, IACSIT, 602-606.
Miranda Santo, Marcio de, Gilda Massari Coelho, Dalci Maria dos Santos & Lélio Fellows Filho (2006). “Text mining as a valuable tool in foresight exercises: A study on nanotechnology”, Technological Forecasting and Social Change, 73 (8): 1013-27.
Null, W. (2016). Curriculum: From Theory to Practice, Rowman & Littlefield.
Ojala, T., Cruz, E., Costa, J. & J. Korhonen (2008). “Mobile lecture interaction: Making technology and learning click”, IADIS International Conference Mobile Learning, 7: 8-15.
Rehmani, A. (2003). “Impact of public examination system on teaching and learning in pakistan. retrieved december 24”, 2010 from http://www. aku.edu/AKUEB/pdfs/ pubexam.pdf.
Shettar R, Shobha G. (2007). “Survey on mining in semi-structured data”, International Journal of Computer Science and Network Security, 7(8): 226-231.
Singh, Neha, Clark Hu, & W. S. Roehl (2007). “Text mining a decade of progress in hospitality human resource management research: Identifying emerging thematic development”, International Journal of Hospitality Management, 26 (1): 131-47.
Wu, C., Mai, F., & X. Li (2021). “The effect of content depth and deviation on online review helpfulness: Evidence from double-hurdle model”, Information and Management, 58(2), doi: 10.1016/j.im.2020.103408
Xu, Z., Frankwick, G. L., & E. Ramirez (2016). “Effects of big data analytics and traditional marketing analytics on new product success: A knowledge fusion perspective”. Journal of Business Research, 69(5): 1562-1566.