آموزش نقد ترجمه در دورة کارشناسی ارشد رشتة مطالعات ترجمه: انتظارات دانشجویان و محتوای آموزشی واحد درسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتة مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، ادارة کل آموزش و پرورش تهران

چکیده

طراحی برنامة آموزشی واحد درسی از موارد مهمی است که بدون انجام مطالعة تجربی و بررسی نیازهای دانشجویان مترجمی امکان‌پذیر نیست. پژوهش حاضر به بررسی مواد آموزشی‌ای می‌پردازد که استادان در واحد درسی «نقد و بررسی آثار ترجمه‌شده» در رشتة مترجمی دورة کارشناسی ارشد در نظر می‌گیرند. همچنین نیازهای دانشجویان در محیط کار، به عنوان مترجم و منتقد، با توجه به اهداف آموزشی واحد مزبور بررسی می‌شود. بدین‌منظور، دانشجویان کارشناسی ارشد مترجمی، دانشجویان دکتری و استادان این رشته در سه دانشگاه، جامعة آماری را تشکیل داده‌اند. برای مطالعة نمونة آماری، ابتدا پرسش‌نامه‌ای آزمایشی بین دانشجویان جامعة هدف توزیع شد و هم‌زمان سؤالات مصاحبه نیز در جامعة هدف به اجرا درآمد؛ سپس داده‌ها تحلیل و طبقه‌بندی و 44 سؤال بسته پاسخ مطابق با مقیاس پنج‌درجه‌ای لیکرت و 4 سؤال چندگزینه‌ای در 4 حوزه تهیه گردید. بررسی داده‌ها نشان داد که بین اهداف آموزشی واحد درسی و انتظارات دانشجویان، توازنی وجود ندارد و محتوای آموزشی و برنامة آموزشی کاستی‌هایی دارد. در پایان، پیشنهاداتی مطابق با یافته‌ها ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teaching Translation Criticism in M.A. Course of Translation Studies: Expectations of Students and the Unit Content

نویسندگان [English]

  • Shirin Salimi Bani 1
  • Hossein Heydari Tabrizi 2
  • Akbar Rouhi 3
1 PhD student of Translation Studies, Allameh Tabataba’i University
2 Associate Professor of English Language Faculty, Islamic Azad University, Isfahan
3 MA in Educational Management. General Administration of Ministry of Education, Tehran
چکیده [English]

Course planning is an important task that is impossible without experimental studies and needs assessment of translation studies students. The present study aimed at investigating the content and materials employed in MA translation criticism course by the instructors of “translated works criticism” unit in the MA course of translation. Moreover, it attempted to analyze translation students’ professional needs as translators and translation critics, regarding the course objectives. To this end, the MA translation students, PhD translation studies candidates, and translation instructors of three state universities were selected as the statistical population of the study. In order to study the statistical population, a pilot questionnaire was distributed among the students of the target population and simultaneously the target population’s views on the course objectives and contents were asked through interview questions. Then, the data were analyzed and categorized, and 44 closed-end questions according to the 5 point Likert scale and 4 multi-choice questions in 4 areas were developed. The study of the answers revealed that there is no balance between the unit objectives and the expectations of the students and the unit has some deficiencies. Finally, some suggestions were made according to the findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • content
  • MA translation students
  • syllabus
  • translation criticism unit
  • translation theories
باقری، م.، بیرجندی، پ. و پ. مفتون (1396). «جایگاه تفکر نقادانه در نظام آموزشی ایران»، پژوهش‌های زبان‌شناختی در زبان‌های خارجی، دورة 7، شمارة 2، ص 299ـ323.
پرورش، ش.، پیرنجم‌الدین، ح. و ا. حسابی (1395). «لزوم بهسازی روش‌های تدریس دروس ترجمة عملی: طرحی برای تدریس ترجمة ادبی»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شمارة 39، ص 1ـ25.
خبرگزاری فارس (1394). «آموزش نقد ترجمه منجر به ارتقای کیفی ترجمه می‌شود»، .www.farsnews.com
دیوسر، ﻫ . و م. جعفری گهر (1393). «ارزیابی برنامه‌های درسی رشتة آموزش زبان انگلیسی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بر مبنای طبقه‌بندی بازنگری شدة بلوم»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شمارة 32، ص 73ـ99.
سلیمی‌بنی، ش.، حیدری تبریزی، ح. و ع. چالاک (1393). «اعتبار فعالیت‌ها و مواد آموزشی درس کارگاه ترجمه در دورة کارشناسی ارشد رشتة مطالعات ترجمه»، پژوهش‌های زبان‌شناختی در زبان‌های خارجی، دورة 4، شمارة 1، ص 47ـ62.
شفیعی، ش.، توکلی، م. و ح. وحید دستجردی (1397). «طرحی برای آموزش ترجمة دیداری در کلاس‌های ترجمة شفاهی»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شمارة 42، ص 103ـ128.
شیروانی، ک . (1390). «پژوهش‌های فرایند مدار: حلقة مفقودة مطالعات ترجمه در ایران»، پژوهش‌های زبان‌شناختی در زبان‌های خارجی، دورة 1، شمارة 1، ص 77ـ90.
فرحزاد، فرزانه (1390). «نقد ترجمه: ارائة مدلی سه‌وجهی»، .www. noormags.ir
Baker, M. (2011). In Other Words: A Coursebook on Translation, 2nd ed., London: Routledge.
Brown, J. D. & T. S. Rodgers (2004). Doing Second Language Research, Oxford: University Press.
Chesterman, A. & E. Wagner (2002). Can Theory Help Translators? A Dialogue Between the Ivory Tower and the Wordface,Manchester: St Jerome.
Cohen, L. Manion, L. & K. Morrison (2007). Research Methods in Education, 6th ed., London: Routledge.
Dörnyei, Z. (2010). Research Methods in Applied Linguistics, Oxford University Press.
Farahzad, F. & G. Famil Khalili (2012). “Validation of a scale for translation quality assessment: A model revisited”, Translation Studies, 10(37): 81-96.
Gholami, M. (2018). Translation Criticism and Review Criteria Prevailing in Iran, Unpublished master’s thesis, Tehran, Iran: Allameh Tabatabaei University.
Hatim, B. (2013). Teaching and Researching Translation, 2nd ed, London: Routledge.
Hermans, Theo (1999). Translation in Systems: Descriptive and System-Oriented Approaches Explained, Manchester: St Jerome Publishing.
Hewson, L. (2011). An Approach to Translation Criticism, Amesterdam: John Benjamins.
House, J. (1997). Translation Quality Assessment: A Model Revisited, Tübingen: Narr.
Huertas-Barros, E., Vandepitte, S., & E. Iglesias-Fernandez (Eds.). (2019). Quality Assurance and Assessment Practices in Translation and Interpreting, Hershey, PA: IGI Global.
Martino, E., D. (2012). “Common and uncommon readers. communication between translators and translation critics at different moments of the text’s life”, Retrieved from http://www.researchgate.net/publication/261771842.
Nord, C. (2005). Text Analysis in Translation Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis, 2nded., Amesterdam: Rodopi.
Paloposki, O. (2012). “Translation criticism”,In Y. Gambier & V. Doorslaer (Eds.), Handbook of Translation Studies, pp. 184-190, Amesterdam: John Benjamins.
Reiss, K. (2000). Translation Criticism – the Potentials & Limitations, Categories and Criteria for Translation Auality Assessment, Manchester : St. Jerome Publishing.
Rezvani, R. & M. Vakilinejad (2015). “Examining curriculum efficiency from learners’ perspective: A case study of translation criticism course of Iranian universities”, International Journal of Applied Linguistics & English Literature, 4(1).
Rezvani, R. (2013). Curriculum Evaluation: Critiquing Translation Criticism, Paper presented at International Conference on Interdisciplinary Translation Studies, Mashhad, Iran: Imam Reza International University,.
Saldanha, G. & S. O’Brien (2013). Research Methodologies in Translation Studies, Manchester: St. Jerome.
Scocchera, G. (2014). What kind of training for literary translation revisers? some data and a few suggestions. Retrieved from http://www.researchgate.net/publication/274009994